Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 27.4.2021 hodin ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: --

1. Společná stanoviska ČOS a plátců péče.

Ambulantní výkony související s podáním protinádorové systémové terapie. Dle vyjádření zástupců VZP byla problematika již projednána a výsledek bude sdělen zástupcům ČOS.

Předsedkyně a zástupci Svazu pojišťoven uskutečnili distanční setkání dne 23.3.2021. Zápis ještě není k dispozici. Jednání se týkalo úhrady atezolizumabu, úhrady prediktivních vyšetření (NGS), úhrady ambulantních výkonů souvisejících s podáním protinádorové systémové terapie a úhrady Oncotype a Mammaprint.

Prof. Fínek upozornil na úhradu avelumabu a axitinibu, následně citace vyjádření SÚKL:

Úhrady kombinačního režimu avelumab (LP BAVENCIO) + axitinib (LP INLYTA) v indikaci první linie léčby pokročilého renálního karcinomu s příznivou prognózou:

Předmětná indikace je od dubna 2021 uvedena v indikačním omezení léčivého přípravku BAVENCIO na základě rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále též „Ústav“) ve správním řízení, sp. zn. SUKLS87665/2020, které nabylo právní moci dne 13. 3. 2021 a uvedená kombinace avelumab + axitinib v dané indikaci je tak hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Ústav si je vědom skutečnosti, že stávající znění podmínek úhrady léčivých přípravků INLYTA jejich úhradu ve výše uvedené dvojkombinaci (avelumab + axitinib) dosud neuvádí. Ve znění podmínek úhrady axitinibu je uvedena tato slovní formulace: "axitinib je hrazen ve druhé linii terapie pokročilého karcinomu ledviny v léčbě pacientů, u kterých při předcházející léčbě cytokiny nebo sunitinibem došlo k progresi onemocněn".

V této souvislosti Ústav připomíná, že zohlednění stanovení podmínek úhrady konkrétním kombinačním režimům i pro další složky uvedených režimů (tj. ty složky, se kterými neprobíhalo původní individuální správní řízení o stanovení či změně výše a podmínek úhrady - v tomto případě se jedná o axitinib) je vždy možné provést až následně ve správním řízení. Příkladem je správní řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků INLYTA zahájené na žádost držitele rozhodnutí o registraci (možnost č. 2 uvedená ve Vašem podání). Jiné možnosti řešení této situace ze strany Ústavu než formou správního řízení (např. Vámi uvedený „přepis indikačního omezení avelumabu do axitinibu“) platná legislativa neumožňuje.

2. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.

Jednání proběhlo dne 26.4.2021, Mgr. Dvořáček navštívil předsedkyni. Pozitivně hodnotil on-line seminář Novinky v onkologii. Dále byl projednáván průběh schvalování novely zákona č. 48 o léku v Poslanecké sněmovně, kdy jednoznačně žádoucí je schválení v tomto volebním období.           

3. Předsedkyni navštívila zástupkyně firmy Eli Lilly a informovala o probíhajících jednání s centrálou firmy o zrušení povinnosti hlásit aktivity lékařů jejich nadřízeným při spolupráci s Eli Lilly.

Členové výboru zrušení této povinnosti vítají.

4. Kongres primární péče bude pravděpodobně 17. – 18.9.2021 v Praze. Žádost o blok přednášek. Členové výboru se spojí se zástupci praktických lékařů a dle vývoje situace event. blok přednášek naplní. Přednášku připraví předsedkyně a prim. K. Petráková.

Dále bude zařazena přednáška o spolupráci regionálních pracovišť a KOC.

5. Dne 30.3.2021 se konala VR MZ ČR, která se zabývala problematikou Covid–19, restrikcí a očkováním.

6. Žádost pacientské organizace o úhradu prevence sterility u onkologických pacientek.

Členové výboru se shodli, že žádost pacientské organizace podpoří ve shodě se zněním uvedeným v Modré knize:

Prezervace ovariální funkce – po dobu podávání neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapie lze pacientkám nabídnout LH-RH analoga (společná analýza 5 klinických studií, SABCS 2017). Další možností je prezervace embryí nebo oocytů (po domluvě s pacientkou konzultace IVF centra).

Uvedený text bude zaslán Hlasu onkologických pacientů, jmenovitě PhDr. Ivaně Plechaté.

7. NOP

Původně plánovaná rozšířená verze NOP2030 připravovaná prof. Svobodou, prof. Tesařovou a doc. Büchlerem byla dokončena a prof. Svobodou předložena výboru. Nyní je připravena k připomínkování členům výboru, kterým byl text zaslán. Do 30 dnů prosíme o zaslání připomínek doc. T. Büchlerovi. Současně text NOP bude prostřednictvím doc. M. Vošmika předán členům výboru SROBF též k připomínkování. Návrh stanoviska PSNPO byl zaslán předsedkyni již na publikované téze NOP2021 na Linkos a budou předány doc. T. Büchlerovi. Po zapracování připomínek ČOS a SROBF bude NOP2030 předán k připomínkování všem relevantním subjektům, včetně odborných společností, kterým bude poskytnut dostatek času k vyjádření. V plánu je dokončení finální podoby NOP2030 do konce roku 2021.

Národní plán obnovy – stanovisko výboru ČOS ČLS JEP.

Česká onkologická společnost (ČOS) vítá investice do onkologie a onkologické prevence. ČOS nebyla k tvorbě onkologické části Plánu národní obnovy přizvána. Tento návrh v některých bodech obsahuje nepřesnosti a zavádějící informace a neodpovídá optimálnímu modelu onkologické péče. Jedinou cestou, jak zajistit kvalitní péči o onkologické pacienty na úrovni poznatků současné lékařské vědy, je multidisciplinární tým odborníků svébytných klinických specializací. ČOS nadále považuje funkční a dobře vybavenou síť Komplexních onkologických center za základ kvalitní péče o nemocné s nádory a jedinou cestu k dalšímu zlepšení výsledků onkologické léčby a prevence. 

8. Prim. Petráková žádá o zjištění event. změny indikace převozu onkologických pacientů v léčbě sanitními vozy v době epidemie Covid-19. Priorita sanita versus proplácení převozu soukromým vozidlem a proplacení cestovného.

Zástupci výboru neměli možnost o tomto problému jednat se zástupci plátců. Učiní tak v co nejkratší době.     

9. Předsedkyně jednala o realizaci SLP pro léčbu nivolumabem pro pacienty s nádory, u nichž tato léčba není hrazena a které vykazují vysokou MSI, deficit v MMR genech, vysokou mutační nálož nebo expresi PDL-1.

Původní rozhodnutí SÚKL bylo negativní. Jednání pokračovalo s VZP 23.3.2021 online za přítomnosti SÚKL a MZ ČR, kde na závěr byl vysloven ze strany VZP a předsedkyně požadavek na změnu právního výkladu vztahu SLP a hrazených léčiv. 

Přesto byla žádost o realizaci SLP ze strany MZ ČR odmítnuta. V současné době bude rozhodovat ministr zdravotnictví.

10. Předsedkyně obdržela od Hlasu onkologických pacientů sdělení, že se bude opakovat sběr dat u onkologických pacientů pomocí dotazníku o průběhu péče o onkologické pacienty v době Covid-19 – podzim 2020 a počátek roku 2021. Zároveň předsedkyně požádala HOP o podporu a propagaci očkování u onkologických pacientů.

HOP sdělil předsedkyni stížnosti pacientů na problémy s probíhajícím očkováním proti Covid-19. Předsedkyně dopis HOP uveřejnila na Linkos a zároveň připojila svoji odpověď.

11. Dotazník ESMO International Consortium Study on the availability, out-of-pocket costs, and accessibility of antineoplastic medicines. Žádost o vyplnění.

K vyplnění dotazníku se přihlásili doc. Büchler, doc. Kiss a dr. Vošmik.

Dr. T. Svoboda požádal o jmenovaný dotazník, ale doposud neobdržel odpověď.

12. Dne 17.3.2021 proběhlo jednání Zdravotního výboru Parlamentu ČR, kde byla na programu problematika o nové podobě zákona č. 48.

Členové berou na vědomí.

13. Dne 12.4.2021 navštívil předsedkyni prof. MUDr. Babjuk, jednání o spolupráci ČOS a ČUS.

Jmenovaní jednali o znění základních tézí NOP. Ze strany ČUS doposud nebyly zaslány žádné připomínky.

14. Předsedkyně jednala telefonicky s prof. MUDr. M. Vašákovou o problematice NOP.

Doposud výbor pneumologické společnosti žádné připomínky nezaslal.

15. Dne 15.4.2021 proběhl online seminář Novinky v onkologii.

16. Na základě stížností některých KOC projednala a písemně požádala předsedkyně VZP o úhradu LP Onivyde pro všechny KOC u karcinomu pankreatu. VZP schválila možnost nasmlouvání pro všechna KOC.

17. Nominace zástupců ČOS a SROBF na jednání o testování pacientek s karcinomem endometria - na žádost prof. P. Dundra.

Členové výboru za ČOS ČLS JEP jmenovali prof. Fínka a prof. Petruželku.

18. KDP 20 - MDT v onkologii – jmenování.

Hlavním řešitelem byl jmenován prof. J. Fínek.

19. Žádost o garanci ČOS:

50 years of fight against cancer – 13.9.2021 - ?, přesné místo bude upřesněno

Diskuse:

  • Doc. Vošmik upozornil na problémy s akreditací pracovišť v oblasti klinické i radiační onkologie. Na základě této připomínky se členové výboru shodli na nutnosti setkání členů akreditační komise pro klinickou onkologii na půdě MZ ČR. Prof. B. Melichar osloví zástupce MZ ČR, který má tuto problematiku na starosti.
  • Prof. B. Melichar připomenul realizaci společného zasedání výboru ČOS ČLS JEP a SROBF ČLS JEP. Výbor ČOS navrhuje termín 8.6.2021.
  • Prof. L. Petruželka upozornil na ukončení mandátu svého předsednictví v SOR a členové výboru navrhli pro další období prof. J. Fínka.
  • Prof. Petruželka požádal o podporu pro plánovaný SLP preparátu sotorasib. Členové výboru se shodli na užitečnosti a potřebnosti uvedeného programu.

Noví členové:

Sekce podpůrné léčby a péče:

  • Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. – Centrum pro závislé na tabáku, III. Interní klinika

Sekce psychoonkologická:

  • Mgr. Justýna Kvapilová – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP