Odpověď na Dopis Hlasu onkologických pacientů ze dne 6. 4. 2021 k tématu očkování

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně ČOS ČLS JEP reaguje na dopis PhDr. Ivany Plechaté, koordinátorky platformy Hlas onkologických pacientů. 

Dopis Hlasu onkologických pacientů k tématu očkování onkologicky nemocných, 6. dubna 2021.

V Praze, dne 7.4.2021

Vážené onkologické pacientky a pacienti,

dovolte mi, abych reagovala na dopis, který zaslala PhDr. Ivana Plechatá, koordinátorka platformy HOP.

Vrátím se o pár měsíců zpět a vysvětlím, že náš požadavek, aby pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci, byli očkováni přímo na onkologických pracovištích. Jedině ošetřující lékař onkolog může stanovit, zda je pacient v konkrétním čase vzhledem k celkovému stavu indikován k aplikaci vakcíny. Bylo nám zcela jasné, že objednávání pacientů prostřednictvím centrálního systému se stanovením data vakcinace dle volného místa v očkovacích centrech není pro tyto nemocné vhodné a stanovený termín vzhledem k průběhu léčby a nemoci nemusí být pro pacienta přípustný. Tudíž jej ztratí a bude se muset objednat znovu. Tento náš požadavek nebyl akceptován, nebyla nám na něj dána odpověď a byla z kontextu vytržena jen věta, která vymezuje tzv. rizikové pacienty.

Tak tomu ale opravdu není. Různou míru rizika mají všichni pacienti, kteří prodělali nádorové onemocnění, dále mají i další komorbidity, nebo dokonce u nich probíhá terapie. Vymezení uvedené skupiny nemocných v léčbě a těsně po léčbě bylo proto, že bychom kapacitně přímo na onkologických pracovištích více pacientů nezvládali očkovat a počítali jsme s tím, že ostatní budou očkováni praktickým lékařem nebo v očkovacích centrech. Šlo nám především u léčených o správné načasování aplikace dávky vakcíny.

Nikdo neakceptoval a ani mně neodpověděl na výzvu, aby u onkologicky nemocných pacientů, především v léčbě, nebyl prodlužován interval mezi dávkami aplikovaných vakcín.

Problémem je, že s námi o indikaci očkování u onkologických pacientů, organizaci očkování a stupni rizikovosti nemocných nikdo nehovořil.

Naprosto chápu Vaše obavy, strach a nejistotu a budu se nadále snažit o aplikaci vakcín u rozléčených pacientů, či těsně po léčbě přímo na onkologických pracovištích, tak, aby léčbu indikoval a načasoval ošetřující lékař.

Vítám Vaši iniciativu vytvořit opět dotazníkové šetření, kde bude jasně zmapována situace v průběhu pandemie na podzim 2020 a od počátku roku 2021. Samozřejmě se ráda i se zástupci 11 organizací HOP setkám. V zápisech z jednání výboru ČOS ČLS JEP budu nadále vyzývat odpovědné organizátory očkování, aby zohlednili závažnou problematiku vakcinace u onkologických pacientů. Dále budu apelovat přímými dopisy odpovědným pracovníkům.

Věřím a doufám, že se situace zlepší, že bude především čím očkovat a slibuji, že budu v zápisech z výborových setkání apelovat na odpovědnost všech onkologů k Vám pacientům v této velmi nelehké době.

Přeji co nejklidnější dny, pevné nervy a víru v budoucnost.

S pozdravem,

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP
přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol