Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 17.10.2023 v MOÚ Brno

Přítomni: Kiss, Kopečková, Melichar, Petruželka, Richter, Soumarová, T. Svoboda, Šlampa, Tesařová, Tomášek, Vošmik, Omluveni: Büchler, Fínek, Kolářová, Petráková, M. Svoboda

 1. Rozporování prof. J. Štěrby zrušení Pediatricko - onkologické sekce ČOS ČLS JEP. Na základě zaslané korespondence, z které vyplývá dodání všech požadovaných informací o činnosti sekce včetně voleb, byla sekce obnovena, předchozí rozhodnutí o zrušení bylo zrušeno. Povinnosti činnosti sekce byly splněny, tudíž sekce platí a zrušena nebyla. 
 1. Návrh úprav ve vzdělávacím programu nástavbového oboru gastrointestinální onkologie. Odpověď za společnost vypracoval prof. Melichar. Prozatím finální verze byla odeslána prof. Zavoralovi. 
 1. Změna vedoucího pracoviště CVSP onkologické péče v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. Novou vedoucí se stává MUDr. Markéta Pospíšková, Ph.D. Členové výboru berou na vědomí. Změnu provedeme na stránkách Linkos. (redakční pozn.: změna provedena 29.9.2023)
 1. Fórum onkologů – zápis zveřejněný na webu Linkos
 1. Pozvánka na zdravotně technologickou konferenci LIFMAT 2023 v termínu 24. – 25.10.2023 v Praze. Členové berou na vědomí. 
 1. Vyhlášení vítěze soutěže o nejlepší článek s IF a nejlepší knihu za rok 2022. Dle hlasování členů výboru kniha č. 3 – dr. Sláma, Paliativní medicína pro praxi a článek s IF č. 6 dr. Obermannová – Oesophageal Cancer, Annals of Oncol, IF 50. Výbor doporučil pro další ročník upravit podmínky pro kategorii nejlepší článek - pouze původní práce. Diplomy se vítězům předají na BOD. 
 1. Plánování termínů zasedání výboru pro další období (leden – červen 2024). Místo konání se upřesní na základě domluvy náhradního termínu konání výboru v prostorách MZ ČR.
 • 16.1.2024               14:00
 • 20.2.                      14:00
 • 19.3.                      14:00
 • 16.4.                      14:00
 • 14.5.                      14:00
 • 18.6.                      14:00 
 1. Redesign Linkos k diskusi – podklad zápis z jednání s dr. Novákovou. Výbor odsouhlasil provedení analýzy, na jehož základě bude navržen dr. Novákovou rozsah aktualizací a rozpočet na úpravy. Mladí onkologové plánují komunikaci formou mobilní aplikace Twitter. Diskutována byla i změna loga společnosti, výbor preferuje pokračovat se současným logem dále. 
 1. Onkopacient 2023. Doc. Kiss informoval o aktivní účasti na konferenci ONKOPACIENT 2023, kterou pořádala Nadace doc. Hajdúcha na Podporu výzkumu rakoviny.
 1. Kulatý stůl na MZ ČR 9.10.2023 - Právo na stejné podmínky. Členové výboru diskutovali dokument rozeslaný M. Svobodou s požadavkem na definici: definice pojmu „vyléčení“ onkologického pacienta a samotné potvrzení skutečnosti, že pacient byl vyléčen, se kterým by mohly pojišťovny pracovat. Výbor ČOS definuje vyléčení jako potvrzení ukončení kurativní protinádorové léčby s vyhodnocením, že bylo dosaženo jejího cíle. Tj. že u pacienta již vymizely všechny známky přítomnosti nádoru v těle. Po takto definovaném vyléčení může následovat i dlouhodobá adjuvantní terapie, jejímž cílem je snížit riziko relapsu (návratu) onemocnění. 
 1. Smlouva o spolupráci ČOS a T.E.O. Consulting s.r.o. při zajišťování vzdělávání mladých onkologů. Na základě doporučení právníka zaslány připomínky k zapracování do smlouvy s paní Soukupovou. Základem spolupráce bude tvorba nebo příprava takových akcí, na které společnost T.E.O. zajistí finanční prostředky. 
 1. Nominace členů pracovní skupiny MZ ČR pro centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti bez transplantační jednotky. Nominant za onkologii prof. Štěrba, za hematologii prof. Starý. 
 1. Žádost o záštitu pro Workshop „Selektivní perfuze jater” který se koná dne 31.10.2023 ve 13 hod. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Budova II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie, pavilon A2, 4.patro, U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Členové výboru vyjadřují podporu. 
 1. Byly diskutovány dotazy od onkologů z ROS ve věci delegování léčby KOC/ROC včetně námětu na vytvoření jednoduchého manuálu, jak by měli postupovat. Výbor odsouhlasil vytvoření záložka na Linkos na dané téma a k řešení se přihlásil Vošmik, Tomášek a Richter. 
 1. Byl diskutován záměr MZ k úpravě podmínek pro postup schvalování indikace radioterapie protonovým svazkem v rámci center vysoce specializované onkologické péče v ČR (dále jen „KOC“). Výbor společnosti souhlasí se záměrem MZ ČR sjednotit postup pro výše uvedenou indikaci a plně podporuje formulaci, kterou nadefinovalo a na MZ ČR již dříve zaslala SROBF (příloha č.1). 
 1. Nominace člena komise a jeho náhradníka do výběrové komise na obsazení pracovního (funkčního místa) přednosty/ky Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN. Termín konání 15.11.2023 ve 13.30 hod. Nominován Kiss. 
 1. Noví členové:

ČOS + Sekce preventivní onkologie + Sekce onkologické imunologie + Sekce mladých onkologů + Sekce pro nádory prsu + Sekce podpůrné léčby

 • MUDr. Kateryna Mísařová – KN Liberec

ČOS

 • MUDr. Adam Kašparovský – Onkologická klinika FN Olomouc
 • MUDr. Lucia Chaloupková – Onkologická klinika FN v Motole
 • MUDr. Andrea Kopová – Onkologická klinika FN Olomouc

ČOS + SROBF

 • MUDr. Martin Domanský – Onkologická klinika FN v Motole

ČOS + Sekce psychoonkologie

 • Mgr. Martina Pružinec – Nemocnice AGEL Nový Jičín

ČOS + Sekce pneumoonkologická

 • MUDr. Milan Krošlák – Onkologické oddělení FNSP Žilina

ČOS + Sekce mladých onkologů

 • MUDr. David Feldmar – Onkologická klinika FN v Motole

ČOS + Sekce onkochirurgická

 • MUDr. Daniel Toman, Ph.D. – Chirurgická klinika FN Ostrava 
 1. Různé:

Prof. Melichar: V souvislosti s podzimní atestací z oboru klinická onkologie, která je první atestací dle vzdělávacího programu z roku 2018 s již zavedenými změnami v interním kmeni i vlastním vzdělávacím programu, ale též pro potřeby umožnění dovršení specializačního vzdělání podle programů předchozích vyšlo najevo, že většina pracovišť klinické onkologie nebyla akreditována mezi 1.1.2021 a 30.6.2021. Žádost o akreditaci tato pracoviště přitom podala včas a všechny podmínky akreditace splňovala. Jediným důvodem neudělení akreditace byla skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví řádně nesvolalo zasedání akreditační komise. Reálně hrozí, že z výše uvedeného důvodu mezery v akreditaci se podzimní termín atestace nebude moci vůbec konat pro nesplnění podmínky dostatečné délky praxe na akreditovaném pracovišti. Není přijatelné, aby lékaři zařazení ve vzdělávacím programu klinické onkologie nemohli jít k atestaci z důvodu organizačního pochybení, lékaře se specializační způsobilostí v klinické onkologii naléhavě potřebujeme.

Výbor České onkologické společnosti České lékařské společnosti JEP na svém zasedání 17.10.23 tuto situaci projednal, je jí značně znepokojen a žádá o nápravu tak, aby byla zajištěna kontinuita specializačního vzdělávání. Žádáme o urychlené uznání praxe na neakreditovaném (ve skutečnosti však akreditovaném) pracovišti za výše zmíněné období pro všechny lékaře na pracovištích, která následně potřebnou akreditaci získala. S ohledem na rychle se blížící termín atestací je tak třeba učinit prakticky okamžitě, nikoliv ve 30ti denním termínu pro odpověď. 

Doc. Vošmik – na základě žádosti prof. Doležela za SROBF navrhuje společné jednání ČOS a SROBF se Společností lékařské genetiky (SLG) ohledně vyšetřování germinálních mutací vybraných genů z periferní krve, které se stávají prediktory onkologické léčby (germinální mutace je indikačním a předpokládá se, že bude i úhradovou podmínkou LP). Stávající systém, kdy se pacient objednává do ambulance lékařské genetiky, kde je vyšetření příslušného genu v laboratoři indikováno, poté je nutná další kontrola v ambulanci lékařské genetiky ke sdělení a vydán výsledku vyšetření pacientovi. Tento postup je poměrně zdlouhavý a v řadě regionů ČR doba získání výsledku trvá v řádu měsíců, což již neodpovídá potřebám onkologa pro predikci léčebného postupu. Z jednání se SLG by mělo vyplynout zajištění dostupnosti výsledku vyšetření germinální mutace z periferní krve jako prediktoru onkologické léčby do 3-4 týdnů od indikace onkologem. 

Dr. Svoboda informoval výbor ČOS o aktivitách v rámci ESMO - schválení textu dostupnosti onkologických preparátů v ČR, baneru ČOS na konferenci ESMO 2023 s aktualizací údajů o změnách ve vedení naší odborné společnosti a jejího sídla a odpovědi na nabídku pomoci, kterou by mohlo event. poskytnout pro další rozvoj onkologie v naší zemi. (je možné doplnit o zaslaný text). V záležitosti nominace reprezentanta výboru ČOS pro spolupráci s ESMO po posledních volbách do výboru společnosti byl následně potvrzen jako náš zástupce opět dr. T. Svoboda.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
předseda výboru ČOS ČLS JEP

Příloha zápisu

 1. Dopis SROBF adresovaný Ministerstvu zdravotnictví ČR k problematice úpravy podmínek pro postup schvalování indikace radioterapie protonovým svazkem v rámci center vysoce specializované onkologické péče v ČR (bod 15 zápisu)