Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 24.1.2012 v Plzni

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Fínek, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová,               Ryška, Tesařová, Cwiertka
Omluveni:

Dušek,Vyzula, Žaloudík.

Členové výboru byli hosty doc. MUDr. J. Fínka, PhD.

Zápis v pdf

 1. Schůzi zahájil předseda výboru ČOS prof. Vorlíček.
 2. Všechny přítomné přivítal doc.Fínek, primář Onkologického a radioterapeutického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Dále oslovil členy výboru děkan lékařské fakulty UK v Plzni doc. MUDr. Boris Kreuzberg,CSc.
 3. Následovala prohlídka budovy Onkologického a radioterapeutického oddělení. Po stavební stránce i po stránce vybavení  jde o špičkové zařízení nejen v domácím, ale i evropském měřítku. Členové výboru  ČOS nešetřili slovy pochval a uznání. Zařízení slouží celému Západočeskému kraji, který patří k jednomu z nejvíce onkologicky zatížených regionů ČR. Doc. Fínkovi i celé nemocnici všichni gratulujeme.
 4. Kontrolu zápisu provedl prof. Vorlíček.
 5. Projednávána situace KOC Ústí n. Labem, které vlastní Krajská zdravotní a.s. a které trvale nesplňuje podmínky pro činnost KOC definované jasně vyhláškou MZ. Jednání na MZ o opakovaných problémech v Krajské zdravotní a.s. je dnes ve 14 hod. Výbor ČOS navrhuje odejmutí statutu KOC pro  opakované nesplnění podmínek. Okolní KOC mohou převzít pozastavenou činnost náležející pouze vyhláškou vyjmenovaným centrům za splnění opakovaně proklamované podmínky, že finance půjdou za pacientem.
 6. Plánuje  se  kulatý stůl o využití Neulasty. Zorganizuje doc.Tesařová.
 7. Plánuje se schválení indikace bevacizumabu (Avastinu) v první  linii u pokročilého karcinomu ovaria. Česká gynekologická a porodnická společnost se domnívá, že veškerou léčbu karcinomu ovaria mohou provádět gynekologové v plném rozsahu a to včetně biologické léčby (v tomto případě Avastinu).Výbor ČOS zastává analogický názor jako v případě požadavku aplikace centrových  léků urology, tj., že centrová léčba (léčba biologická a jiná  nákladná léčba ) patří pouze do rukou plně erudovaného klinického onkologa. Výbor ČOS dále zdůrazňuje  nutnost mezioborové týmové spolupráce. Léčbu s tak rozmanitými potenciálními interními komplikacemi zásadně nemůže podávat lékař se specializací bez interního kmene.
 8. Doc. Fínek referoval o právní analýze rozpočtů v oblasti nových léků a známých  léků v nových indikacích. Uzavřením dodatku ke smlouvě u centrových léků na sebe bere poskytovatel péče odpovědnost za léčbu klientů a ekonomický dopad této léčby za rozpočet - neboli nakládání s budgetem.  Jakmile ZZ uzavře smlouvu na určitý centrový lék, je povinnost tento podat. Rozpočty jsou napnuté a smlouvy se většinou uzavírají opožděně, nezřídka až v posledním čtvrtletí uvažovaného roku. Nepodepíše-li  se smlouva o centrových lécích, dané ZZ není  povinno centrový lék podávat.
 9. V rámci vyhlášeného grantu  ČOS (viz zápis z minulé schůze) byl podán projekt KOC sdružený ve  třech nemocnicích (nemocnice na Bulovce, Všeobecné  fakultní nemocnice a Thomayerovy nemocnice). Uvedený  projekt se  týká  propojení radioterapie  uvedených tří nemocnic. Projekt posuzovali nezávisle tři členové výboru - MUDr. Cwiertka, MUDr. Kolářová a doc. Fínek. Grant byl vypsán  původně na pořízení přístroje či přístrojů. Přesto, že   projekt  tří nemocnic vyžaduje kromě několika přístrojů hlavně velmi sofistikovaný software a velké nasazení fyziků a IT odborníků, byl tento hodnocen velice kladně. Uvedený návrh grantu splňuje veškeré další podmínky a byl podán statutárními zástupci všech tří nemocnic. O podporu ve formě grantu nepožádal žádný jiný subjekt a proto byl uvedený projekt  schválen k finanční podpoře.
 10. Dr. Nováková informovala o situaci Linkosu, který se stále rozvíjí a  dostal zcela novou podobu. Návštěvnost se zvyšuje. Linkos zaznamenal za poslední rok 436 194 návštěv* od 300 tisíc unikátních návštěvníků, bylo zobrazeno 1,5 milionů stránek. Mezi hodnocenými weby je to 6. nejnavštěvovanější web se zdravotnickou tematikou v ČR.  Členové výboru ČOS jsou s Linkosem spokojeni, váží si práce Dr. Novákové  a blahopřejí ji k takto úspěšným stránkám, které jsou užitečné jak pro odborníky, tak pro laiky. (*428 019 hlavní Linkos dle NaVrcholu + 8175 volební modul Linkos dle GoogleAnalytics).
 11. O otázkách onkourologie jednala prim. Prausová a prof. Babjuk. Celá problematika byla prodiskutována výborem České urologické společnosti a posléze byli s výsledkem seznámeni emailem všichni členové výboru ČOS, kteří se k dokumentu postupně vyjádřili. Na příští schůzi ČOS bude informovat a  diskutovat o tomto problému předseda České urologické společnosti prof. Babjuk, který bude hostem výboru ČOS.
 12. Prezentovala se asociace Garant International, agentura organizující kongresy doma i v zahraničí s nabídkou komplexní správy agendy ČOS se zaměřením na lepší zviditelnění společnosti pomocí PR, či  informačního bulletinu. Navrhuje získání právní subjektivity ČOS  cestou založení občanského sdružení. Slibují pomoc při získávání finančních prostředků. Členové výboru ČOS berou veškeré informace na vědomí.
 13. Lázeňská léčba v onkologii - indikace pro onkologické nemocné jsou zcela jasné, onkologové  jsou si jich plně vědomi. Jde o léčbu roborující u pacientů bez aktuálních známek tumoru a po skončené onkologické léčbě. Limitace  lázeňské léčby jsou všem onkologům dobře známy. Finální rozhodnutí o indikaci této léčby u konkrétního pacienta je v rukou každého jednotlivého onkologa.
 14. MUDr. Tomáš Svoboda, náš zástupce v ESMO upozorňuje na možnost hlásit mladé výzkumníky na cenu ESMO. Prof. Abrahámová navrhuje práce MUDr. Tomášem Büchlera, doc. Tesařová navrhuje práce MUDr. Filipa Janků. Potřebné informace o navrhovaných lékařích a jejich pracech budou neprodleně zaslány prof. Vorlíčkovi.
 15. Prof. Melichar jednal se SÚKlem o použití gemcitabinu v adjuvanci karcinomu pankreatu a dále o rozšíření indikace téhož preparátu pro karcinom žlučníku a žlučových cest a  rozšíření indikace  pro další  linie karcinomu ovarií a karcinomu urotelu. Jednalo se též o použití  inhibitorů aromatáz  v neoadjuvanci karcinomu prsu o limitacích indikací tamoxifenu. Členové výboru ČOS si váží této nanejvýš užitečné a časově velmi náročné aktivity prof. Melichara.
 16. Výbor onkologické společnosti podporuje novou společnost pacientů  s diagnózou GIST.
 17. Noví členové ČOS: Mgr. Karel Hejduk, Brno, prof. MUDr. Martin Smrčka, PhD., MBA, Brno, MUDr. Radovan Vojtíšek, Plzeň.
 18. Noví členové neuroonkologické sekce: MUDr. F. Třebický, MUDr. R. Lakomý, MUDr. M. Syrůček, MUDr. O. Slabý, MUDr. L. Křen, MUDr. M. Macháňová, prof. MUDr. M. Smrčka.
 19. Záštity ČOS: Best of ASCO Czech republic 2012 (Praha 8.-9.9.2012), Mutation day  (Průhonice 15.-16.3.2012).
 20. Doc. Fínek se spojil s redaktorem panem Perglem ohledně spolupráce v rámci vzdělávání novinářů. Oslovený  se na spolupráci těší a navštíví některou z budoucích schůzí ČOS.
 21. Prof. Ryška; doc. Hajduch, prim. Prausová a prof. Petruželka  navštíví  jednání s VZP o úhradě prediktivních vyšetření u nádorových onemocnění.
 22. Přílohou tohoto zápisu je prezenční listina nově zvoleného výboru za rok 2011.
 23. Příští schůze výboru ČOS se bude konat 6. 3. 2012 ve FN Motol. Hostitelkou bude prim. Prausová.

24.1.2012

Zapsala prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.