Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 1.6.2021 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Svoboda M.

1. Společná stanoviska ČOS a plátců péče.

 • Zástupci VZP informovali výbor ČOS o nastavení výše úhrady výkonu 99959 – (VZP) Rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u pacientů s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedení prediktivně genomického testu. Platí pro oba existující testy genomického vyšetření od 1.3.2021.
 • Stanovisko k protonové terapii Žádost správní rady VZP na výbor ČOS a SROBF. Obě odborné společnosti se shodly, že podporují existující Stanovisko, které vzniklo ve spolupráci jmenovaných společností a plátců péče 6.11.2019. Na odeslaná stanoviska již ze strany správní rady nepřišla odpověď a tudíž považujeme žádost za vyřízenou.
 • Stanovisko České průmyslové zdravotní pojišťovny k postupu u genomického testování – výkon nebude nově nasmlouvávat, v případě potřeby je nutné vystavení žádanky na výkon 99959 ze strany KOC.
 • Jednání o novém výkonu kryoprezervace gamet u mužů i žen ve fertilním věku na VZP. Bude vytvořen návrh nového výkonu, který bude konzultován se společností ČOS a SROBF.
 • Jednání o péči o onkologické pacienty v ČR v dospělém i dětském věku za přítomnosti předsedkyně ČOS, ředitele VZP i náměstka VZP dne 27.5.2021. Tisková konference. Ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek a náměstek Ing. David Šmehlík vysoce ocenili spolupráci s ČOS ČLS JEP při péči o onkologické pacienty, která probíhala bez jakéhokoliv narušení i v průběhu pandemie. 

2. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP. Jednání s Mgr. Jakubem Dvořáčkem dne 11.5.2021.

 • Zákon 48
  Probíhá projednávání v Parlamentu ČR a je snahou vyřešit ještě v tomto volebním období, což je významným počinem pro smysluplné pokračování schvalování úhrady nákladných léčiv.
 • Schvalování úhrady léčiv
  Ze strany výboru ČOS je oceňováno zkrácení doby procesu schválení úhrady nákladných léčiv v onkologii a urychlení přístupu léčivých přípravků k onkologickým pacientům. 

3. Předsedkyni navštívila zástupkyně firmy Eli Lilly a informovala o probíhajících jednání s centrálou firmy o zrušení povinnosti hlásit aktivity lékařů jejich nadřízeným při spolupráci s Eli Lilly. Dohoda úspěšně dokončena.

4. Kongres primární péče bude pravděpodobně 17. – 18.9.2021 v Praze. Žádost o blok přednášek. Členové výboru se spojí se zástupci praktických lékařů a dle vývoje situace event. blok přednášek naplní. Přednášku připraví předsedkyně a prim. K. Petráková.

Dále bude zařazena přednáška o spolupráci regionálních pracovišť a KOC.

5. Dne 18.5.2021 se konala VR MZ ČR, která se zabývala:

 • Problematikou Covid–19, restrikcí a očkováním.
 • Akreditace oborů a započítání praxe mladých lékařů na covidových jednotkách. Členové výboru se shodli, že lékaři v přípravě na atestaci z klinické onkologie budou mít praxi z covidové jednotky započítánu v plné výši. Akreditační proces pro žádající pracoviště v oboru klinická onkologie je velmi problematický, zdlouhavý. Výbor navrhuje svolání Akreditační komise pro klinickou onkologii a projednání výše uvedeného časového deficitu.
 • Funkční kurzy. Existuje celá řada funkčních kurzů (nikoli v onkologii) s velmi krátkodobými stážemi v oblasti postgraduálního vzdělávání, které mnohdy nedávají smysl, nejsou plnohodnotné atestační přípravě a přitom v některých případech slouží jako doklad ukončené specializace. Členové výboru vítají budoucí projednání a řešení tohoto problému na úrovni MZ ČR. Prof. Fínek požádá prof. Skálovou Alenu z plzeňské fakulty, která bude účastna akreditační komise patologů k podání dotazu na problematiku průběhu akreditačních řízení.

6. Národní onkologický program

 • Průběh probíhajících připomínek členů výboru. Připomínky stále probíhají, text byl již v pozitivním smyslu vyznění kvality české onkologie velmi dobře upraven, za což výbor děkuje všem, kteří připomínky poslali a především doc. Büchlerovi za zpracování. Text NOP bude cca po týdnu zaslán odborným společnostem, které spolupracují s ČOS a SROBF v multidisciplinárním týmu.

Národní plán obnovy

 • Dopis prof. M. Svobody výboru ČOS ČLS JEP, kde informuje členy o odstranění problematických pasáží z textu NPO, kde je nepřesně a hlavně velmi negativně popsána onkologická péče v ČR.
 • Setkání na MZ ČR dne 4.5. 2021, kde konstatováno, že NPO byl vytvořen bez konzultace s ČOS ČLS JEP je dehonestací stavu současné české onkologie zcela neprávem, základem péče o pacienty v ČR je v souladu s pohledem evropských struktur systém komplexních onkologických center a regionálních skupin. Výstavba Českého onkologického institutu nezapadá do koncepce a je abundantní. Další jednání na MZ ČR 27.5.2021.
 • V tuto chvíli do diskuse vstoupila prim. Petráková:
  Prim. Petráková vznesla dotaz na akci pořádanou Americkou obchodní komorou. Akce se uskutečnila 18.5.2021 – Webinář Prevence kardiometabolických a onkologických onemocnění pořádaný Americkou obchodní komorou. Výbor společnosti na akci svého zástupce nevyslal, z členů výboru přednášeli prof. P. Tesařová a prof. M. Svoboda.

  Text formuloval a do zápisu připravil doc. Büchler.               

7. Předsedkyně jednala o realizaci SLP pro léčbu nivolumabem pro pacienty s nádory, u nichž tato léčba není hrazena a které vykazují vysokou MSI, deficit v MMR genech, vysokou mutační nálož nebo expresi PDL-1.

Původní rozhodnutí SÚKL bylo negativní. Jednání pokračovalo s VZP 23.3.2021 online za přítomnosti SÚKL a MZ ČR, kde na závěr byl vysloven ze strany VZP a předsedkyně požadavek na změnu právního výkladu vztahu SLP a hrazených léčiv.

Přesto byla žádost o realizaci SLP ze strany MZ ČR odmítnuta. Ze strany VZP je podán rozklad žádající vysvětlení dané situace.

8. Předsedkyně obdržela od Hlasu onkologických pacientů sdělení, že se bude opakovat sběr dat u onkologických pacientů pomocí dotazníku o průběhu péče o onkologické pacienty v době Covid-19 – podzim 2020 a počátek roku 2021. Zároveň předsedkyně požádala HOP o podporu a propagaci očkování u onkologických pacientů.

9. Výbor ČOS byl požádán o podporu navýšení příspěvku na dietní stravování v době probíhající onkologické léčby. Výbor problematiku prodiskutoval, ale vyjádření bude vyžadovat ještě podrobnější diskusi s autory návrhu podpory a proto je vyzýváme k další diskusi nad danou skutečností.

10. Dotazník ESMO International Consortium Study on the availability, out-of-pocket costs, and accessibility of antineoplastic medicines. Žádost o vyplnění.

Dotazník byl vyplněn a odeslán na ESMO.

11. Na základě stížností některých KOC projednala a písemně požádala předsedkyně VZP o úhradu LP Onivyde pro všechny KOC u karcinomu pankreatu.

VZP schválila možnost nasmlouvání pro všechna KOC. Pokud by měla některá KOC problémy, nechť se ozvou na sekretariát Onkologické kliniky FN v Motole.

12. Nominace zástupců ČOS a SROBF na jednání o testování pacientek s karcinomem endometria - na žádost prof. P. Dundra.

Členové výboru za ČOS ČLS JEP jmenovali prof. Fínka a prof. Petruželku.

Jednání proběhlo distančně a došlo ke konsenzu mezi zúčastněními odbornými společnostmi onkologů klinických i radiačních, gynekologů a patalogů.

12. AZV

 • Žádost o nominaci členů do panelů Agentury pro zdravotnický výzkum. Onkologický panel je v současné době plně obsazen, jsou otevřeny ještě další panely, do kterých je možné se hlásit. Akce náboru probíhá paralelně i prostřednictvím lékařských fakult, nemocnicí apod.
 • Veřejná oponentura návrhů Klinických doporučených postupů, jež jsou zveřejněny na portálu https://kdp.uzis.c...tuality&aid=18

K uplatnění připomínek použijte prosím formulář „Veřejná oponentura“.

Návrh KDP je na Národním portálu umístěn od 7. 5. 2021 po dobu 30 dnů, tj. do 6. 6. 2021.  

14. Společná schůze SROBF a ČOS se po dohodě předsedů obou společností uskuteční v září 2021.

15. Dne 25.6.2021 se uskuteční společná schůze zástupců ČOS a společnosti patologů na téma: Nová klasifikace MKN-11 a kódování novotvarů za přítomnosti MUDr. Zvolského. Současně předsedkyně, která se schůze zúčastní, vysloví velký dík společnosti patologů za velmi konstruktivní přístup k hlášení nálezů do NOR.

16. MUDr. V. Janovský navrhl a výbor ČOS schválil a doporučil nový termín konání JOD ve dnech 31.3. – 2.4.2022 na téma Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat.

17. Článek o mamografickém screeningu a reakce prof. Daneše.

Byl vydán článek na webu magazinplus, kde byly nepřesně interpretovány informace o provádění mamografie v ČR i v zahraničí, včetně citace předsedkyně J. Prausové a prof. Feltla zcela vytržené z kontextu. Na článek předsedkyni upozornil prof. J. Daneš, který také šéfredaktorovi odpověděl a uvedl skutečnosti na pravou míru.

18. Žádost o přípravu bloku na kongres České internistické společnosti, který se bude konat ve dne 20 – 23.10.2021 v Brně.

Náplň bloku přislíbili členové výboru z MOÚ.

Prof. Petruželka požádal o podporu pro plánovaný SLP preparátu sotorasib. Členové výboru se shodli na užitečnosti a potřebnosti uvedeného programu. Jednání o realizaci probíhají na úrovni MZ ČR a SÚKL.

20. Komplexní prediktivní testování u solidních nádorů metodou NGS.

Na Linkos i na stránkách společnosti patologů je k dispozici prezentace prof. P. Dundra, která upřesňuje a vysvětluje správnost indikace testování NGS u solidních nádorů.

 1. ESMO Head and Neck Cancer Virtual Mentorship – prim. Vošmik. Na uvedenou akci je možné se přihlásit na základě pořadatelem stanovených kritérií.
 1. Žádost prof. Vokurky o záštitu nad dokumentem a zahrnutím textu pod dokumenty označitelné jako schválené výborem ČOS „Doporučení pro preventivní a léčebnou péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii“. Výbor ČOS dává ve spolupráci se SROBF podporu a souhlas.
 1. Výbor ČOS souhlasí se vstupem prof. Vokurky v kontakt s MASCC Affiliates.
 1. Stručná dotazníková šetření ve spolupráci s PhDr. Novákovou – Linkos, týkajících se různých témat přístupu k řešení problematik podpůrné léčby a péče, přístupu k řešení komplikací onkologické léčby apod. Žádost prof. Vokurky o souhlas výboru ČOS s případnou realizací těchto do praxe zaměřených řešení a  s postupným rozesíláním dotazů členům ČOS ČLS JEP. Výbor ČOS uděluje podporu.

Diskuse:

 • MUDr. I. Kolářová předsedkyně revizní komise navrhuje a výbor schvaluje uskutečnění Shromáždění členů ČOS. Termín vzhledem k problematické situaci výbor plánuje v průběhu konání JOD 31.3. – 2.4.2022.
 • Doc. Kiss informoval členy výboru o aktivitě CZECRIN - propojení registru molekulárních tumor boardu (MTB). Výbor aktivitu podporuje. Vzhledem k tomu, že podobné aktivity mají i některé farmaceutické firmy, výbor doporučuje vytvoření databáze MTB v akademickém prostředí.
 • Dne 3. – 5.9.2021 se bude konat Klub mladých onkologů v Medlově. Výbor ČOS uděluje garanci.

V příloze zápisu zpráva Revizní komise.

 Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP