Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 20.10.2015 v MOÚ v Brně.

Přítomni: Büchler, Fínek, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Dušek, Janovský, Študentová,
Hosté: ---

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

2. Problematika dalšího vzdělávání v oboru klinická onkologie. Problémy s realizací atestace z klinické onkologie v podzimním termínu roku 2015 (Prausová)

Předsedkyně informovala přítomné členy výboru o dopise, který zaslal Mgr. Podhrázký, ředitel odboru vědy a lékařských povolání MZ, který sděluje, že na základě naší žádosti se stala klinická onkologie základním oborem s onkologickým kmenem v délce 2 roky společně s radiační onkologií a poté specializace v délce 3 roky. Tím byl náš požadavek splněn.
Atestace v podzimním termínu roku 2015 bude probíhat ve FNKV. Někteří z přihlášených lékařů k atestaci z klinické onkologie nesplňovali požadavek účasti na kongrese ESMO nebo ASCO a fakulta nechtěla připustit tyto lékaře k atestaci. Po jednání a opakované písemné urgenci prof. Petruželky, prof. Melichara i předsedkyně ČOS se podařilo sjednat nápravu a všichni lékaři mohou atestovat. Vzhledem k dalším organizačním nejasnostem a nestandardnímu prvnímu jmenování zkušební komise se po zásahu předsedkyně podařilo situaci zvládnout. Je nutné přípravu atestace provádět v dostatečném předstihu a výbor společnosti bude v budoucnu všechny náležitosti sledovat a kontrolovat. Termíny atestací na další roky jsou dostupné na Linkosu.

3. Pneumoonkologická centra, reakce na stanovisko České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP zaslané prof. MUDr. V. Kolkem, DrSc.

Předsedkyně informovala o zaslaném stanovisku České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP k reakci ČOS na návrh výzvy k ustanovení center vysoce specializované pneumoonkologické péče v ČR. Výbor společnosti trvá na svém stanovisku, že nesouhlasí s vytvářením center vysoce specializované pneumoonkologické péče. Komplexní onkologická centra a multidisciplinární týmy s ostatními odbornostmi (radiační onkolog, klinický onkolog, pneumolog a chirurgický onkolog) plně vyhovují soustředění vysoce specializované péče o pacienty s primárními i sekundárními nádory plic. V tomto smyslu bylo informováno i MZ, konkrétně náměstek prof. Vymazal. Dle jeho sdělení předsedkyni společnosti ani ministerstvo nemá zájem na tvorbu pneumoonkologických center.

Našim primárním cílem je správná péče o pacienty s nejčetnější maligní diagnózou karcinomu plic stejně jako u jiných malignit.
Máme zájem o seriózní jednání se zástupci České pneumologické a ftizeologické společnosti za přítomnosti zástupců SROBF na příští schůzi výboru 24.11.2015. Předsedkyně zástupce obou společností na jednání pozve. Doc. Büchler vytvoří dotazník, který rozešle na všechna KOC, aby zmapoval situaci péče o primární a sekundární nádory plic v jednotlivých centrech.

4. Otevření tématu tvorby doktríny onkologické péče – pracovní skupina, členové

Při velmi bohaté diskusi vyplynulo, že na prvním místě je potřeba provést revizi Národního onkologického programu, kterou provede doc. Svoboda Marek. Přítomní se shodli na nutnosti definování rozvoje koncepce péče o onkologické pacienty. Stanovení základních nepodkročitelných zásad, které vychází z existence a další kultivace KOC. Mapování regionálních problémů ve spádových oblastech jednotlivých KOC a definování, praktickou realizaci i úzké napojení na onkologická necentrická pracoviště. Jedná se o dlouhodobý proces, který výbor považuje za nezbytný a základní myšlenkou je adekvátní péče o nemocné s malignitami v multidisciplinárních týmech. Výbor trvá na zásadě, že farmakologická protinádorová terapie bude aplikována na onkologických pracovištích, vysoce specializovaná farmakologická léčba pouze v KOC.

5. Připomínky k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016 (Prausová)

Předsedkyně sdělila, že odeslala připomínky k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016 na MZ a ČLS.

6. Seznámení členů výboru s obsahem a požadavky vyslovenými v dopise ROC - Regionální onkologická centra (Prausová)

Předsedkyně seznámila členy výboru se zněním dopisu občanského sdružení ROC zaslaném
MUDr. Šmakalem, předsedou. Z diskuse vyplynulo, že je potřeba pozvat jednoho zástupce občanského sdružení na jednání výboru, kde budou diskutovány jednotlivé body jejich dopisu.

7. Informace o schůzce se zástupkyní SZP ČR pro oblast onkologie MUDr. Renatou Knorovou, MBA, zdravotní ředitelkou ČPZP (Prausová)

Schůzka se týkala problematiky VILP. Předsedkyně upozornila na mohutnou administrativu spojenou s vedením VILP a navrhla pro každé pracoviště KOC jednoho administrativního pracovníka – koordinátora, který by prakticky prováděl vyplňování formulářů VILP a usnadnil tak práci lékařů. Dále předsedkyně upozornila na zdlouhavé a nejednotné vyřizování schvalování léčivých přípravků na §16. Předsedkyně navrhla ustanovení ombudsmana (či odborné komise), který by dohlížel a kontroloval správnost výstupů z revizí konaných v jednotlivých KOC na vysoce specializovanou farmakoonkologickou léčbu. Dále byla navržena vyšší centralizace některých vzácných onemocnění do užšího počtu KOC (znalost problematiky ojedinělých diagnóz – např. GIST, NET, sarkomy atd). Uvedená témata budou diskutovaná na podzimním Forum onkologů.

8. Nabídka Academy of Health Care Management – organizace, která se zabývá zprostředkováním setkání mezi odbornými společnostmi, plátci péče a státní správou (Prausová)

Členové výboru vzali na vědomí nabídku Academy of Health Care Management.

9. Možnost účasti mladých onkologů na kongrese Onco Update Europe 2016, Budapešť 22. – 23.4. (Melichar)

Prof. Melichar upozornil na možnost účasti mladých onkologů na kongrese Onco Update Europe 2016 v Budapešti. Jedná se o 9 vstupů pro naše mladé lékaře zdarma. Vyzýváme onkologická pracoviště k návrhu mladých kolegů ze svých kolektivů, kteří by se mohli účastnit.

10. Ustanovení jednoho ze členů výboru koordinátorem odborných sekcí ČOS ČLS JEP

Předsedkyně pověřila MUDr. Kolářovou, aby provedla revizi všech existujících odborných sekcí ČOS, zjistila jejich předsedy, ověřila frekvenci jejich setkání a zjistila, zda existují z těchto setkání zápisy. Kopie zápisů mají být odesílány předsedkyni společnosti.

11. Návrh ocenění výborem ČOS ČLS JEP pro knihu „Primární řasinky“ autora doc. MUDr. Josefa Dvořáka, Ph.D.

Výbor se shodl na vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s Impact Factorem za rok 2015. Kniha doc. MUDr. Josefa Dvořáka už je do soutěže zařazena, ale výbor chce dát příležitost i dalším autorům, kteří se mohou do soutěže přihlásit. Soutěž bude vyhlášena na stránkách Linkosu a vyhlášení vítězů bude v lednu 2016.

12. Informace o proběhlé schůzce s plátci péče ohledně hrazení převozu nemocných sanitním vozem. Účastnící prim. MUDr. Petráková, Ph.D. a prim. MUDr. Linke (Petráková)

Schůzka proběhla na ústředí VZP, její závěry jsou uvedeny v příloze zápisu.

13. Onkoportál – předsedkyně oznámila Ing. Janu Sobotkovi manažerovi projektu, že výbor ČOS nadále nebude podporovat tuto aktivitu


14. Nadační fond ČOS – vznik a realizace (Tesařová, M. Svoboda)

Doc. MUDr. Tesařová a doc. MUDr. Svoboda informovali členy výboru o variantách realizace nadačního fondu ČOS. Do příštího jednání výboru oba připraví písemně varianty, zašlou mailem předsedkyni, která je poté vloží jako přílohu zápisu z příští schůze. Na základě konsensu bude vybrána nejpřijatelnější varianta.

15. Forum onkologů – termín, realizace, program (Melichar)

Forum onkologů se bude konat 27.11.2015 v 11:00 hod v MOÚ v zasedací síni ve 4. patře. Prof. Melichar navrhne program a přednášející.

16. Centrum Amelie plánuje konferenci „I slova léčí“ aneb komplexní péče o onkologicky nemocné na 5.11.2015 ve VFN. Žádá o možnost příspěvku v délce 15 – 20 minut v dopoledních hodinách

Oficiálně za výbor společnosti o účast nikdo neprojevil zájem. Již dříve byl centrem Amelie vyzván k přednášce doc. Marek Svoboda.

17. Prof. MUDr. Oliverius upozornil předběžně na seminář s tématem Transplantace a onkologie, který se bude konat ve Špindlerově mlýně 21.3. – 2.4.2016. Uvítal by aktivní účast alespoň 2 příspěvky

Pozvánka je v příloze zápisu.

18. Na adresu předsedkyně společnosti přišel dopis od Nadačního fondu proti korupci s dotazy, které se týkají Oncotype DX.

Tazatel ředitel nadace Ing. Petr Soukenka se ptá na periodicitu zařazování nových poznatků do Modré knihy, jak často jsou o nově zařazených poznatcích informováni adresáti a kdy byl test Oncotype DX zařazen do Modré knihy. Dotazy zodpoví Ing. Soukenkovi prim. MUDr. Petráková písemně.

19. Záštity

Výbor převzal záštitu nad akcí Prague Breast Oncology and Oncoplastic Surgery Masterclass, který se bude konat 21.4. – 22.4.2016 v Praze.

20. Noví členové

ČOS:

  • MUDr. Krejčí Jana
  • MUDr. Kyllarová Aneta

Sekce mladých onkologů:

  • MUDr. Hanousková Kateřina

Sekce pro endokrinní nádory:

  • MUDr. Vícha Aleš, Ph.D.

Sekce nádorů prsu:

  • MUDr. Trnková Markéta

Sekce neuroonkologická:

  • MUDr. Vícha Aleš, Ph.D.
  • MUDr. Trnková Markéta

21. Diskuse a závěr

Doc. Büchler upozornil, že bude mailem zasílat posudky na léčivé přípravky pro SÚKL jen u vybraných preparátů. Prim. Petráková poděkovala za informace zasílané do center doc. Büchlerem.
Prim. Petráková považuje za samozřejmé, že pokud výbor dá záštitu na některou z akcí (kongres, pracovní setkání apod.), může výbor společnosti v rámci této akce uskutečnit schůzi výboru, odborné setkání, Advisory Board apod. Pořadatel to bude samozřejmě přijímat a nebude proti těmto akcím protestovat a bránit jim. Členové výboru to považují za samozřejmost.


Další setkání výboru se bude konat 24.11.2015 ve 14:00 hod ve FN v Motole, 3. patro, komunikační uzel D, knihovna Onkologické kliniky.


Přílohy:

 


Doc. MUDr, Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP