Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 23.2.2021 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Kolářová

1. Společná stanoviska ČOS a VZP.

 • Jednání dne 20.1.2021 – společné stanovisko LP atezolizumab.
  Dne 20.1.2021 bylo vydáno společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP, které je již umístěno na Linkos a týká se doporučené podmínky použití LP s účinnou látkou atezulizumab v léčbě dospělých pacientů s metastazujícím triple negativním karcinomem prsu a síť indikujících specializovaných center.
  Členové výboru souhlasí.
 • Jednání dne 9.2.2021 – komplexní molekulární testování v prediktivní indikaci metodou NGS.
  Komplexní molekulární testování v prediktivní indikaci metodou NGS u vybraných solidních nádorů. Na základě podkladů odborných společností bylo vypracováno 8 nových VZP výkonů pro komplexní prediktivní testování metodou NGS (karcinom plic, prsu, kolorektálního karcinomu a nádorů neznámého primárního zdroje a dalších méně častých nádorů). NGS panel u testování somatických aberací se provádí na úrovni DNA i RNA. Členové výboru k uvedenému bodu včetně znění krycích listů nemají žádné připomínky a souhlasí.
 • Oncotype a MammaPrint
  K 1.1.2021 byl zrušen výkon 99959 – rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u žen s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě prediktivně – prognostické diagnostiky. Nadále je zájem některých PZS tyto testy používat, MOÚ deklaroval zájem provádět testy MammaPrint pro celou ČR. VZP připravilo návrh nového výkonu, znění je v příloze zápisu.
 • CDK4/6 u preparátů, které ještě nemají trvalou úhradu, platí stále stanovisko k indikaci CDK4/6 s realizací žádosti na §16.
 • Ambulantní výkony související s podáním protinádorové systémové terapie a jejich úhrada budou diskutovány na dalším setkání se zástupci ČOS a VZP.
 • Předsedkyně a zástupci Svazu pojišťoven mají naplánováno distanční setkání nad výše uvedenými body na 9.3.2021.

2. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.

Jednání dne 3.3.2021 o další spolupráci.

3. Kongres primární péče bude pravděpodobně 17. – 18.9.2021 v Praze.

Žádost o blok přednášek. Členové výboru se spojí se zástupci praktických lékařů a dle vývoje situace event. blok přednášek naplní. Přednášku připraví předsedkyně a prim. K. Petráková.
Dále bude zařazena přednáška o spolupráci regionálních pracovišť a KOC.

4. Stanovisko ČOS ČLS JEP k řešení okamžité rekonstrukce prsu po ablaci pro karcinom prsu – autor T. Büchler.

Řešení problému rozšíření počtu pracovišť, které by mohly provádět rekonstrukci prsu u pacientek po proběhlém chirurgickém řešení pro maligní onemocnění je stále v rukou plátců péče. Postoj plastických chirurgů trvá ve smyslu omezeného počtu center, která se budou problematice věnovat, což je pro řešení ablace a plastiky v jedné době velmi problematické. Průběh dalšího jednání a vývoj v této kauze budeme nadále sledovat.

5. Poděkování dopisem prim. MUDr. Kohoutka z Komplexního onkologického centra ve Zlíně výboru ČOS ČLS JEP.
Členové výboru naopak děkují primáři MUDr. Milanu Kohoutkovi, KOC Zlín, za vynikající spolupráci a péči o pacienty ve svém regionu, kterou vykonával od 1.10.2000 a přejí mu především zdraví a elán do další funkce lékaře a zástupce primářky Onkologického oddělení KNTB a.s. Členové výboru se těší na další setkání při odborných akcí.

6. Očkování onkologických pacientů.
Členové výboru připraví plán očkování onkologických pacientů. Je logické, že v každé nemocnici, oblasti, regionu může být přístup a realizace aplikace očkovacích vakcín individuální ale platí základní zásada: u pacientů se solidními nádory, u kterých probíhá protinádorová léčba s imunosupresivním účinkem, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci, by mělo očkování probíhat prioritně. Je obtížné přesné plánování a návod na provádění vlastní vakcinace, pokud nám není znám přísun počtu vakcín v konkrétním čase.

7. Předsedkyně podepsala nový dokument o podpoře společnosti MSD časopisu Klinická onkologie, vzhledem k personálním změnám ve společnosti Care Comm.
Členové výboru berou na vědomí.

8. Dne 25.2.2021 bude setkání VR MZ ČR nově jmenované ministrem zdravotnictví.
Z výboru ČOS se jako členové VR účastní prof. Fínek a předsedkyně.

9. V souvislosti se zveřejněním Evropského plánu boje proti rakovině dne 3.2.2021 vznikne SGPP (sub-group on cancer) jako poradní orgán Evropské komise. Do podskupiny nominoval OZP MZ ČR doc. Prausovou.

10. Žádost pacientské organizace o úhradu prevence sterility u onkologických pacientek.
Členové výboru se shodli, že žádost pacientské organizace podpoří.
Za výbor ČOS podporu pacientkám sdělí jimi oslovena prof. Tesařová.

11. Vnitřní fakultativní připomínkové řízení – Návrh zákona o zdravotnických prostředcích.
Bez připomínek.

12. Návrh na Cenu Josefa hlávky za rok 2020.
Z. Krška a kol: Onemocnění slinivky břišní. Albertova sbírka.
Členové výboru souhlasí.

13. Nařízení vlády č. 463/2013Sb. o seznamech návykových látek.
Bez připomínek.

14. Připomínkové řízení k materiálům klasifikačního systému SZ-DRG verze 4.0
Bez připomínek.

15. NOP

 • Americká obchodní komora
  Předsedkyně ČOS sdělila zástupcům AmCham, že děkuje za projevený zájem a nabídnutou pomoc s tvorbou NOP ale jak již bylo opakovaně řečeno, tvorba tohoto materiálu je pouze v rukou odborné společnosti.
 • Harmonogram, rozsah, obsah, termín dokončení
 • Autorský tým
  Členové výboru se shodli, že doposud rozpracovaný text, který zpracovávali prof. Tesařová a prof. M. Svoboda bude velmi důležitým podkladem pro budoucí, event. zisk evropských grantů. Text je velmi obšírný, ale doposud není a ještě dlouho nebude dokončen, autoři plánují finále textu na konec roku 2021.

Proto je nutné v krátké době vypracovat výstižný, racionální a konkrétní text, který bude vyhovovat potřebám ČOS ČLS JEP, ostatním v budoucnu osloveným odborným společnostem, regulátorům, plátcům a pacientským organizacím. Text bude zároveň odpovídat struktuře textu, který vydala Evropská Unie se stejným cílem, který má i ČOS, tedy charakteristika a organizace onkologické péče.
Vzorem bude Europes Beating Cancer – 4 klíčové faktory plánu:

1. Prevence
2. Časný záchyt
3. Diagnostika a léčba
4. Kvalita života pacientů s nádory a přeživších

Plány států Evropské Unie realizovat onkologickou péči s cílem snížení incidence a mortality nádorových onemocnění cestou prevence, realizace screeningových programů zdarma, centralizace péče včetně péče paliativní je k potěšení členů výboru a onkologických pacientů v ČR již v mnoha ohledech velmi dobře a s dobrými výsledky realizována. Je nasnadě, abychom se svými výsledky, organizací a kvalitou péče prezentovali i v národním a mezinárodním měřítku.

Předsedkyně děkuje novému kolektivu autorů za rychlou reakci a vstřícnost při realizaci nového textu. Draft textu bude diskutován na příštím zasedání výboru.

16. ČLS JEP žádá všechny OS o nominaci garanta do Komise pro MKN-11. Výbor se shodl na nominaci MUDr. Barkmanové, kterou osloví a požádá jí o spolupráci.

17. Vnitřní připomínkové řízení k návrhu změny nařízení vlády č. 458/2013Sb. o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech.
Bez připomínek.

Diskuse:

Prim. Petráková žádá o zjištění stavu indikace převozu onkologických pacientů v léčbě sanitními vozy. Priorita sanita versus proplácení převozu soukromým vozidlem a proplacení cestovného.

Příští zasedání výboru se bude konat 16.3.2021 ve 14:00 hodin. Forma setkání dle epidemiologické situace.

Noví členové:

ČOS
MUDr. David Dufek – MOÚ Brno
Prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. – Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Sekce mladých onkologů
MUDr. David Dufek – MOÚ Brno

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy zápisu