Permanentní peritoneální katertr v managementu refrakterního maligního ascitu

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 023

Autoři: Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; MUDr. Daniela Fischerová, PhD.; prof. MUDr. David Cibula, CSc.; Prof. MUDr. Jiří Sláma; doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; MUDr. Ivana Semerádová, Ph.D.

V rámci paliativní péče o pacientky s maligním ascitem nereagujícím na léčbu (především u pacientek s ovariálním karcinomem) je na našem pracovišti zaváděn permanentní peritoneální katetr k domácí evakuaci ascitu. Používáme tenkých katetr pro dětskou peritoneální dialýzu se dvěma dakronovými manžetami. Katetr je zaváděn bez nutnosti celkové anestezie pouze v analgosedaci kombinované s lokální anestezií mesocainem pod ultrazvukovou kontrolou transabdominální sondou. K výkonu byly indikovány pacientky s vyčerpanou onkologickou léčbou trpící refrakterním ascitem a s výhledem přežití alespoň 3 měsíce. Katetr byl zaveden celkem u 5 pacientek. Doba výkonu se pohybovala mezi 15 a 35 minutami, katetr byl funkční ihned po zavedení.
Intervaly evakuace ascitu se pohybovaly mezi 2 až 8 dny, nejdéle užívala pacientka katetr 18 týdnů. V průběhu domácích evakuací byly á 1-2 týdny sledovány biochemické parametry, především ionty a celková bílkovina, event. korigovány. Nebylo zaznamenáno zvýšení zánětlivých markerů ani klinické příznaky infekce.

Tento přístup umožňuje vyhnout se opakovaným punkcím dutiny břišní při refrakterním ascitu, představuje jednoduchou možnost, jak maximalizovat možnost pobytu pacientky v terminálním stadiu nádorového onemocnění v domácím prostředí. Zavedení katetru pod ultrazvukovou kontrolou je unikátní metodikou eliminující nutnost celkové anestezie.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR č. NS10566-3.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2010