Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 24.11.2015 v FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Ryška, Študentová
Hosté:  ---

Kontrola zápisu z minulé schůze

1. Problémy s realizací atestace z klinické onkologie v podzimním termínu roku 2015, praktická zkouška (Prausová).

Předsedkyně oznámila členům výboru, že průběh atestace v termínu 10. a 11.12. bude probíhat zcela totožně jako v předchozích termínech atestace. Proběhne praktická zkouška klasickým způsobem – tj. anamnéza fyzikální vyšetření a diagnosticko-terapeutická rozvaha u konkrétního pacienta. Varianta navrhovaná 3. LF byla odmítnuta.

2. Pneumoonkologická centra, po vzájemné dohodě je domluvená schůzka zástupců ČOS (Prausová, Melichar, Büchler, Petruželka, Fínek) se zástupci České pneumologické a ftizeologické společnosti na 7.12.2015 v 13:00 hod. Výsledek jednání pracovních skupin bude diskutován na prosincovém výboru.

Členové výboru trvají na konceptu realizace onkologické vysoce specializované péče v rámci komplexních onkologických center u pacientů s plicními nádory. Vytváření dalších center pro péči o pacienty s maligním onemocněním není opodstatněné. Písemné reakce prostřednictvím odborného tisku nepovažujeme za důstojné. Další diskuse o problému realizace péče proběhne jak výše uvedeno.

3. Výsledky dotazníkové akce, týkající se pneumologické péče v jednotlivých KOC, shrnutí odpovědí analýza (Büchler).

Doc. Büchler předložil výsledky dotazníkové akce. Odpovědělo 14 nemocnic z 16 oslovených. Z výsledku vyplývá, že všechny KOC mají funkční multidisciplinární tým pro pneumoonkologické pacienty. Provádějí nebo mají smluvně organizovanou diagnostickou a chirurgickou péči. 5 KOC udává, že nemá možnost podávat cílenou pneumoonkologickou léčbu a dalších 7 KOC realizuje tuto léčbu na pneumologii. Tento stav vychází ze skutečnosti, že většina KOC doposud neměla nasmlouvány kódy pro cílenou terapii plicních nádorů. Tuto skutečnost je nutné vyřešit jednáním s plátci. V budoucnu je nezbytné, aby i aplikace cílené terapie u pacientů s plicními nádory byla pod vedením KOC.

4. Návrh realizace centra vysoce specializované neuroonkologické péče bude diskutován na příštím výboru ČOS 15.12.2015. Přítomen bude spectabilis děkan 2. LF prof. Aleksi Šedo.

5. Provedení revize Národního onkologického programu (doc. Marek Svoboda).

Revizi provedl doc. Marek Svoboda, dokument rozdal všem členům výboru, zašle i elektronicky a všichni členové výboru se budou moci k uvedenému dokumentu vyjádřit mailem a výsledky sdělí předsedkyně na příštím zasedání výboru.

Základní myšlenky pro další rozvoj KOC i regionální péče jsou:

  • vytvořit koncept, vycházející z modelu evropské komise a v podstatě popisující stávající existenci a funkci KOC,
  • zdůraznit dostupnost péče, další rozvoj KOC, propojení s regionálními pracovišti.
  • Vytvořit dokument, který bude poskytnut MZ. Návrh materiálu pro MZ – definice koncepce připraví doc. Dušek do termínu příští schůze výboru. Poté se k materiálu vyjádří všichni členové výboru.

Nutnost zhodnocení funkce jednotlivých KOC. Inventuře fungování jednotlivých KOC z hlediska jejich struktury a sebeevaluačních údajů o kvantitě i kvalitě péče, případně diskuze o aktuálních problémech a dalších cílech KOC, a to formou prezentace přizvaného zástupce KOC na jednání výboru. Jako první se do plánu prezentací této inventury NOP hlásí KOC Brno.              

6. Předsedkyně písemně pozvala jednoho zástupce ROC na zasedání výboru.

Za regionální centra se bohužel nemohla dostavit nová předsedkyně MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA, ani místopředseda MUDr. Martin Šmakal. Budou pozváni na lednový výbor ČOS.

7. Možnost účasti mladých onkologů na kongrese Onco Update Europe 2016, Budapešť 22. – 23.4.

Doposud se přihlásil jeden účastník. Mail přeposlán prof. Melicharovi.

Vyřízeno profesorem Melicharem.

8. Revize všech existujících odborných sekcí ČOS, seznam předsedů, frekvence setkání sekcí, zápisy ze setkání. Sdělení MUDr. Kolářové.

MUDr. Kolářová zjistila, že máme 16 sekcí, nejaktivnější je sekce psychoonkologie Mgr. Kalvodová. Některé sekce nemají zvoleného předsedu nebo tuto skutečnost nedali na stránky Linkosu. MUDr. Kolářová a MUDr. Janovský budou nadále pokračovat v prověřování a funkčnosti jednotlivých odborných sekcích ČOS.

9.  Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF za rok 2015 bylo provedeno jednak v zápise ze schůze výboru ČOS a jednak na Linkosu.

Doposud se přihlásily 4 knižní publikace a 6 článků s IF. Výsledky budou vyhlášeny v lednu 2016, zatím mají další adepti možnost se do soutěže přihlásit.

Hlasování bude tajné, korespondenční formou. Konkrétní podobu upřesníme.

10.   Nadační fond ČOS – vznik a realizace (Tesařová, M. Svoboda). Písemné sdělení variant řešení, které má být zasláno předsedkyni.

Existují dva předložené návrhy: doc. MUDr. Tesařová, CSc. navrhuje nadační fond, doc. Svoboda, Ph.D. navrhuje fond ČOS ČLS JEP jako samostatné nákladové středisko v rámci účetnictví ČLS JEP. Oba návrhy mají k dispozici všichni členové výboru. Po prostudování bude hlasováno na příštím výboru ČOS.

11.   Fórum onkologů – 27.11. v 11:00 hod v MOÚ v zasedací síni ve 4. patře.

Program byl rozeslán a zároveň je přístupný na Linkos.

12.   Centrum Amelie uskutečnila konferenci „I slova léčí“ aneb komplexní péče o onkologicky nemocné 5.11.2015 ve VFN.

Aktivně se zúčastnil doc. Marek Svoboda – 120 účastníků, akce velmi zajímavá a smysluplná.

13.   Doc. MUDr. Oliverius upozornil předběžně na seminář s tématem Transplantace a onkologie, který se bude konat ve Špindlerově mlýně 21.3. – 2.4.2016.

Aktivně se do akce přihlásil prof. Petruželka přednáškou: Transplantace u neresekabilních jaterních metastáz kolorektálního karcinomu z pohledu onkologa.

Doc. Oliverius žádal přednášku na téma: Epidemiologie nádorů vzniklých v souvislosti s transplantací orgánů. Doc. Dušek sdělil, že tato data neexistují a tudíž přednášku nelze realizovat. Závěr bude sdělen doc. Oliveriusovi.

14.   Problematika lékových registrů, zachování kvality dat.

Doplnění správy k IBA MU o dceřinou společnosti Masarykovy univerzity IBA s.r.o. (spin-off)

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) v Brně, který pro ČOS organizuje a zajišťuje provoz registrů pacientů léčených cílenou léčbou v KOC, založil spin-off společnost Masarykovy univerzity s názvem Institut biostatistiky a analýz s.r.o. (IBA, s.r.o.). IBA MU, jako akademické pracoviště, mj. garantuje na Přírodovědecké fakultě MU  obor Matematická biologie a podílí se na řadě grantových projektů a na výuce v postgraduálním stupni. Vedle těchto akademických aktivit IBA MU řeší mnoho výzkumných projektů, které se běžně realizují také v komerčním sektoru (klinické studie, vývoj a implementace softwaru pro sběr nemocničních dat a související servisní činnost). Právě v rámci doprovodného servisu projektů a jejich podpůrného managementu narostly tyto aktivity obsahem do té míry, že již také začaly limitovat vědecký potenciál ústavu a komplikovaly účtování na straně univerzity. Vytvoření přidružené firmy typu spin-off  je běžným nástrojem zefektivnění činností podobných institucí v rámci univerzit. Spin-off společnost je plně pod kontrolou univerzity a její hospodaření je kontrolováno statutárními orgány univerzity; samotné založení schválila Správní rada univerzity. Změna poskytovatele služeb nebude mít žádný vliv na kvalitu a úroveň služeb. Změna provozovatele registrů je projednávána u všech projektů garantovaných ČOS od 1.1.2016; nadále ale zůstává v platnosti i původní model, tedy bez zapojení služeb spin-off.

Uvedenou skutečnost výbor nezpochybňuje a bere na vědomí.

K tématu sdělila předsedkyně, že dle mnoha signálů z KOC lékaři práci na registrech časově zvládají velmi obtížně a tudíž navrhuje zřízení studijního koordinátora nebo koordinátorů na každém KOC, kteří by prováděli zápisy do jednotlivých registrů, kontrolovali je, aktualizovali a registry by byly monitorovatelné. Koordinátor by měl úvazek u příslušné nemocnice a zároveň by jeho činnost byla dotována IBA s.r.o. Toto řešení by zaručilo pravidelné doplňování dat, jejich kvalitu a udržitelnost.

15.   Předsedkyně se sešla se zástupci nakladatelství Grada v čele s šéfredaktorem MUDr. Lomíčkem.

Nakladatelství Grada nabízí v rámci edičního plánu možnost realizace publikací s onkologickou tématikou. Dále žádá o záštitu ČOS ČLS JEP nad vytvořením monografie „Novinky v onkologické terapii“, jejíž realizaci iniciovala doc. MUDr. Tesařová u příležitosti meetingu PragueONCO 2016. Publikace je určena k postgraduálnímu vzdělávání lékařů v onkologii a spolupracující lékařské obory.

Doc. Svoboda oponoval tuto skutečnost vzhledem k existenci časopisu Nové léky v onkologické praxi, který již zcela naplňuje obsah plánované monografie. Výbor ČOS proto neuděluje projektu záštitu, děkuje za zájem. Výsledek bude sdělen šéfredaktorovi MUDr. Lomíčkovi.

16.   MUDr. Svoboda Tomáš požádal o projednání a volbu nového či staronového zástupce při ESMO na základě žádosti zaslané na jeho adresu od NR Committee Coordinator (Roberta Candiani).

Výbor ČOS nominoval MUDr. Tomáše Svobodu jako zástupce při ESMO. Proběhlo hlasování, kde bylo 8 členů výboru pro. Na žádost doc. Büchlera a prof. Melichara projde tato nominace hlasováním českými členy ESMO. Vyřizují prof. Melichar a doc. Büchler.

17.   MUDr. Svoboda Tomáš předložil návrh rozpočtu ČOS ČLS JEP na rok 2016.

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, výdaje 320 000 Kč, příjmy 320 000 Kč. Vedoucí ekonomického oddělení ČLS JEP zaslala termíny pro vyúčtování dokladů za rok 2015 s datem roční uzávěrky. Doklady předány pokladníkovi výboru MUDr. Tomáši Svobodovi. Zároveň výbor odsouhlasil ponechání výše členských příspěvků na rok 2016 ve všech věkových kategoriích na stejné položce.

18.   Na předsedkyni ČOS se písemně obrátila Ing. Helena Dohnalová, předsedkyně dílčí inventarizační komise ČLS JEP se žádostí o provedení inventarizace hmotného a nehmotného majetku ČLS JEP v roce 2015.

Dle jejího sdělení je majetkem ČOS fax CANON B-160 z roku 2002 a PC ALIVIO 5100 + monitor z roku 2002. V dokumentaci společnosti byla nalezena inventarizace z roku 2014, kde je prof. Vorlíčkem potvrzeno, že uvedené dvě inventarizační položky jsou majetkem ČOS. Po oslovení paní Caskové, jmenovaná bohužel neví, kde se uvedené nalézá. Řešením je likvidace tohoto majetku vzhledem k jeho amortizaci.

Vzhledem k tomu, že oba přístroje jsou z roku 2002 a o jejich fyzické existenci není žádná známost, výbor rozhodl, že se oba přístroje vyřadí z centrální evidence majetku. O této skutečnosti bude informován ČLS JEP. 

19.   Oprava zápisu z minulého výboru ČOS se týká aplikace XOFIGA.

V příloze zápisu tabulka se seznamem pracovišť, kde je možné aplikovat zmíněný preparát.

20.   Dne 12.11.2015 se předsedkyně a doc. Dušek zúčastnili tiskové konference, která zhodnotila výsledky péče o onkologické pacienty v ČR. Zároveň seznámila veřejnost se strategií ČOS a s NOP.

Úplné znění je na stránkách MZ.

21.   Žádost krajského úřadu Kraje Vysočina Mgr. Jílkové o nominaci zástupce do nezávislé odborné komise pro řešení stížnosti pacientky.

Výbor jednomyslně navrhl prof. MUDr. Jindřich Fínka, Ph.D., MHA, skutečnost sdělená Mgr. Jílkové z krajského úřadu Kraje Vysočina.

22.   Záštity:

23.   Vzhledem k nepřítomnosti prof. Ryšky bod: změna doporučeného postupu diagnostiky ALK pozitivních a NSCLC, bude projednán na prosincovém zasedání výboru.

24.   Návrh bodu na příští zasedání výboru postoj výboru ČOS ČLS JEP k existenci AIFP (ředitel mgr. Dvořáček).

Výbor se shodl na návrhu ponechat vyjádření, které je od ledna 2015 na Linkos, další eventuální postoj vyhodnotíme dle vývoje situace po závěrech z roku 2015.

25.   Návrh bodu na příští zasedání: počet a kvalita pořádaných onkologických seminářů a kongresů v ČR.

Výbor souhlasí s nutností redukovat počet akcí s onkologickou tématikou. Cestou k této redukci je omezení udělovaných záštit nad akcemi.

26.   Na výbor ČOS se obrátil PharmDr. Petr Horák vedoucí lékárník FN Motol a požádal o schválení znění následujícího textu:

Výbor ČOS ČLS JEP souhlasí, v souvislosti s žádostí České farmaceutické společnosti ČLS JEP o zařazení výkonů v přípravě cytotoxických léčivých přípravků se změnou výkonu 42520 – aplikace protinádorové chemoterapie, ve smyslu vypuštění ředění cytostatik z jeho definice.

Příprava cytostatik je v souladu s legislativou již od roku 1999 možná pouze v lékárnách disponujících příslušným oprávněním. ČOS proto podporuje předkládané návrhy registračních listů pro výkony v přípravě cytostatik.

Výbor se se zněním seznámil a souhlasí.

27.   Noví členové

Pro nedostatek času ponecháno na příští výbor.

Přílohy: 

Příští setkání výboru ČOS je 15.12.2015 ve VFN Faustův dům od 10:00 hodin.

doc. MUDr, Jana Prausová, Ph.D., MBA

předsedkyně ČOS ČLS JEP