POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY A JEJICH PREVENCE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 001

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; MUDr. Tomáš Kepák

Východiska:

Počet dlouhodobě přežívajících dětských a mladých onkologických pacientů každoročně v populaci narůstá, 75 % z nich je mladších 40 let. Většina z nich (kolem 70 %) má různě závažné pozdní následky.

Cíl:

Nutnost celoživotního sledování přežívajících onkologických pacientů je vyjádřena mož­ným rizikem relapsu primárního nádoru, vyšším rizikem vzniku sekundárních malignit a orgánových/funkčních pozdních následků onkologické léčby. Pozdní následky často výrazně negativně ovlivňují kvalitu života, mohou vést k invalidizaci nebo i předčasnému úmrtí vyléčeného onkologického pacienta. Cílem sdělení je definice nejčastějších pozdních následků, jejich vazba na předchozí onkologickou léčbu a typ primární malignity a možnost jejich prevence ještě v čase aktivní onkologické léčby. Dále je nutné vypracovat algoritmus dlouhodobého sledování onkologických pacientů v systému zdravotní péče v České re­publice. Ideálně by onkologické centrum plnilo roli koordinátora follow up vyšetření, jednotlivá vyšetření by byla realizována v regionálních odborných am­bulancích. Jedním z největších problémů v současnosti je přesun vyléčených dětských a dospívajících onkologických pacientů na dospělé pracoviště po do­sáhnutí dospělého věku. Čím mladší bylo dítě v čase primární malignity, tím větší má riziko rozvoje závažných pozdních následků. Ve skutečnosti se ale tato skupina pacientů většinou propadne v systému zdravotní péče a o většině těchto pacientů ztrácí ošetřující onkolog veškeré informace. Prakticky neexistuje žádná zpětná vazba a informace o jejich kvalitě života. Dětská onkologie tím pádem ztrácí možnost modifikovat aktivní onkologickou léčbu ve snaze před­cházet nebo minimalizovat pozdní následky. Této problematice je v posledních letech věnována mimořádná pozornost na národní a rovněž na mezinárodní úrovni v rámci světových organizací dětské onkologie (COG, SIOP).

Závěr:

Frekvence a závažnost pozdních následků onkologické léčby a kvalita života jsou dnes jedním z významných parametrů určujících kvalitu poskytované onkologické péče. Aktuální studie jejich etiopatogenezy ve vztahu k aplikované onko­logické léčbě poskytují důležité informace, které výrazným způsobem modifikují dosavadní léčebná schémata, ovlivňují rozvoj nových léčebných postupů a podporují rozvoj personalizované protinádorové léčby.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013