Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 12.3.2019 ve FN v Motole

Přítomni: Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Fínek, Svoboda T., Študentová

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.
  Dne 8.3.2019 proběhlo setkání na MPSV, kterého se zúčastnila předsedkyně, MUDr. Aschermannová a Mgr. Slavíková. Obě jmenované kolegyně připraví spolu s MUDr. Sedláčkovou materiál, který bude podkladem pro hodnocení délky pracovní neschopnosti, využití prodloužené doby pracovní neschopnosti na 2 roky a indikace invalidity u 5 nejčastějších diagnóz, dle stupně závažnosti choroby a délky jejího trvání. Prof. Žaloudík upozornil na nutnost komunikace uvedeného materiálu i s MZ ČR. Připravený materiál bude konzultován se všemi členy výboru.
 2. Spolupráce s pacientskými organizacemi – návštěva členek organizace – Hlas pacientek.
  Předsedkyni společnosti byl předložen dopis členek Hlasu pacientek, kterým žádají o záruku pokračování spolupráce s pacientskými organizacemi nového, nyní voleného výboru ČOS, v následujícím období. Členové výboru se shodli, že nemohou podat žádnou záruku za nově vznikající výbor a podmínky spolupráce si musí zástupci pacientských organizací s novým výborem sjednat po jeho nástupu do funkce.
 3. Informace o volbách do výboru ČOS ČLS JEP.
  Byla zahájena volba nominantů elektronickou i písemnou formou. Volby probíhají doposud bez připomínek a komplikací.
 4. Kontrola všech dokumentů zasílaných předsedkyní výboru ostatními členy.
  Předsedkyně upozornila na velké množství zasílaných dopisů, zpráv a dokumentů, které vyplývají z jednání výboru i z mailové komunikace mezi členy a obrovskou zátěž, kterou by pro členy výboru odsouhlasení každého písemného dokumentu znamenalo. V předchozím období již bylo členy výboru odsouhlaseno, že zápis ze zasedání výboru bude nikoli doslovným přepisem komunikace, ale shrnutím dění, které proběhlo v průběhu zasedání. Poté je zápis vždy poslán všem členům k odsouhlasení a event. připomínkám. Individuální závěry, které nejsou odsouhlaseny ostatními členy, nejsou v zápise uvedeny. V průběhu mezi zasedáními výboru jsou všechny dokumenty určené výboru ČOS zasílány členům výboru k event. připomínkám. Pokud se jedná o zápis ze společného zasedání zástupců výboru ČOS a další strany (např. zástupci VZP, Svazu pojišťoven, či MZ) je zápis tvořen společně těmi, kteří se uvedeného zasedání zúčastnili a je odrazem jednání, které proběhlo. Nelze jej tedy upravovat těmi, kteří u jednání nebyli přítomni. Výsledek jednání v písemné formě je vždy k dispozici nejen členům výboru, ale všem členům ČOS ČLS JEP. Pokud by s ujednáním, které ze společného zasedání vyplynou, nesouhlasili, mohou pochopitelně k němu napsat své připomínky. K uvedenému tématu doc. Tesařová členům výboru sdělila a následně písemně zpracovala text do následujících bodů:

  V duchu jednacího řádu ČLS JEP by měla být dodržovaná tato pravidla:
  • a) Členy výboru deleguje ke klíčovým jednáním předseda nebo jiný člen výboru ČOS. Ostatní členové jsou s výběrem seznámeni, mohou jej revidovat či doplnit.
  • b) S každým významným dokumentem, vydávaným jménem výboru ČOS, jsou před jeho zveřejněním seznámeni všichni členové výboru.
  • c) Každý člen výboru má právo požádat o doplnění zápisu z jednání. Před zveřejněním zápisu musí být všechny včas zaslané připomínky vypořádány. Požadavek žádného člena není možné bez vysvětlení ignorovat nebo v rozporu s obsahem jednání cenzurovat.
  S uvedenými body nelze jinak, než souhlasit.
 5. Změna pravidel při vyhlašování publikací roku výborem ČOS ČLS JEP.
  Doc. Tesařová iniciovala změnu pravidel při vyhlašování publikace roku výborem ČOS. Vzhledem k tomu, že po celou dobu volebního období tohoto výboru byl systém hlasování členů výboru totožný, členové výboru rozhodli, že poslední vyhlášení publikace nebude oproti minulým letům měněno a event. změnu již členové výboru ponechají na budoucí zvolený výbor.
 6. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP dne 17. – 20.11.2019 v Kongresovém centru Praha (jeden blok pro ČOS ČLS JEP).
  ČOS ČLS JEP se kongresu zúčastní přednáškami prof. Fínek, prof. Petruželka a doc. Büchler. Názvy přednášek – zaslání organizačnímu výboru.
  Název přednášky prozatím sdělil přítomný prof. Petruželka, ostatní (prof. Fínek a doc. Büchler) budou osloveni při příští schůzi.
 7. Výzva pro společnost genetiků k zahájení jednání o standardech vyšetřování pacientů i zdravých klientů v oblasti genetiky zhoubných nádorů.
  Výbor ČOS vyzval dopisem výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky k vytvoření aktuálních standardů vyšetřování pacientů i zdravých klientů v oblasti genetiky zhoubných nádorů.
  Doposud závěr z jednání společnosti genetiků nebyl výboru ČOS sdělen.
 8. Vyhlášení soutěže o udělení Ceny J. E. Purkyně významným osobnostem české lékařské vědy a zdravotnictví do 31.3.2019. Udělení Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědeckou publikaci za rok 2018 do konce května 2019.
  Členové výboru se shodli na volbě osobnosti pro udělení ceny J. E. Purkyně: navrhovanou osobností je prim. MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
 9. ČUS ČLS JEP žádá o souhlas s podáním návrhu na vytvoření registračních listů nových výkonů používaných v souvislosti s intravezikální aplikací cytostatik u pacientů s ca močového měchýře.
  Členové výboru se shodli, že s podáním návrhu na vytvoření registračních listů výše uvedených výkonů souhlasí a doporučují je.
 10. Pozvání předsedů výboru ČOS ČLS JEP na BOD 2019 – oslava výročí.
  Na uvedené výročí byli pozváni předsedové výboru ČOS ČLS JEP, prof. Koutecký, prof. Klener a prof. Vorlíček. Jmenovaní přislíbili svoji účast na BOD 2019 a zároveň natočili medailonek, který bude k dispozici jednak během konference BOD a dále na stránkách Linkos.
 11. Žádost o vyjádření ČOS k zařazení výkonů RE a IRE do úhradové vyhlášky.
  Uvedený BOD bude probrán na příštím zasedání výboru.
 12. Dne 22.2.2019 proběhl kongres praktických lékařů v Top hotelu za účasti ministra zdravotnictví ČR. Přednáška o převzetí onkologických pacientů praktickými lékaři.
  Ministr zdravotnictví ČR ocenil velmi pozitivně zavedenou spolupráci ČOS a praktických lékařů, vyzdvihl práci onkologické společnosti jako velmi aktivní a pozitivní. Předsedkyně přednesla přednášku na téma spolupráce onkologů a praktických lékařů, která byla velmi pozitivně přijata. Je odezva z jednotlivých oblastí ČR, že se spolupráce zdárně vyvíjí a je velmi pozitivní přístup praktických lékařů k navázané spolupráci.
 13. Dne 28.2.2019 proběhla konference o biosimilars ve FN v Motole. Mezi přednášejícími doc. Tesařová a předsedkyně.
  Obě přednášející vysvětlily postoj ČOS ČLS JEP k biosimilárním produktům v podstatě potvrdily znění stanoviska ČOS ČLS JEP, které je k dispozici na stránkách Linkos.
 14. Dne 1.3.2019 proběhlo jednání o reakreditaci a hodnocení kvality KOC pracovišť v ČR za přítomnosti ministra zdravotnictví, za výbor ČOS prof. Dušek a předsedkyně.
  Jmenovaní přednesli připravený dokument o reakreditaci KOC pracovišť v ČR. Ministr zdravotnictví akceptoval, že kritéria pro akreditaci na další období budou vytvořena výborem ČOS ČLS JEP.
 15. Dne 13.3.2019 proběhne pokračování diskuse o prediktivních vyšetření na půdě VZP spolu se Svazem pojišťoven.
  Přítomni budou: prof. Petruželka, prof. Ryška, prof. Svoboda a předsedkyně za ČOS ČLS JEP. Závěry budou opět vyvěšeny na stránkách Linkos. K uvedené problematice připomenul prof. Svoboda následující sdělení:
  Výbor schválil žádost na VZP a Svaz pojišťoven o doplnění Zápisu z jednání:
  • Kritéria pro LPD (laboratoř prediktivní diagnostiky), která není součástí poskytovatele zdravotní péče se statutem KOC, musí mít smlouvu s KOC, pro která stanovení molekulárních prediktorů zajišťuje. Tato smlouva musí zejména obsahovat ujednání o předávání vzorků, a to jak pro účely prediktivních vyšetření v dané laboratoři, tak i zpětně pro výzkumné účely, včetně způsobu interpretace nálezů, a dále ujednání o způsobu zajištění konzultací výsledků s indikujícími lékaři nebo přítomnosti pracovníků zodpovědných za interpretaci výsledků na multioborových týmech. LPD, která jsou součástí KOC, toto musí mít stanoveno ve své řízené dokumentaci.
  • Žádost o úpravu limitů minimálních počtů bioptických vzorků na počty bioptických vzorků s diagnózou maligního onemocnění („C“ diagnoza dle MKN).
  Oba body budou projednány na jednání 13.3.2019.
 16. Probíhající soutěž o nejlepší článek s IF a knižní publikaci ČOS ČLS JEP za rok 2018.
  Zaslané články s IF i knižní publikace budou předány členům výboru k hodnocení. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním shromáždění v rámci BOD 2019.
 17. Konání Onco Update Europe in November – jmenování National Chair spolu s Cartstenem Bookmayerem, prezidentem konference.
  Členové výboru se shodli, že za ČR bude National Chair prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., který oznámí tuto skutečnost prezidentovi konference Cartstenovi Bookmayerovi.
 18. Bc. Vorlíčková – NOR školení, garance
  Členové výboru ČOS souhlasí s udělením garance pro konání certifikovaného kurzu, který je určen pro pracovníky poskytovatelů péče odpovědných za kompletaci a validaci dat předávaných do NOR.
 19. SÚKL – info
  Členové výboru berou na vědomí informaci Mgr. Ireny Storové, MHA ředitelky SÚKL o změně osob garantů Sekce cenové a úhradové regulace.
 20. Diskuse:
  Prof. Dušek informoval o konání kongresu s tématem karcinomu prsu dne 23.5.2019 v Bruselu. Nominován členy výboru prof. Melichar.
  Doc. Tesařová požádala o zaslání dokumentu, který bude obsahovat podmínky reakreditace KOC, což jak již bylo uvedeno, bude zasláno všem členům výboru k připomínkování.
 21. Noví členové:
  Sekce preventivní onkologie:
  • Bc. Tůmová Michaela – Dialog Jessenius OPS
  Sekce psychoonkologie:
  • Mgr. Kasalová Barbora – FN Plzeň, odd. klinické psychologie, Onkologická a radioterapeutická klinika
  Sekce sociálních pracovníků:
  • Mgr. Slavíková Šárka – Amelie, z.s. Praha 8
  • Mgr. Picková Alice – Sociální odd. FN Motol

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP