Výroční zpráva předsedy České onkologické společnosti za období červen 2011 až duben 2012 pro shromáždění členů ČOS na BOD

U příležitosti shromáždění členů ČOS předkládá předseda ČOS stručný přehled činnosti výboru ČOS od voleb v červnu 2011 do současnosti.

ČOS má celkově 816 členů, v novém volebním období přibylo 39 nových členů a byla založena jedna nová sekce.

Výsledky voleb znáte, osobně  mě mrzí, že do výboru nebyl zvolený žádný onkolog z pracoviště mimo KOC, nebyla znovu zvolená ani primářka  dr. Jelínková. Výbor se domnívá, že  účast  tzv. okresních onkologů na práci výboru by měla být aktivnější alespoň formou připomínek a návrhů výboru.

Do výboru byl zvolený i prof. Žaloudík, který ale z osobních důvodů odmítá zúčastňovat se  schůzí výboru, ale oznamuje, že se nevzdá  svého mandátu s tím, že chce pracovat jen distančně. Současně prohlásil, že onkochirurgická sekce ČOS splnila svůj účel a navrhuje  ukončení  její činnosti.

Výbor s ukončením činnosti onkochirurgické sekce nesouhlasí, stejně jako předseda Chirurgické společnosti a vedoucí onkochirurgické sekce prof. Ryska, sekce tedy zůstává jako součást ČOS.

Členové výboru si rozdělili úkoly pro toto funkční období takto:

Prof. Abrahámová, místopředsedkyně výboru, se jako předsedkyně rady NOR bude i nadále starat i NOR na všech úrovních, dále se bude zúčastňovat screeningových komisí a bude přítomná všem jednání s plátci péče.

Prof. Melichar, vědecký sekretář výboru, je předsedou Akreditační komise pro obor klinická onkologie. Bude se zabývat otázkami postgraduálního vzdělávání a koordinací vzdělávání s ostatními obory. Dále bude spolupracovat se SÚKLem a s plátci péče a MZ ČR na úpravách předpisů týkajících se  různých onkologických léčiv (SPC, dodatky, indikační omezení atd.). Tato agenda bude i nadále zasílána i na adresu prof. Vorlíčka.

Prim. Prausová se bude účastnit jednání s plátci péče a bude i nadále pracovat jako místopředsedkyně akreditační komise pro obor klinická onkologie.

Doc. Tesařová se bude věnovat pořádání vzdělávacích postgraduálních akcí, včetně vzdělávacích akcí pro necentrové onkology a bude  zajišťovat s těmito kolegy užší kontakt.

Prof. Ryška bude zajišťovat mezioborovou spolupráci a to zejména z hlediska své odbornosti patologa.

Prof. Vyzula bude i nadále koordinovat práci na Modré knize ČOS a ASCO education book, nadále rozvíjet lékové registry a bude organizovat a moderovat  pravidelná Onkofóra a akce mladých onkologů. Bude se aktivně podílet na zahraničních aktivitách výboru.

Doc. Fínek bude rozvíjet zahraniční styky ČOS a i nadále se bude věnovat farmakoekonomice.

Doc. Dušek se bude i nadále zabývat biostatistickými analýzami a problematikou zpracování dat do NOR a dat klinických registrů. Jako vedoucí takto zaměřené sekce bude dále rozvíjet spolupráci a informatickou podporu onkologických pracovišť. Bude zajišťovat datovou podporu a obecně informovanost o vývoji několika národních programů týkajících se onkologie (screening zhoubných nádorů, monitoring vzácných onemocnění, zdravotnická informatika).


ČOS by ráda organizovala v České republice  mezinárodní kongresy, navrhuje ESMO – vyřizuje prof. Petruželka, MASCC – vyřizuje  doc. Tesařová, UICC – prof. Petruželka a doc. Fínek.
Doc. Dušek konstatuje zásadní a pozitivní vývoj v přežití českých onkologických pacientů  (OECD  potvrdila výpočty IBA MU). Byl také zvolený do vědecké rady celoevropské sítě ERA-NET TRANSCAN.

Výbor jednomyslně prohlašuje, že nesouhlasí se zavedením terapeutických nadstandardů v onkologii, onkologická onemocnění jsou natolik závažná, že nerovný přístup nemocných k léčbě nepovažujeme za možný.

Fokus onkologie v časopise Postgraduální medicína zorganizovala úspěšně doc. Tesařová.
Výbor souhlasí, aby na portálu www.onkoportál.cz byly odkazy na www.linkos.cz a další portály ČOS.
ČOS podporuje rozvoj technologie PET/CT tak, aby byla dostupná ve všech KOC a je připravená spolupracovat se Společností nukleární medicíny.

Podzimní onkoforum se zabývalo problematikou NORu, přehledem stavu a dostupnosti onkologické medikamentozní léčby a predikcí onkologických diagnóz na rok 2012.

Výbor ČOS oceňuje a podporuje aktivitu nadace Dobrý anděl, která podporuje rodiny onkologicky nemocných v tíživé finanční situaci.
ČOS  podporuje návrh na hrazení očkování proti rakovině děložního čípku ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění pro dívky ve věku 13 až 14 let.
Na dotaz MZ ČR výbor ČOS jednohlasně prohlašuje, že vyšetření prsů v každém věku patří do vyšetřovacího schématu lékaře a zejména gynekologa.

Dr. Nováková představila novou podobu webových stránek Linkos. Tento portál existuje již 12 let a stal se neodmyslitelnou součástí života onkologů a zdrojem poznatků i pro laickou veřejnost. Nová verze má logičtější strukturu a orientace v ní je jednodušší. Výbor vysoce ocenil činnost dr. Novákové pro ČOS.

Výbor se opakovaně zabýval postgraduálním vzděláváním v klinické onkologii.

Předsedou Specializační oborové rady (SOR) byl na dobu jednoho roku zvolen prof. Petruželka, místopředsedou prof. Vyzula. Atestace budou 14. a 15. června 2012 v  Praze  a  29. a 30. listopadu  2012 v Brně. Na členy komise byly navrženi garanti za jednotlivé lékařské fakulty. Kurz bude zatím nepovinný, ale tato otázka bude dále diskutována a v budoucnosti se tento názor může i změnit.

Prof. MUDr. Alexi Šedo navrhnul výboru založení  neuroonkologické sekce ČOS. Návrh byl schválen a v současné době má sekce již řadu členů a začíná pracovat.
Členům onkochirurgické sekce ČOS se podařilo vytvořit certifikovaný kurz v onkochirurgii.  Výbor to velice vítá a těší se na absolventy kurzu, jako na plně erudované členy multidisciplinárních onkologických týmů.

Doc. Dušek a prof. Abrahámová předložili výboru analýzu nákladovosti validace a správy dat NOR. Výbor bude nadále usilovat o systémové financování NOR Ministerstvem zdravotnictví.

Na návrh doc. Tesařová výbor souhlasí, aby byl vytvořen finanční zdroj pro cestovně studijní granty pro onkology do 40 let věku, kteří pracují mimo  KOC.

Pracovní skupina pro výživu  v onkologii předložila výboru Doporučené postupy nutriční léčby u pacientů v onkologické paliativní péči. Výbor tuto iniciativu bere na vědomí a oceňuje ji.

Výbor jednal o nedostatečné zdravotnické vzdělanosti některých novinářů. V minulosti byly opakovaně pořádány odborné onkologické semináře pro žurnalisty, bylo by dobré tyto aktivity obnovit. Doc. Fínek byl pověřený tuto akci promyslet a navrhnout její realizaci.

Výbor opakovaně prohlašuje, že data z klinických registrů jsou dostupná všem zadávajícím pracovištím. Pravidla jsou uvedená na www.linkos.cz.

Nadále probíhá sběr kvalitních dat o cílené léčbě v registrech ČOS. Za období 2009 – 2010 byly registry validovány proti zpětných celostátním exportům plátců a byla zjištěna jejich velmi vysoká reprezentativnost a kvalita. Tato nezávislá kontrola dle externího zdroje dat ukázala, že v registrech vedeme úplné záznamy o léčbě většiny pacientů, např. registr Avastin dosáhl až 96% pokrytí. Poděkování zde zaslouží prof. Vyzula jako vedoucí Rady registrů ČOS a dále všichni lékaři a správci dat, kteří data sbírají.

Byla diskutována otázka systémové protinádorové léčby prováděné specialisty jiných oborů. Tento přístup by byl popřením multidisciplinární spolupráce v onkologii. Jednotný názor výboru je, že klinická onkologie je interní obor a farmakoterapii nádorových onemocnění  musí  provádět lékaři s interní erudicí.

Prof. Ryška se opakovaně zabýval problémy s financováním prediktivní diagnostiky. Dosud byly tyto výkony hrazeny výkonově, hrozí ale nebezpečí, že budou hrazeny jen paušálem, což by provádění těchto důležitých a pro správnou léčbu nutných vyšetření ohrozilo. Budeme o tom nadále jednat s plátci péče.

Prof. Abrahámové se podařilo prosadit akreditace kurzu sester – pracovnic NOR jako certifikovaného kurzu. Výbor to považuje za velice důležité pro zachování kvality NOR.

Tradiční Běh naděje přinesl pro onkologický výzkum tentokrát výnos 507 00 Kč. Výbor ČOS tuto pomoc velmi oceňuje a rozhodl k této částce přidat ještě 205 000 Kč z vlastních zdrojů. Vyhrál projekt sdružený ve třech nemocnicích (Nemocnice na Bulovce, Všeobecné fakultní nemocnice a Thomayerovy nemocnice), jde o propojení radioterapie uvedených tří nemocnic. Žádný jiný projekt nebyl podán.

Primářka MUDr. Šachlová informovala výbor o výsledcích nutričního ambulantního screeningu  prováděného na 52 onkologických pracovištích. Zúčastnilo se ho 4 363 pacientů. Výzkum ukázal nedobrý nutriční stav onkologicky nemocných. Výbor  podpořil toto stanovisko:

  • Nutriční podpora je nedílnou součástí péče o onkologicky nemocného
  • Nutriční screening by měl být součástí rutinní praxe
  • Výsledky nutriční podpory a nutričního stavu nemocného by měly být zaznamenávány v dokumentaci nemocného.
  • Managementy ZZ by měly podporovat nutriční screening a vyčlenit certifikované nutriční terapeuty pro onkologická pracoviště.

Kongres Best od ASCO 2011 byl velice kladně hodnocený, výbor rozhodl o konání dalšího kongresu v září 2012 v Praze.

Doc. Dušek informoval o projektu OpVK zaměřeného na kultivaci práce s NOR v rámci KOC. Principem je fúze dat NOR a plátců zdravotní péče a následné vytěžování této zcela nové databáze.

Na cenu ESMO pro mladé výzkumníky jsou navrhovány práce  MUDr. Tomáše Büchlera, Ph.D.  a  MUDr. Filipa Janků, Ph.D.

Byly provedeny reakreditace 3 pracovišť KOC, a to v Jihlavě, Zlíně a Ústí na Labem. První dvě pracoviště podmínky splnila, u KOC Ústí nad Labem byly vysloveny určité pochybnosti a na pracoviště byla vyslána komise zástupců MZ ČR, plátců zdravotní péče, ČOS a SROBF. Komise na místě konstatovala, že podmínky pro trvání KOC byly většinově splněny, byla vybudována přípravna cytostatik a nový stacionář. Pracoviště disponuje jedním lineárním urychlovačem, který je plně vytížen. Podmínkou pro dodržení statutu je pořízení druhého lineárního urychlovače a to do konce roku 2014, do té doby se předpokládá spolupráce v radioterapii s radioterapeutickým oddělením nemocnice v Chomutově.  Komise navrhla prodloužit statut KOC Ústí nad Labem do 30.6.2013.

Výbor ČOS se rozhodl, že Kniha doporučených postupů, která již dávno neobsahuje jen doporučení cytostatické léčby, se bude napříště jmenovat Modrá kniha České onkologické společnosti.

Na základě žádosti MZ ČR byli doc. Dušek a doc. Fínek jmenováni zástupci ČOS pro komunikaci s OECD.

Zástupci výboru jednali s novou náměstkyní VZP pro zdravotní péče o problematice financování onkologické péče, jednání bude pokračovat.

Prof. Ryška opakovaně jednal na ústředí VZP o problematice financování prediktivní diagnostiky v onkologii. Jednání bude pokračovat.

Výbor se opakovaně zabýval problematikou DRG v onkologii, oceňuje činnost skupiny, která se tím zabývá a kterou vede MUDr. Jiří Šedo z MOÚ.

Onkologickou poradnu Mladé fronty vedl řadu let prof. Vorlíček a posléze prof. Vyzula. Jde o práci velice zatěžující  a časově  náročnou. Tato práce by měla být rozložena mezi více poradců, jde o nehonorovanou, ale velice užitečnou činnost. V budoucnosti se do této činnost zapojí i další členové výboru, případně další onkologové, kteří projeví zájem.

Národní onkologický program je zapotřebí mírně aktualizovat, výbor vítá návrhy na doplnění či změny.

Výbor ČOS vyhlašuje soutěž o nejlepší publikaci s onkologickou tématikou. Dead line na přihlášky je květnová schůze výboru ČOS.

Ve dnech 4.-5. května 2012 se v Brně uskuteční Evropské dny zaměřené na kolorektální screening, přijede i komisař EU pro zdravotnictví. Všichni jsou zváni, více na www.crcprevention.eu. Konference je přístupná bez poplatku.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolili jsme si vám předložit stručný přehled činnosti výboru ČOS od voleb v červnu 2011. Všechny informace jsou v podrobnější formě obsažené v zápisech ze schůzí výboru a jsou vám k dispozici na www.linkos.cz

Za výbor České onkologické společnosti ČLS JEP

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

předseda

Zpráva ve formátu pdf

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter