Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 16.1.2024 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Petruželka, Richter, Soumarová, M. Svoboda, T. Svoboda, Šlampa, Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Petráková

 1. Termín jednání výboru na půdě MZ ČR domluven na 20.2.2024 od 14:00.

Členové výboru na lednovém zasedání připraví program pro jednání. Návrhy:

 • téma vzdělávání
  • otázka chybějících akreditací zdravotnických pracovišť pro lékaře
  • úprava náplně interního kmene
 • Kvalita onkologické péče – data
 • Věda a výzkum v onkologii (KOC), podpora klinických studií a výzkumu v univerzitních nemocnicích
 • Změny organizace onkologické péče – vedoucí KOC, jeho role a možnosti
 1. Žádost dr. Zogaly ohledně stanoviska ČOS k ev. vykazování kódu 42050 odborností 407 pro potřeby nastupující radioligandové terapie karcinomu prostaty pomocí 177Lu-PSMA.

Členové výboru souhlasí.

 1. Výzva doc. Votavy k aktualizaci jmen garantů ČOS v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci. Změny nahlásit do konce ledna 2024.

Za ČOS ČLS JEP je nominován prof. Fínek.

 1. Žádost Ing. Tiché ze společnosti AMOENA o souhlasné stanovisko ČOS s legislativní úpravou Kategorizačního stromu.

Členové výboru souhlasí.

 1. Návrh spolupráce ČPFS a ČOS v rámci výzkumu v oblasti bronchogenního karcinomu (LUCAS), Vladimír Koblížek předseda ČPFS ČLS JEP

a) spolupráce ČPFS a ČOS v rámci výzkumu v oblasti bronchogenního karcinomu (LUCAS), doc. Svatoň Plzeň – předseda oborové rady LUCAS, žádost o mentální podporu projektu – Výbor ČOS podporuje obdobné projekty. Současně nominuje zástupce odborné společnosti do řídícího anebo odborného grémia svoje zástupce (prof. Melichar, prof. Petruželka, Doc. Zemanová) a doporučuje i oslovit o podporu výbor SROBF. V řídícím odborném grémiu by měli být i zástupci SROBF, které samozřejmě určí tato odborná společnost. 

 1. Gerontologický kongres 9.-10. 4. 2024 v Hradci Králové. V rámci onkologického bloku byli nominováni k prezentacím (prezentace 4-5 a 20 min. na téma gerontoonkologie u pacientů 65´plus pro nejrozšířenější diagnozy prof. Melichar, prof. Šlampa, doc. Vošmik a dr. Richter.

Téma přednášek:

 • Doc. Vošmik - Léčba nádorů hlavy a krku a plic v pokročilém věku
 • Prof. Melichar – Hormonální léčba karcinom prsu ve stáří
 • Prof. Šlampa – Starší nemocní a léčba zářením
 • Dr. Richter – Léčba karcinomu prostaty ve vyšším věku
 1. Psychosomatická intervence. Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP se podařilo prosadit kód “Psychosomatické intervence” (09170), který je mezioborový a týká se všech lékařů (kategorie 999). V Seznamu zdravotních výkonů pro rok 2024 je již kód zařazen.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Ministerstvu zdravotnictví je v současné době realizován projekt Návrh systému komplexní sdílené zdravotně-sociální péče o pacienty se vzácnými onemocněními – SYPOVO (CZ.03.02.02/00/22_046/0002450). Cílem projektu, na jehož řešení se podílejí Centra vysoce specializované péče o pacienty s vzácným onemocněním (členové Evropských referenčních sítí, ERN), je mimo jiné zlepšit systém péče o tyto pacienty. V průběhu projektu budou vznikat dokumenty týkající se problematiky Vaší odborné společnosti.

Za ČOS ČLS JEP jsou nominováni: doc. Kopečková, dr. Halámková a prof. Melichar.

Diskuze:

 • Schůzka s ředitelem VZP dr. Kabátkem - možnosti financování telemedicíny (doc. Kiss)
 • Další signální kód pro úhradu HER-2 inhibitory – opakovaně řešeno s plátci, generování zbytečné administrativy, viz. téma na Fóru onkologů 2023. Návrh odborné společnosti je signální kód zrušit nebo hradit za vykázání signálního kódu. Téma bude opět v programu na Fórum onkologů, Prof. Büchler napíše dopis na ZP/MZ.
 • Na podnět Spondylochirurgické společnosti ohledně počtu pacientů s metastatickým postižením páteře  - ČOS doporučuje kontaktovat ÚZIS.

 

Žádost o záštitu:

Udělena záštita

Noví členové:

Neuroonkologická sekce:

 • MUDr. Marek Šlachta – FN Olomouc

ČOS:

 • MUDr. Lucie Grmelová – MOÚ Brno
 • MUDr. Zuzana Štofová – Onkologická ambulance FN Žilina

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

předseda ČOS ČLS JEP