Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 22.11.2022 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Kiss, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Fínek, Kopecký, Svoboda M.

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče. Setkání zástupců ČOS (Prausová, Melichar, Petruželka) se zástupci plátců se konalo 21. 11. 2022. Tématem byla centralizace péče v oblasti chirurgie, centralizace diagnostiky a terapie u méně četných diagnóz – společné MDT více KOCů, napojení přímo na praktické lékaře, Delegace centrové vybrané terapie na konkrétně určená regionální pracoviště. Sdílené kódy léků – nově dle zákona č. 48. Povinnost vykazování kódů ke konkrétní indikaci léku při účtování plátcům.

K tématu centralizace péče se plátci se zástupci výboru ČOS ČLS JEP shodli na účelnosti a užitečnosti koncentrace péče od stanovení diagnózy přes terapii až po psychosociální zázemí u některých vybraných diagnóz, především s cílem koncentrovat chirurgické výkony na akreditovaných pracovištích, ale i koncentrovat specifickou diagnostiku na tato pracoviště, která jsou v zařízeních, kde je KOC. Jako první oblastí zájmu pro odbornou společnost i plátce péče jsou nádory hrudníku, kde již týmy začínají svojí činnost a pracují napříč více KOCů s možností referovat pacienta i od odborných ambulantních specialistů či praktických lékařů. Úkolem pro zástupce výboru ČOS bude vypracovat a definovat základní nepodkročitelné podmínky pro tento nově vzniklý multicentrický či multiinstitucionální tým. Pro vyřešení tohoto úkolu byla stanovena pracovní skupina: dr. Tomášek, prof. Melichar, prof. Büchler, prof. Petruželka, doc. Prausová, doc. Kiss.

K tématu delegace centrové vybrané terapie do konkrétně vyjmenovaných regionálních pracovišť je úkolem pro zástupce výboru ČOS vypracovat základní charakteristiku a nepodkročitelné podmínky pro pracoviště, která by se mohla ucházet o delegovanou centrovou terapii. Tyto podmínky vydefinují zástupci ČOS v pracovní skupině prim. Petráková, prof. Tesařová a doc. Kolářová. Základní podmínkou pro delegaci centrové terapie na definované regionální pracoviště je indikace konkrétní léčby konkrétním preparátem na základě MDT v KOC. Existuje i možnost, že vybrané pracoviště bude mít centrovou terapii pouze pro jednu nebo několik vybraných diagnóz. Povinností zástupců ČOS je jednak stanovit podmínky, které bude muset pracoviště splňovat a jednak vytvořit seznam delegovatelných léků vázaných na konkrétní indikace.

Třetím tématem jednání byl rozbor skutečnosti existence nových signálních kódů ke konkrétním indikacím jednotlivých léků v kategorii VILP. Zástupci ČOS a plátců péče se shodli, že nové ustanovení povinnosti vykazovat ke každé indikaci jednotlivých molekul centrové péče speciální signální kód představuje neúměrnou administrativní zátěž pro lékaře vykazujících pracovišť, je zcela nepřínosné pro pacienty a zároveň zatěžuje administrativně a zcela zbytečně plátce péče. Čas věnovaný realizaci tohoto čistě administrativního úkonu by lékaři měli věnovat svým pacientům. Výbor ČOS se obrátí na MZ ČR se žádostí řešení tohoto problému, i když si je vědom, že se jedná o nutnost legislativní úpravy, tj. řešení pomocí pozměňovacího návrhu k zákonu č. 48.

Otázka řešení procesu schválení úhrady léčby protonovým i fotonovým zářením bude otevřena a diskutována společně výbory ČOS a SROBF.

 1. Národní plán obnovy pokračuje a výbor ČOS věří, že vše probíhá dle předem daných a časově určených milníků.

Podmínkou pro zdravotnickou a konkrétně onkologickou kapitolu je existence funkčního NOR.

 1. Otázka konkrétního způsobu voleb výboru ČOS v příštím roce.
 • Výzva všem členům ke kontrole mailové adresy trvá, adresa bude k dispozici pro ČLS JEP při jmenovaných volbách.
 • Členové ČOS ČLS JEP, kteří neuhradili všechny příspěvky, vyzýváme k doplacení dlužné částky.

Návod k průběhu voleb pro všechny členy ČOS bude v zápisu ze schůze výboru a bude rozeslán všem členům – vypracuje revizní komise do prosincového zasedání.

Na listopadovém setkání si výbor zvolil volební komisi a předsedu volební komise, který se zúčastní v prosinci zasedání výboru. Členové volební komise: dr. Stanislav John, dr. Zdeněk Linke, dr. Alexandra Aschermannová, která bude předsedkyní.

Volby budou vyhlášeny v prosinci.

 1. Výbor ČOS opakovaně žádá předsedy odborných sekcí ČOS k vypracování zprávy o činnosti sekce a nahlášení termínu a výsledku posledních voleb do sekce.
 1. Dne 7.11.2022 proběhlo výběrové řízení na přednostu Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN.

Vítězem konkurzu je doc. MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.           

 1. Proběhl Kurz radiační onkologie i Kurz klinické onkologie ve FN v Motole. Na atestaci z radiační onkologie je přihlášen 1 atestant, na klinickou onkologii 6.

Členové výboru berou na vědomí. 

 1. Sjezd delegátů ČLS JEP, 19. 1. 2023 v 10.00 ve FN Motol. Nominace delegátů. Event. nominace do   

       Předsednictva a revizní komise.

 • Delegátem bude za ČOS Doc. Prausová a Doc. Kolářová.
 • Výbor ČOS nominuje doc. Kolářovou do revizní komise ČLS JEP.
 • Do předsednictva výbor ČOS navrhuje prof. Melichara. 
 1. Vyjádření ČOS k přípravku Kimmtrak – tebentafusp.

Bude zasláno cestou ČLS JEP datovou schránkou. 

 1. Genomické testování – indikace.

Členové výboru schválili indikační kritéria, která budou podmínkou pro úhradu genomického testu a jejich znění bude zavzato do textu dalšího vydání Modré knihy a zároveň bude přístupné na stránkách Linkos. (redakční pozn: přístupné zde

 1. Úhrada CT u onkologických pacientů – doc. Büchler.

Doc. Büchler uvedl řadu kontraverzních problémů spojených s vykazováním a prováděním CT vyšetření u onkologických pacientů. Do zasedání příštího výboru bude připraveno prohlášení, které se bude snažit navrhnout řešení této problematiky a závěry budou v zápisech z dalších zasedání výboru. 

 1. Hlas onkologických pacientů, návštěva u předsedkyně 1.11.2022.

Spolupráce se zástupci pacientských organizací probíhají pravidelně a jsou vysoce užitečným zdrojem informací i podnětů pro obě strany. 

 1. Akreditovaný kurz onkourologie proběhl 4.11.2022. Jako přednášející se zúčastnili T. Svoboda, L. Petruželka a J. Prausová. Sdělení jmenovaných onkologů se týkala oblasti radiační i klinické onkologie v celkovém úhrnu do 6 výukových hodin. Sdělení lze považovat za pouze informativní seznámení se základy problematiky, a tudíž není možné považovat tyto sdělené informace za dostačující pro frekventanty k možnému využití k indikacím či používání této terapie. 
 1. Kulatý stůl Zdravotnického deníku 9.11.2022.

Diskuse se zúčastnili: náměstek VZP PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL., doc. Prausová, Mgr. Šárka Slavíková, prof. Vašáková, doc. Votruba. Tématem byla centralizace péče o pacienty s nádory hrudníku. 

 1. Dne 14.11.2022 ke screeningu karcinomu prostaty na MZ ČR.

Projekt je prakticky spuštěn. 

 1. Stanovisko ČOS k žádosti ČSKB (Česká společnost klinické biochemie) – jmenovitě prof. MUDr. T. Zímy o zařazení AMH (Anti-Mülleriánský hormon) mezi hrazené výkony. Členové výboru žádost plně podporují. 
 1. Krajská nemocnice T. Bati Onkologické oddělení – žádost o rozšíření smluvního vztahu o nová pracoviště.

Jedná se o problematiku, která je řešena centrálně mezi výborem ČOS a plátci péče a o výsledcích jednání bude výbor ČOS průběžně informovat (viz bod č. 1 tohoto zápisu). 

 1. Verze kapitolky o léčbě závislosti na tabáku do Modré knihy – doc. Kiss.

Členové výboru se jednomyslně shodli, že tato kapitola bude velmi vhodně umístěna do sekce stránek Linkos určené pro pacienty a prevenci zhoubných onemocnění. 

 1. Klinické doporučené postupy v oblasti solidních nádorů a Modrá kniha ČOS.

  Výbor doporučuje, aby Klinické doporučené postupy byly v souladu s Modrou knihou České onkologické společnosti. Doporučení Modré knihy připravují pracovní skupiny složené ze specialistů relevantních odborností z celé ČR. Jde konsenzuální doporučením, které garantuje Česká onkologická společnost. Všechna uvedená doporučení vychází z resepektovaných mezinárodních doporučení, především ESMO a jsou adaptována na podmínky ČR. Všechny léčivé přípravky uvedené v doporučeních mají registraci v EU, a tedy i v ČR. Všechny indikace léků vycházejí z registrací uvedených v SPC.  Doporučená léčebná schémata a jejich postavení v léčebném algoritmu vychází v naprosté většině z randomizovaných studií III. fáze.  Modrá kniha ČOS je aktualizována jednou ročně a je dostupná elektronicky na adrese linkos.cz. Pokud dojde v mezidobí k zásadní aktualizaci léčebných postupů, je aktualizace publikována dříve. 

Žádost o záštitu:

 • Best of ONCOLOGY – termín konání 8. – 9.12.2022, Praha, Hotel Pyramida – udělena podpora

Diskuse:

Prof. Melichar informoval, že se v současné době u akreditovaných pracovišť v oboru klinická onkologie uděluje ze strany MZ ČR konkrétní počet povolených školenců na každé jedno pracoviště. Členové výboru považují omezování počtu školenců v oboru klinická onkologie z rozhodnutí MZ ČR za irelevantní. Počet lékařů s atestací z klinické onkologie je celkově nedostatek a v některých regionech je situace zcela katastrofální. Proto jakákoliv omezující kritéria považujeme za zcela nevhodná.

Prim. Petráková upozornila na skutečnost zamítnutí §16 na léčivo, jehož indikace vyplynula z výsledku provedeného a VZP zaplaceného NGS. Tato skutečnost je zcela nelogická a postrádá účel provádění nákladného vyšetření s cílem prediktivní léčby.

Termíny zasedání výboru ČOS budou vždy ve FN Motol v 14:00 hodin:

 • 14.2.2023
 • 21.3.
 • 18.4.
 • 23.5. vyhlášení výsledků voleb nového výboru
 • 20.6. zasedání nového výboru ČOS

Noví členové:

Sekce urologická:

 • MUDr. Tomáš Pokrivčák – MOÚ Brno

ČOS, Sekce mladých onkologů:

 • MUDr. Klára Palarčíková – Onkologická klinika FN Ostrava
 • MUDr. Tereza Šváblová – Interní oddělení Oblastní nemocnice Náchod
 • MUDr. Adéla Provazníková – FN Hradec Králové

ČOS:

 • MUDr. David Buka, Ph.D. – FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie

ČOS, paliativní medicína:

 • Mgr. Lukáš Vonostránský – FN Hradec Králové

ČOS + Sekce pediatrické onkologie:

 • doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D. – KDHO, FN v Motole

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

předsedkyně ČOS ČLS JEP