Instrukce ke korespondenčním volbám

Instrukce a harmonogram pro ty členy, kteří nemají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu a budou volit KORESPONDENČNĚ

Řádný člen ČOS ČLS JEP obdrží poštou volební lístky do výboru a do revizní komise. Na volebních lístcích budou uvedena jména kandidátů dle kandidátních listin a volič označí křížkem jména volených osob, maximálně však do stanoveného počtu členů orgánu. Označení více osob nebo uvedení jiné osoby, než která je uvedena na volebním lístku, způsobuje neplatnost hlasu. Označení menšího počtu osob neplatnost nezpůsobuje. Volební lístky s označením volených osob zašle volič do 3. 5. 2019 (rozhodující je den podání na poštu) na adresu: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., Onkologická klinika FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc.

Později zaslaný volební lístek je neplatný.

 Výsledky voleb:

Volební komise obdrží výsledky voleb a protokol, obsahující veškeré informace o způsobu a průběhu voleb. Poté sepíše zápis o výsledcích voleb, který podepíší členové volební komise. Každý člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své námitky.

Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise.

Bude-li kandidát zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat a tuto skutečnost neprodleně sdělí předsedovi volební komise.

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba tím, že je zveřejní na stránkách www.linkos.cz.

Stížnosti

Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do 1 měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu volební komise: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., Onkologická klinika FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc. 

Stížnost musí obsahovat stručný popis toho, v čem je spatřována nesprávnost, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise.

Archivace

Protokol, hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje OS po dobu pěti roků.

Klíčová slova
volby 2019