Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 24.11.2020 telekonferenčně

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Dušek

 1. NOP

Prof. M. Svoboda seznámil členy výboru se strukturou a budoucím obsahem NOP, který vypracoval ve spolupráci s prof. P. Tesařovou. Dokument má stanoven přesný časový harmonogram vypracování s předpokladem zveřejnění v květnu 2021, kdy předtím projde i zevní oponenturou prostřednictvím spolupracujících oborů v multidisciplinárních týmech. Připomínky budou harmonizovány tak, aby dokument byl vyhovující všem stranám. NOP se stane součástí Národního akčního plánu v boji proti onkologickým onemocněním a bude představen premiérovi ČR A. Babišovi. Mezi oponenty předpokládáme nejen připomínky ze strany kolegů dalších odborných společností, ale i pacientských organizací, MZ ČR, plátců apod. Členové výboru představený strukturovaný program, prezentovaný prof. Svobodou, schválili a též schválili navrhovaný další postup a harmonogram prací.

 1. Společná stanoviska ČOS a VZP k léčivům, urychlení přístupu LP k onkologickým pacientům a hrazení NGS.

Dne 23.11.2020 proběhla plánovaná schůzka VZP se spoluúčastí Svazu pojišťoven, při které došlo k podpisu Společného stanoviska VZP ČR, SZP ČR, SČP a ČOS ČLS JEP. Stanovisko se týká zajištění výkonů prediktivní diagnostiky od 1.1.2021 a kompletní text je v příloze zápisu, podstatným je bod 5, kde je uvedeno, že výkony prediktivní diagnostiky budou hrazeny výkonově.

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.

Plánovaná schůzka telekonferenčně 19.11.2020.

Byla diskutována problematika podávání farmakoterapie u nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště. Stanovisko AIFP je v příloze zápisu. Dále zástupci AIFP nabídli možnosti pomoci onkologickým pacientům v obtížné situaci s dodávkou léčiv do jejich bydlišť. Tato problematika bude ještě dále upřesněna. Příští schůzka s ředitelem AIFP je plánována na 2.12.2020. Firmy zastoupené v AIFP mají velký zájem na účasti onkologů a onkologických pracovišť při řešení klinických studií s onkologickou tématikou.

 1. Reakce na vydaná stanoviska výboru ČOS k aplikaci inovativní systémové farmakoterapie pouze na pracovištích klinické onkologie.

Předsedkyně oslovila telefonicky předsedu prof. Zachovala z ČUS a nabídla mu svůj osobní pohled na řešení otázky aplikace ARTA lékařům, kteří absolvují nástavbovou atestaci z uroonkologie. Jednak upozornila, že kurikulum přípravy na tuto nástavbovou atestaci není dostačující k získání dovedností v oblasti klinické onkologie a tudíž i aplikace protinádorové farmakoterapie. Po vyřešení tohoto problému navrhla, že při zájmu absolventa o práci v oblasti klinické onkologie by mohl jmenovaný mít částečný úvazek na onkologickém pracovišti KOC, kde by pod vedením vedoucího lékaře KOC mohl participovat na aplikaci ARTA pouze v rámci příslušného zdravotnického zařízení. Celý projekt by byl vyzkoušen pilotně, třeba na dvou pracovištích KOC, byl by časově limitován, následně vyhodnocen a teprve poté zvážen další postup. Zástupci urologické společnosti se zatím k návrhu nevyjádřili.

 1. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2019 (článek s IF, kniha s onkologickou tématikou).

Jak bylo sděleno pokladníkem výboru MUDr. T. Svobodou, peníze by v tuto chvíli již oba vítězové měli mít na svých účtech. Ještě jednou gratulujeme.

 1. Dr. Nováková vypracovala přehled klinických studií otevřených na pracovištích KOC. Formát a realizaci konzultovala s doc. Büchlerem. Vyhledávací formulář probíhajících klinických studií ze stránek SÚKL zhodnotili členové výboru a přijali ho bez připomínek. Formulář tedy bude vystaven na stránkách Linkos.
 1. Kongres primární péče 5. – 6.2.2021 v Praze. Žádost o blok přednášek. 

Členové výboru se spojí se zástupci praktických lékařů a dle vývoje situace event. blok přednášek naplní. 

 1. Dopis ČLS JEP k poskytnutí dotací na specializační vzdělávání pro některé obory.

Předsedkyně v souladu s podnětem členů výboru navrhla doplnění navrhovaných oborů o klinickou i radiační onkologii a zaslala na sekretariát ČLS JEP.

 1. Na Linkos je založena sekce Rady a informace pro pacienty v období pandemie Covid-19.

Členové výboru vítají tuto aktivitu. 

 1. Dne 10.11.2020 proběhla prohlídka hrubé stavby budoucího cyberknife v ÚVN.

Členové výboru berou na vědomí. 

 1. Členové výboru souhlasí s podáním žádosti ČOS ke zvážení zajištění SLP s Nivolumabem pro pacienty s nádory s MSI nebo TMB nebo vysokou expresí PD-L1 receptoru, u kterých došlo k vyčerpání dostupné hrazené léčby. 
 1. Doc. Kiss informoval o úspěšné realizaci bloku onkologie v rámci kongresu vnitřního lékařství ve dnech 18. – 20.11.2020. 
 1. Prof. Fínek informoval, že byla vydána pozitivní hodnotící zpráva pro CDK 4/6 inhibitor Kisqali .
 1. Další zasedání výboru proběhne 17.12.2020, opět formou telekonference. 
 1. Noví členové:

ČOS + Sekce mladých onkologů:

 • MUDr. Cwik Matouš – MOÚ Brno 

ČOS + Sekce podpůrné léčby:

 • Zhukovskyy Ivan – VŠB TUO Ostrava 

ČOS + Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, sekce preventivní onkologie, sekce onkologické imunologie:

 • MUDr. Mendoza Luis – IQVIA Praha

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy zápisu:

 1. Společné stanovisko VZP ČR, SZP ČR, SČP ČLS JEP a ČOS ČLS JEP. Referenční laboratoře - zajištění výkonů prediktivní diagnostiky od 1.1.2021 (k bodu 2 zápisu)
 2. Reakce AIFP ke Stanovisku ČOS k problematice podávání farmakoterapie nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště (k bodu 3 zápisu)