Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 20.9.2022 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek,
Nepřítomen: Vošmik

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče - Společná stanoviska ČOS a plátců péče.

Pokračují pravidelné schůzky zástupců výboru ČOS s plátci péče, pokračuje i mailová komunikace a postoje zástupců ČOS k jednotlivým indikacím centrové terapie. Výsledkem je jednoznačný posun v zrychlování procesu schvalování úhrad LP. Probíhá společná diskuse na téma centralizace náročné chirurgické péče a speciálních diagnostických metod k urychlení procesu stanovení onkologické diagnózy. Spolupráce s plátci péče je velmi racionální a přináší posun pro onkologické pacienty.

 1. Národní plán obnovy pokračuje dle předem daných a časově určených milníků.

 1. Výbor ČOS ČLS JEP ukončil soutěž o knižní publikaci a článek s IF za rok 2021. Vyhlášení vítězů proběhne na BOD, kde budou předány diplomy a součástí ocenění je i vyplacení částky 30 000 Kč pro oba vítěze.

 • Vítězem v kategorii za nejlepší článek s IF za rok 2021 je R. Vojtíšek
 • Vítězem v kategorii kniha za rok 2021 je P. Šlampa
 1. Včasná diagnostika a zahájení terapie u nádorů plic v KOC.

Předsedkyně navrhla otevřít diskusi na téma vzniku centrálních onkoboardů odborníků z řad chirurgických pracovišť, diagnostiků i onkologů, kteří by vytvořili MD tým, který se bude věnovat problematickým případům zhoubných onemocnění. Počet těchto centrálních týmů by byl cca 2 – 3 na Čechy i 2 – 3 na Moravu. Týmy by byly dostupné online v konkrétní dobu, tak, aby bylo možné připojení lékařů z celé ČR s komplikovanými případy k vysoce odbornému řešení. Jedná se o první nástřel této problematiky, kterou je nutné podrobně dopracovat, právně ošetřit a pak teprve uvést do praxe.

Členové výboru podporují tvorbu akreditovaných center i v oblasti chirurgie. Výsledky prvních zpracovaných dat z center s vysokým počtem provedených chirurgických výkonů u onkologických diagnóz (např. ca rekta) se významně liší od výsledků z pracovišť s malým počtem operací.

Pokračuje diskuse nad centralizací především chirurgické péče. Logicky musí být centralizována i specializovaná a precizní diagnostika. Problematika projednána s plátci péče i zástupci primární péče, kteří tuto aktivitu vítají. 

 1. Otázka konkrétního způsobu voleb výboru ČOS v příštím roce.

 • Volby budou jednokolové
 • Budou elektronické
 • Proběhnou v dubnu 2023
 • Medailonky potenciálních zájemců o práci ve výboru ČOS budou mít definovaný formát. Budou vyvěšeny na Linkos
 • Výbor vyzývá všechny členy ke kontrole mailové adresy, která bude k dispozici pro ČLS JEP při jmenovaných volbách
 • Členové ČOS ČLS JEP, kteří nemají zaplacené příspěvky vyzýváme, k doplacení dlužné částky, neboť uhrazení příspěvků je jednou ze základních povinností člena a zároveň podmínkou pro účast ve volbách
 • Podrobnější instrukce k průběhu voleb budou následovat po zasedání výboru ČOS 
 1. Výbor ČOS žádá předsedy odborných sekcí ČOS k vypracování zprávy o činnosti sekce a o provedení voleb do sekce s datem jejich konání. 

 1. Ve dnech 10. – 12.5.2023 se bude konat Národní chirurgický kongres v Praze v Cubex centru.

Kongresu se zúčastní doc. Kiss, který přislíbil i organizaci a náplň sekce ČOS. 

 1. Prediktivně-prognostický test pro pacientky s karcinomem prsu: MammaPrint

VZP se obrátila na výbor ČOS s otázkami, které mají upřesnit využívání MammaPrintu v ČR. Členové výboru se shodli na znění následujících odpovědí:

 1. VZP zatím nemá k dispozici stanovisko České onkologické společnosti (dále jen ČOS) k rozšíření indikací pro test MammaPrint, tak jak je navrhuje MOÚ. VZP potřebuje jednoznačné vyjádření, zda ČOS s rozšířením indikací souhlasí

ČOS s rozšířením indikace na pacientky T1c souhlasí.

 1. Z vyjádření ČOS není zřejmé, co je myšleno genomickým testem ze Seznamu zdravotních výkonů (dále jen SZV), který mají, dle vyjádření ČOS, i nadále provádět a vykazovat KOC. K uvedenému sděluji, že výkon 99959 (VZP) ROZVAHA OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE KOC PŘI STANOVENÍ DALŠÍHO TERAPEUTICKÉHO POSTUPU U PACIENTŮ S ČASNÝM HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM A HER2 NEGATIVNÍM KARCINOMEM PRSU NA ZÁKLADĚ PROVEDENÍ PREDIKTIVNĚ-PROGNOSTICKÉHO GENOMICKÉHO TESTU je VZP výkon, který není ukotven v SZV. 

Ano, je tím myšlen výkon VZP 99959.

Z výše uvedeného se lze domnívat, že ČOS předpokládá, že současně s poskytováním MammaPrint (nově pouze v MOÚ) bude pro KOC možnost se nadále rozhodnout mezi MammaPrint a OncotypeDX?

ČOS nemá kompetenci omezovat přístup k žádnému validovanému testu, mezi něž MammaPrint i OncotypeDX patří. Test MammaPrint nebude poskytován jen v MOÚ, tam bude probíhat analýza vzorků. Vyšetření bude nadále dostupné pro všechny KOC.

 1. Dle stanoviska MOÚ je z odborného hlediska možno na oba testy, MammaPrint a OncotypeDX, v rámci schválených indikací v ČR pohlížet jako na testy srovnatelné. Dle našeho názoru, pokud v ČR existuje dostupná metoda, není účelné a asi ani právně možné za stejnou zdravotní službu platit v zahraničí. Sdílí tento názor i ČOS? Pokud ano, mělo by tedy dojít k ukončení úhrady OncotypeDX z prostředků v.z.p. 

Testy MammaPrint i OncotypeDX slouží ke stejnému účelu, a to stratifikaci rizika pacientek s karcinomem prsu nad rámec běžných klinických, radiologických, laboratorních a patologických rizikových faktorů.  ČOS nemá kompetenci omezovat přístup k žádnému validovanému testu, mezi něž MammaPrint i Oncotype DX patří. I u testu MammaPrint bude validace výsledků analýz nadále centrální, tedy prováděné v zahraničí. 

 1. Pokud je však na OncotypeDX pohlíženo jako na odlišný typ testu (testy se odlišují ve spektru a počtu vyšetřovaných genů MammaPrint – 70 genů a OncotypeDX 20 genů a indikace vyšetření se nepřekrývají) a je potřeba umožnit nadále jeho úhradu z v.z.p., je potřeb vyjasnit zda navrhované rozšíření indikací má platit i pro OncotypeDX?

Testy MammaPrint i OncotypeDX slouží ke stejnému účelu, a to stratifikaci rizika pacientek s karcinomem prsu nad rámec běžných klinických, radiologických, laboratorních a patologických rizikových faktorů.  Rozšíření indikace o pacientky s nádorem T1c vyplývá z klinické potřeby, tudíž by mělo platit pro oba testy.

 1. Je předpoklad, že by se vykazoval současně test OncotypeDX i Mammaprint u jednoho pacienta/pacientky? Pokud jde o alternativy, tak lze použít buď jeden nebo druhý, i v současnosti je kód 99959 omezen OF 1/život (s lateralitou), aktuálně se tedy jedná o nepovolenou kombinaci těchto dvou testů.

Dle názoru ČOS neexistuje žádná indikace provádění těchto dvou testů současně u stejného nádoru jedné pacientky.

 1. Jaký by byl doporučený postup resp. algoritmus vyšetřování - nutno vyjasnit použití obou testů, tedy kdy by se použil jaký test (OncotypeDx vs. Mammaprint)? Také dotaz viz výše ke shodným či odlišným indikacím (po rozšíření) pro dané testy.

Výběr testu záleží na daném odborníkovi z KOC. Jejich indikace a využití jsou v zásadě stejné. ČOS nemá kompetenci omezovat přístup k žádnému validovanému testu, mezi něž MammaPrint i OncotypeDX patří.

 1. V podkladech MOÚ, které byly předkládány ČOS na jednání výboru 21.6.2022 v odstavci d) je uvedeno, že by mohla v budoucnosti způsobit problém nepovolená kombinace prognostického testu Mammaprint s výkony „NGS panelů“, a to v době až získají indikaci a úhradu PARP inhibitory u BRCA mutovaných pacientek v adjuvanci/neoadjuvanci, neboť by nebylo možné po MammaPrintu/OncotypeDx provést NGS panelové vyšetření (a naopak). Z uvedeného vyplývá, že aktuálně problém není, nicméně ve stanovisku ČOS je uvedeno cituji: Úhrada NGS a genomického testu se nesmí vzájemně vylučovat. Budeme požadovat, aby obě vyšetření (NGS a genomický test) mohla být vykázána u každé pacientky s onemocněním karcinomem prsu. Problematiku v bodě 6 je tedy potřebné též vyjasnit.

Vyšetření NGS a vyšetření MammaPrint/OncotypeDX jsou naprosto odlišnými vyšetřeními jak stran indikace, tak stran metodiky a intepretace. Nelze tudíž vyloučit NGS u pacientky vyšetřené testem MammaPrint/OncotypeDX  nebo opačně. Vzájemná vazba uvedených testů je nedorozuměním, mohou se určitě indikovat u jedné pacientky. 

 1. Přehled hospodaření ČOS ČLS JEP – dr. T. Svoboda.

Dr. T. Svoboda uvedl, že hospodaření je téměř vyrovnané za rok 2021. Rozpočet počítá s vyplacením odměn za knižní publikaci a článek s IF v hodnotě 2x30 000 Kč, zároveň členové výboru odsouhlasili odměnu PhDr. P. Novákové ve výši 60 000 Kč, která jí bude předána s poděkováním na prosincovém zasedání výboru ČOS.

 1. Plánované Shromáždění členů ČOS ČLS JEP se bude konat 12.10.2022 v 16:00 hodin v rámci BOD v salonku č. III. v 1. patře.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovoluji si Vás pozvat na Shromáždění členů ČOS ČLS JEP. Datum a čas zahájení: 12.10.2022 v 16 hodin
Místo konání:  Výstaviště Brno, Výstaviště 405/1, jednací salonek III, 1. patro

Program:
1. Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.: Výroční zpráva o činnosti ČOS ČLS JEP
2. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.: Zpráva o finančním hospodaření
3. Doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.: Zpráva revizní komise
4. Diskuze

Na setkání s Vámi se těší Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., předsedkyně ČOS ČLS JEP

V Praze 21.9.2022

Tato pozvánka bude rozeslána všem členům ČOS a bude vyvěšena na Linkos.

 1. Expertní stanovisko ČOS k správnímu řízení s LP PHESGO bylo schváleno a odesláno.

 1. Stanovisko ČOS a jmenování kontaktní osoby k problematice metody terapie mozkových nádorů pomocí systému TTF (Optune).

Členové výboru souhlasí s prováděním metody Optune a kontaktní osobou bude prof. L. Petruželka.

 1. Nominace člena komise pro výběrové řízení v oboru klinické onkologie pro území Šternberk – prof. Melichar.

Členové výboru souhlasí a prof. Melichar podá zprávu o průběhu na příštím zasedání výboru.

 1. Návrh člena komise a případného náhradníka ČOS na výběrové řízení na obsazení funkčního místa přednosty/ky Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN.

Výbor navrhuje doc. Büchlera, výběrové řízení se koná 7.11.2022.

 1. Aktuální informace k přípravě modelací a dat pro úhradovou vyhlášku v oblasti onkologie, stavu financí pro centrovou léčbu a stavu hlášení NOR. – Prof. Dušek

S prezentací na dané téma vystoupil prof. Dušek a prezentace je v příloze zápisu.

Prezentace shrnula prediktivní modely k vývoji segmentu centrové péče, který z řady objektivních důvodů (nové indikace, dlouhodobá terapie již léčených = růst prevalence, rostoucí epidemiologická zátěž) poroste ročně finančně tempem až + 17%. Modely i podkladová data již prošly oponenturou a vývoj segmentu v kapitole onkologie – solidní nádory dospělých je plánován koeficientem + cca 34% (2023 proti referenci 2021). Obdobně byla akceptována modelace pro kapitolu hematoonkologie.

V úhradové vyhlášce pro rok 2023 je dále akceptováno a promítnuto významné rozšíření platby vysoce specializované péče formou případových paušálů, tedy za reálné náklady bez regulací. Se stávajících cca 3% takto hrazené akutní lůžkové péče dojde k navýšení až na 10% a více. Vývoj tímto směrem bude dále pokračovat, což významně posílí centralizaci péče v KOC a ve specializovaných chirurgických centrech.

Zpráva k hlášení NOR shrnula uzavření dat za rok 2020 a nezbytné dohlášení a) cca 8% záznamů z let 2019 a 2020 s chybějícími údaji o klinickém stadiu + b) hlášení o novotvarech za rok 2021. K tomuto dohlášení již byla ministrem zdravotnictví vyzvána konkrétní pracoviště, kde hlášení nejsou dokončená.

Členové výboru jednoznačně podporují dohlášení dat do NOR, jako naprosto nezbytné pro zachování existence NOR, který jednoznačně slouží všem lékařům, plátcům, zřizovatelům pro možnost orientovat se o stavu a vývoji maligních onemocnění v ČR. Jsme si vědomi, že se jedná o práci, která neúměrně zatěžuje v případě některých zdravotnických zařízení lékaře a to vzhledem k insuficienci jejich nemocničních informačních systémů. Zároveň může tato skutečnost posunout snahu o narovnání stavu nemocničních informačních systémů do podoby odpovídající roku 2021.

Diskuze:

Prof. Tesařová informovala o proběhlé ESMO Academy, která se konala v Praze ve dnech 19. – 21.8.2022 a byla určená lékařům v onkologickém tréninku. Akce byla velmi prospěšná a úspěšná, byla hojně navštívená, 102 účastníky ze 42 zemí.

Doc. Kiss oznámil, že prof. M. Svoboda se stal členem expertního výboru Cancer Mission evropského programu pro financování výzkumu a inovaci v onkologii Horizon Europe.  

Prof. Fínek oznámil, že byl odevzdán projekt AZV – KDP 36. Členové výboru si vysoce cení dokončení tohoto projektu a děkují prof. Fínkovi.

Žádost o záštitu:

Termíny zasedání výboru ČOS:

 • 25.10. 2022, 14:00 hod
 • 22.11. 2022, 14:00 hod
 • 13.12. 2022, 10:00 hod ve VFN
 • 17.1. 2023,   14:00 hod
 • 21.2. 2022,   14:00 hod
 • 21.3. 2022,   14:00 hod

Noví členové:

Sekce mladých onkologů

 • MUDr. Nováková Dominika - Onkologická klinika FN Motol
 • MUDr. Křivonosková Soňa – FTN Praha

ČOS:

 • MUDr. Zubal Michal – Ústav biochemie a experimentální onkologie Praha
 • MUDr. Kalina Michal – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Sociální péče
 • MUDr. Matrasová Zdenka - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Sociální péče
 • MUDr. Mouková Lucie, Ph.D. – MOÚ Brno
 • doc. MUDr. Svatoň Martin, Ph.D. – Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň
 • Mišove Adéla, MSc. – MOÚ Brno
 • MUDr. Kliment Vojtěch – FN Plzeň
 • MUDr. Tomková Lucia – FN u sv. Anny
 • Mgr. Švadlenková Andrea – Nemocnice Na Homolce

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy zápisu: 

 1. Predikce a realita plánování centrové péče v onkologii. Datová příprava pro úhradovou vyhlášku (bod č. 15 zápisu)