Zápis ze zasedání výboru ČOS ČLS JEP ze dne 20.6.2023 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Petráková, Petruželka, Richter, Soumarová, Svoboda M., Svoboda T., Šlampa, Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: ---

Zápis volební komise ze zasedání výboru ČOS ČLS JEP ze dne 20.6.2023 ve FN v Motole by uveřejněn 21.6. 2023

Následně zasedání pokračovalo programem výboru, kterého se ujal nově zvolený předseda doc. Kiss, který všechny přítomné přivítal a poděkoval za výsledek a průběh voleb.

 1. Konference Interoperabilita 0 – pozvánka na 26.6.2023 v IKEM.
  Členové výboru berou na vědomí.
 2. Personální obsazení ambulance pro onkologické pacienty v Karlových Varech.
  Výbor projednal dopis generálního ředitele MUDr. Josefa Märze, FICS.
 3. Nové termíny zasedání výboru ČOS:
  Všechny schůze výboru budou od 14:00 hodin.
 • 12.9. FNM
 • 17.10. MOÚ Brno
 • 21.11. FNM
 • 19.12. VFN
 1. Noví členové:

ČOS

 • MUDr. Helena Blažková – Onkologické oddělení Nemocnice Kyjov
 • Vladimíra Černochová – Nemocnice Jihlava – onkologická sestra

ČOS + Sekce neuroonkologická

 • Magdalena Houdová Megová – 1. LF UK Praha 2 – výzkumný pracovník

ČOS - Sekce pediatrické onkologie 

 • MUDr. Kristýna Polášková – FN Brno, Klinika dětské onkologie

Sekce neuroonkologická + Sekce mladých onkologů

 • MUDr. Michal Zubal – VFN – Onkologická klinika Praha
 1. Diskuse

Doc. Kiss se měl účastnit jednání pracovní skupiny pro centra vysoce specializované endoskopie CDE. Protože došlo ke změně termínu konání, o čemž nebyl informovaný, jednání skupiny se neúčastnil.

Dr. T. Svoboda se zúčastnil jednání pracovní skupiny pro uroonkologická centra (OUC)

Dr. T. Svoboda informoval o dotazu ESMO, zda má ČOS zájem o svoji krátkou prezentaci (1200 znaků) a zobrazení loga v podobě banneru na podzimní ESMO konferenci, včetně zobrazení virtuálního.

Výbor s tímto souhlasil a popis charakteristiky společnosti bude rozeslán elektronicky členům výboru k event. úpravám.

Doc. Vošmik přítomné seznámil s průběhem jednání zástupců akreditačních komisí oborů, které mají společný interní kmen. Jednání se zúčastnil prof. Melichar za AK klinická onkologie a doc. Vošmik za AK radiační onkologie (zastupoval předsedu AK prof. Šlampu). Z jednání vzešla pracovní skupina, která bude v průběhu letních měsíců připravovat návrh nového vzdělávacího programu interního kmene. Předsedou této pracovní skupiny byl přítomnými zvolen prim. Monhart (interní odd. Znojmo, AK vnitřní lékařství), doc. Vošmik i prof. Melichar na tomto jednání představili návrhy a doporučení, které vzešly z akreditačních komisí obou onkologických oborů.

Prof. Svoboda, v rámci diskuze ke vzniku nových a reakreditací stávajících center vysoce specializované péče uvedl, že je-li základem onkologické péče KOC, měl by každý KOC mít možnost rozvoje v oblasti diagnostiky a léčby, včetně chirurgické. Případné kvantitativní ukazatele by měly být stanoveny s ohledem na tuto skutečnost (ve Francii mají např. roční limity pro onkooperativu  a centrum 20 - 30 výkonů, dle diagnózy) a nebo by měla být za tímto účelem připuštěna možnost vytvářet složená (spolupracující) centra (např. jak máme složená KOC nebo složená centra vysoce specializované uroonkologické péče), kde by byla jasná trasa pacienta a společné indikační komise. Nadměrná centralizace může zhoršovat dostupnost péče, aniž by dále zvyšovala její kvalitu.  

Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší knižní publikaci za rok 2022 a nejlepší článek publikovaný v časopise s IF. Termín pro přihlášení do soutěže se zasláním publikace je do 15.9.2023 na e-mail: alena.koutska@fnmotol.cz.

Prof. Melichar upozornil na návrh nového nástavbového oboru gastrointestinální onkologie. Oficiálně byla oslovena chirurgická společnost, která návrh nepodpořila. Prof. Petruželka dokument komentoval s tím, že se nejednalo o finální znění textu dokumentu.

Výbor doporučil setkání předsedy ČOS s prof. Zavoralem, kterého se zúčastní i  prof. Melichar. Aktualizovanou verzi dokumentu dostanou všichni členové výboru a revizní komise.

Členové výboru se shodli, že ekonomickou uzávěrku hospodaření výboru ponechají k standardnímu termínu dle pokynů ČLS JEP.

Prof. M. Svoboda zašle všem členům výboru do mailu návrh na možnost financování časopisu Klinická onkologie.

Předseda výboru navrhl okruhy pracovních skupin výboru ČOS a vyzval členy k zapojení. Skupiny:

 • Úhrada onkologické léčby
 • Vzdělávání lékařů
 • Pacientské organizace
 • Kvalita onkologické péče
 • Spolupráce KOC a regionálních center

Prof. Tesařová – vypracovat position paper

Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
předseda ČOS ČLS JEP
MOÚ Brno, Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno