Zápis ze zasedání výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 18.4.2017 ve FN Motol

Přítomni: Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Ryška, Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Dušek
Hosté: MUDr. JUDr. Petr Honěk, MUDr. Emília Bartišková, MUDr. Renata Knorová, MBA
 1. Koncepce péče o onkologické pacienty v ČR
  Výbor uložil doc. Duškovi připravit paragrafové znění návrhu. Návrh bude oponován a projednán výborem. 
  O průběhu informovala předsedkyně, se základními body budou seznámeni vedoucí lékaři KOC na setkání v rámci BOD. Základním principem je propojení regionálních pracovišť s KOC (osobní a především elektronické), povinnost multidisciplinárního týmu pro každého pacienta s onkologickou diagnózou, který bude prokázán signálním kódem pro plátce péče. Realizace delegování péče do regionálních pracovišť včetně inovativní terapie.
 2. Aktivity a vzdělávací akce pro mladé onkology.  
  Setkání Mladých onkologů v rámci hlavního programu BOD. Prezentace projektu pod záštitou předsedkyně společnosti, dále interaktivní seminář na téma „Sdělování špatných zpráv a další problematika psychoonkologie“. Termín je čtvrtek 27.4.2017 13:15 – 15:15 hod. (sál Švejda).
 3. V rámci konference BOD je 26.4.2017 od 14:00 do 15:30 hod. (sál Bakeše) workshop na téma Hodnocení účinnosti cílené léčby včetně právních aspektů její preskripce. 
 4. Setkání s plátci péče
  Hosté MUDr. Honěk, MUDr. Bartišková a MUDr. Knorová. 
  Předsedkyně seznámila hosty se základním konceptem připravované koncepce onkologické péče (viz bod č. 1). MUDr. Honěk uvítal budoucí bližší propojení KOC a regionálních pracovišť, realizaci společných multidisciplinárních týmů regionálních pracovišť a KOC. Koncepce bude celoplošně v ČR, první pilotní projekt vítají zástupci hejtmanky Středočeského kraje, kteří si od realizace slibují zlepšení organizace péče a koordinaci mezi KOC a regiony. Zástupci výboru vítají realizaci připravované koncepce i pilotního projektu. Pilotní projekt nesmí brzdit celoplošnou realizaci. Dr. Honěk upozornil na tvorbu nových smluv mezi plátci a poskytovateli péče na rok 2019, kde již bude nová koncepce promítnuta. 
   
  MUDr. Knorová předložila výboru společnosti počty unikátních rodných čísel ošetřených pacientů v roce 2015 s onkologickou diagnózou dle jednotlivých pracovišť u nejčetnějších diagnóz. Materiál bude prezentován na setkání výboru společnosti s vedoucími lékaři KOC. Materiál dále obsahuje počty úvazků lékařů v jednotlivých pracovištích KOC i v regionech.  
   
  Dalším tématem byla realizace preventivních prohlídek v roce 2017, které mohou provádět všechna onkologická pracoviště, která o ně mají zájem. VZP bude tyto prohlídky dotovat částkou cca 2 500 Kč. Náplň preventivní prohlídky, kterou realizují kolegové v MOÚ přikládáme jako přílohu a doporučení.   
  Výborem ČOS bylo zdůrazněno, že je třeba včasnost zahájení projektu ze strany VZP, aby se mohla zapojit všechna zdravotnická zařízení, která mají o preventivní prohlídky zájem, a tím se uspokojil větší počet klientů.  
   
  Prof. Ryška navrhl společnou schůzku se zástupci VZP, kde budou projednány další detaily prediktivních vyšetření u jednotlivých onkologických diagnóz. Za výbor společnosti se zúčastní prof. Ryška, prof. Petruželka, doc. Prausová a doc. Svoboda.  
  Doc. Svoboda navrhl, že každý KOC by v budoucnu měl mít smluvně zaregistrovanou laboratoř pro vyšetření např. v oblasti patologie, genetiky, imunologie apod. pro zjednodušení, zlevnění i přehlednost pro poskytovatele i plátce. 
  Zástupci plátců by ocenili existenci seznamu vyšetření, která jsou nezbytná u jednotlivých onkologických diagnóz k indikaci terapeutického plánu. 
  Správné nastavení indikací prediktivních vyšetření a jejich seznam je v podstatě cílem opakovaných schůzek zástupců výboru a plátců péče. Výsledkem může být dynamický seznam vyšetření garantovaný ČOS i plátci péče (prof. Žaloudík nazval tento seznam “Černá kniha“).  
   
  Dr. Petráková poslala po domluvě s členy ČOS a se zástupci VZP písemný dotaz nám. Hoňkovi, týkající se úhrady dabrafenibu u pacientů, kteří jsou v současné době účinně léčeni kombinací s trametinibem (v rámci SLP). VZP pošle písemné vyrozumění, které bude zaslané vedoucím jednotlivých KOC. 
   
  Zástupci VZP i Svazu pojišťoven spolu se členy výboru vítají současné dobré pracovní a konstruktivní vztahy. Plánují další společné schůzky a spolupráci na realizaci nové koncepce onkologické péče. 
 5. Předsedkyně výboru ČOS projednala problematiku indikace a realizace prediktivních vyšetření s prof. Dundrem a MUDr. E. Bartiškovou. Po zralé úvaze došlo k dohodě, kde VZP akceptuje prakticky beze změn všechny body tak, jak byly navrženy a projednány s výjimkou vyšetření ALK, které bude indikováno klinickým onkologem a upřesnění postupu bude projednáno, až bude k dispozici příslušný preparát (nemá v tuto dobu schválenu úhradu). 
  Současná dohoda o vyšetření prediktivních markerů – výkony VZP a léčebných indikacích je v příloze zápisu.  
  Jak již bylo uvedeno v bodě č. 4, další změny, úpravy a domluvy mezi ČOS a plátci péče budou stále aktualizovány na základě dalších setkání. 
 6. Nejlepší knižní publikace:
  Samuel Vokurka a kol. – Postižení dutiny ústní

  Nejlepší článek v časopise s IF:
  Büchler T., Bortlíček Z., Poprach A., Pavlík T., Veškrnová V., Honzirková M., Zemanová M., Fiala O., Kubáčková K., Slabý O., Svoboda M., Vyzula R., Dušek L., Melichar B.; Czech Renal Cancer Cooperative Group. Outcomes for Patients with metastatic Renal Cell Carcinoma Achieving a Complete Response on Target Therapy: A Registry-based Analysis. Eur Urol. 2016 Sep; 70 (3): 469 – 475. doi: 10.1016/j.eururo. 2015.12.031. Pubmed PMID:26746623.

  Předání ocenění proběhne v průběhu BOD, konkrétně v divadle Bří Mrštíků v 20:15 hod, 27.4.2017.
 7. Nová verze Modré knihy je přístupna všem v elektronické podobě. 
 8. Vývoj realizace CZ – DRG.
  Proces tvorby DRG stále probíhá. Doc. Dušek připraví na podzimní termín 2017 pro zájemce seminář, kde představí DRG systém pro onkologické diagnózy. Datum bude upřesněno. 
 9. Zpráva o stavu telekonferenční sítě.
  Zájemci, kteří jsou připojeni na telekonferenční síť mezi jednotlivými pracovišti KOC, se mohou spojit s PhDr. Petrou Novákovou (Linkos), pokud mají zájem v nějaké formě pokračovat v jejím využívání. 
  Propojení, které bude mezi regionálními pracovišti a příslušnými KOC, bude realizováno méně nákladnou formou na základě výběrového řízení, které bude muset proběhnout.
 10. Setkání vedoucích KOC na BOD.
  Programem setkání bude zpráva o stavu péče v jednotlivých oblastech ČR. Na setkání budou vedoucí KOC informováni o inovaci stávajícího věstníku KOC. Termín setkání čtvrtek 27.4.2017 v 7:30 hod v rámci BOD – Snídaně s výborem ČOS. (Sál Morávek).
 11. Česká internistická společnost pořádá ve dnech 29.10. – 1.11.2017 XXIV. kongres. Sdělení obsahu bloku a přednášejících musí být do 31.5.2017 na mailovou adresu h.stredova@gsymposion.cz.
  Členové výboru vybrali 3 přednášející (prof. Petruželka, prof. Fínek, doc. Tesařová), kteří zašlou předsedkyni výboru názvy svých přednášek a ta je sdělí organizátorům kongresu.
 12. Předsedkyni výboru oslovilo MZČR Mgr. Eva Křemenová z Odboru zdravotních služeb ve věci rozšíření KOC na oblast Karlovy Vary. Všichni členové výboru se shodli, že pracoviště nesplňuje nutné požadavky na vytvoření KOC. Předsedkyně stanovisko výboru zaslala Mgr. Křemenové.
  Prof. Žaloudík navrhl návštěvu onkologických pracovišť Karlovarského kraje ke zhodnocení stavu jejich vybavení a personálního zajištění. Tato návštěva by měla být realizována na výzvu zástupců kraje, či MZ.
 13. Dne 29.3.2017 navštívila předsedkyně dr. Hoňka, náměstka ředitele VZP ČR pro zdravotní péči. Tématem byly preventivní onkologické prohlídky a jejich náplň. V roce 2016 prohlídky probíhaly asi na 6 pracovištích, nejvíce klientů bylo v MOÚ. VZP by i v roce 2017 chtěla pokračovat v podobné aktivitě. 
  Preventivní prohlídky mohou realizovat každé z onkologických pracovišť, spoluúčast VZP bude cca 2 500 Kč.
 14. Dne 31.3.2017 byla předsedkyně pozvána k diskusi u Kulatého stolu o nákladné terapii dr. Cikrtem. 
  Závěry diskuse budou zveřejněny ve Zdravotnických novinách. Členové výboru berou na vědomí.
 15. Doc. M. Svoboda navrhl pokračování dříve realizovaných akcí Fórum onkologů i v dalších letech.
  Ze stran plátců péče je o setkání zájem. O realizaci bude rozhodnuto na dalších setkáních výboru.
 16. Prof. Fínek požádal o podporu v urychlení procesu akreditace předatestačního kurzu klinické onkologie. Předsedkyně oslovila MZ, konkrétně Mgr. Pávkovou s žádostí o urychlení procesu akreditace předatestačního kurzu klinické onkologie. Dle sdělení prof. Fínka dne 20.4.2017 byla akreditace udělena.
 17. Diskuse
  Prim. Petráková se zúčastnila setkání pacientských organizací. Organizace projevily zájem o spolupráci s ČOS. Obrátí se na předsedkyni konkrétním dopisem.
  Prim. Janovský nastínil problém s počtem školících míst v oboru klinické onkologie na jeho pracovišti. Skutečnost bude muset řešit nově jmenovaná akreditační komise v oboru.
 18. Žádost o podporu:
  • XX. setkání Klubu mladých onkologů, Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou, termín konání 16. – 18.6.2017 – Udělena podpora
  • Jak léčit v 1. linii pacienty s BRAF mutovaným maligním, melanomem?, Praha, hotel Courtyard by marriott Prague City, termín konání 25.5.2017 - Neuděleno
  • Jak léčit v 1. linii pacienty s BRAF mutovaným maligním, melanomem?, Praha, hotel Courtyard by marriott Prague City, termín konání 13.6.2017 - Neuděleno
  • PragueONCO 2018, Clarion Congress Hotel Praugue, termín konání 24.1. – 26.1.2018 – Udělena garance
 19. Noví členové
  ČOS:
  • MUDr. Mazúr Róbert – IHOK Brno
  • MUDr. Fiala Ondřej, Ph.D. – Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
  Sekce uroonkologie:
  • Prof. MUDr. Babjuk Marek, CSc. – Urologická klinika FN v Motole
  Neuroonkologická sekce:
  • MUDr. Halaj Matej – Neurochirurgická klinika, FN Olomouc
  Sekce mladých onkologů:
  • MUDr. Mazúr Róbert – IHOK Brno
  Sekce pro nádory prsu:
  • MUDr. Zábojníková Michaela – KOC KNTB Zlín

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy zápisu: 

 1. Návrh zápisu z jednání VZP a výboru ČOS ze dne 29.3. 2017
 2. Náplň preventivní prohlídky MOÚ Brno