PragueONCO 2017 – letošní multioborové setkání

PragueONCO 2017 – letošní multioborové setkání

PragueONCO – 8. pražské mezioborové onkologické kolokvium s motem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“ je již minulostí. Proběhlo velmi dynamicky, jeho bohatý a pestrý program byl naplněn mnoha významnými sděleními domácích i zahraničních odborníků. Již tradičně mělo nejen vysokou odbornou úroveň, ale i společenský význam a charakterizovala ho příjemná přátelská atmosféra všech účastníků z řad lékařských i jiných profesí. Tradičně bylo i setkáním pro onkologicky nemocné.

Slavnostní zahájení kolokvia, Clarion Congress Hotel Prague, středa 25.1. 2017Onkologie je v současné době jedním z klíčových oborů medicíny. Její význam je dán samozřejmě počtem nemocných, kteří byli během života, někteří i opakovaně, postiženi malignitou. Incidence malignit je tedy nepochybně jedním z aspektů, který ji staví na přední místo mezi škálou oborů ostatních. Další významnou skutečností je trvale narůstající počet pacientů sledovaných a opakovaně léčených pro malignitu. Léčebné výsledky dávají nemocným stále větší šance na delší život, u mnoha diagnóz můžeme hovořit o chronickém onemocnění. Mortalita naopak klesá u většiny malignit. Čelní postavení onkologie ukazuje i míra dynamického nárůstu diagnostických metod, které se uplatňují u pacientů s onkologickým onemocněním, rozvoj chirurgických přístupů, moderní metody radiační onkologie a systémové léčby. Vše pak zastřešuje léčba symptomatická, jejíž propracovanost dovoluje aplikaci velmi náročné protinádorové terapie.

Onkologie je nemyslitelná bez mezioborové spolupráce. Na léčbě nemocných se podílejí diagnostici z oblasti zobrazovacích metod, endoskopisté, patologové, molekulární biologové a genetici, odborníci všech chirurgických oborů, kliničtí a radiační onkologové, psychologové, sociální pracovníci, lékaři specializovaní na paliativní medicínu. Setkávání těchto odborníků představují perfektní příležitost pro vytváření společných algoritmů diagnostických a léčebných postupů, navázání spolupráce, výměnu zkušeností a jsou i základem pro vědecko-výzkumné projekty. Cenné je rovněž sdílení zkušeností se zahraničními kolegy a vznik kooperace s jejich pracovišti.

Česká onkologie má k dispozici vyhodnocení výsledků léčby maligních onemocnění na velmi profesionální úrovni, kterou nám závidí celá Evropa. Pražské mezioborové kolokvium ukazuje kvalitu české onkologie, ale upozorňuje zároveň i na rezervy, které je třeba do budoucna řešit. Správným krokem je jistě vznik a rozvoj komplexních onkologických center. Cílem je zabezpečení dostupnosti specializované péče pro nemocné ze všech oblastí České republiky cestou napojení center na regionální pracoviště. Pro správné vedení celého léčebného procesu v průběhu nemoci a při řešení diagnosticko-terapeutických plánů pro nemocné je nezbytný osobní kontakt v multidisciplinárních týmech. Z tohoto důvodu se do budoucna plánuje telekonferenční propojení regionálních pracovišť s centry umožňující realizaci multidisciplinárních týmů, přenos dokumentace a diskuze nad jednotlivými pacienty.

Samozřejmou součástí spolupráce mezi centry a regiony jsou také akce, mezi které jistě patří i kolokvium PragueONCO. Letošní ročník se věnoval řadě velmi aktuálních témat v lékařské sekci i paralelních programech.

Hned úvodní blok byl věnovaný hypertermické intraperitoneální chemoterapii (HIPEC), která je velmi diskutovaným tématem. Základem metody je jistě zkušenost a správná indikace, má ale také řadu kontroverzí, o nichž se hovořilo v panelu za účasti prof. A. Grotheyho z Mayo Clinic. Tyto velmi speciální techniky patří bezesporu do úzce specializovaných center.

Neméně významná byla část, která byla věnovaná triple negativnímu karcinomu prsu, kde se stále hledá účinná terapie a kde účastníci s velkým zájmem vyslechli názor prof. P. Schmida z Londýna. Cesta k optimálnímu řešení této diagnózy je stále otevřená.

Významně problematickou je rovněž terapie karcinomu slinivky břišní, nádorů jater a podjaterní krajiny, v tomto směru byla prezentována zajímavá sdělení prof. MUDr. L. Petruželky, CSc., prim. MUDr. E. Kubaly a prof. MUDr. M. Rysky, CSc. Chirurgické řešení u těchto diagnóz zůstává stále jedinou suverénní metodou léčby, ale pouze u řešitelných nálezů.


Celosvětovou onkologií dnes jistě zní dominantně téma imunoonkologie, je to další možnost léčby pro doposud velmi závažná a prakticky infaustní onemocnění v pokročilých stadiích, jakými jsou nádory plic, ledvin a maligní melanomy. V rámci bloku přednášejících významných českých onkologů prof. MUDr. B. Melichara, Ph.D., prof. MUDr. J. Fínka, Ph.D., MHA, prof. MUDr. L. Petruželky, CSc., i předního izraelského odborníka prof. J. Schachtera se účastníci seznámili s výbornými výsledky klinických studií z této oblasti, které jsou po mnoha letech v oboru imunoterapie opravdovým průlomem.

Tradičně velmi sledovaná jsou sdělení, která se věnují kolorektálnímu karcinomu, nadmíru zajímavé jsou údaje o vztahu polohy primárního nádoru v tlustém střevě a prognóze pacienta a o způsobech indikace terapie onemocnění vzhledem k tomuto rizikovému faktoru. Zde je třeba vyzdvihnout přednášku prof. M. Peeterse z antverpské univerzitní nemocnice. Jistě se nejedná o již jednoznačné závěry, ale téma je nové a nepochybně bude nadále velmi živé a přinese řadu nových otázek i odpovědí. Prof. A. Grothey a čeští odborníci z řad onkologů i chirurgů shrnuli komplexní přístup ke kolorektálnímu karcinomu u lokalizovaného i generalizovaného onemocnění.

Onkogynekologové se letos věnovali problematice karcinomu vulvy a endometria, přednášky byly velmi zasvěcené a přínosné.

Shrnující přehled hormonoterapie karcinomu prsu přednesla prof. N. Harbeck z Univerzity v Mnichově. Její přednáška opět prokázala, že nejstarší cílená terapie má stále stěžejní pozici v léčbě tohoto onemocnění. Prof. R. Dent z National Cancer Center v Singapuru se ve své přednášce věnovala přehledu a významu neoadjuvantní terapie karcinomu prsu. Obě sdělení patřila k vrcholům kolokvia, nemalou měrou k tomu přispěly také přednášky dvou českých odbornic na tuto diagnózu doc. MUDr. P. Tesařové, CSc., a prim. MUDr. K. Petrákové, Ph.D.


Urologickou část sympozia ovládlo nyní velmi diskutované téma kastračně rezistentního karcinomu prostaty, a to včetně zcela nových algoritmů léčby. Stěžejní sdělení – State of the Art – prof. I. Grunbergera z New Yorku doplnily přednášky i kazuistiky českých urologů a onkologů. Blok byl zakončen velmi zajímavou diskuzí, během níž se účastníci panelu podíleli na tvorbě diagnosticko-terapeutických plánů dvou nemocných s kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Blok moderoval prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc.

Kolokvium se věnovalo i dalším neméně významným diagnózám – karcinomu plic, vynikající byly přednášky i diskuze klinických onkologů i pneumoonkologů: doc. MUDr. M. Zemanové, prof. MUDr. L. Petruželky, CSc., prof. MUDr. J. Skřičkové, CSc., prof. MUDr. V. Kolka, DrSc., a prof. MUDr. M. Peška, CSc., v jejich sděleních byl jasně prokázán význam mezioborové spolupráce.

Problematika maligního melanomu opět zdůraznila význam imunoonkologie v současném léčebném schématu. Prim. MUDr. I. Krajsová, MBA, a prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., MBA, jsou předními dermatoonkologickými specialisty, což prokázali v bohaté diskuzi k tomuto tématu.

Sympozium se věnovalo také nádorům hlavy a krku z pohledů chirurga, radiačního i klinického onkologa. ENETS guidelines 2016 již tradičně prezentovala prim. MUDr. E. Sedláčková, MBA, naše přední odbornice na tuto problematiku.


Lékařská sekce byla sérií velmi zajímavých prezentací, cenné byly především vlastní zkušenosti přednášejících, věnované diagnostice, epidemiologii a terapii celé řady diagnóz.

Kolokvium je již známo také svými vysoce erudovanými paralelními sekcemi.

Sesterská sekce byla tradičně zaměřena na širokou škálu témat, v nichž dominovala kvalita života, geriatrie, problémy personální, léčba bolesti a význam nové léčebné metody – imunoterapie.

Součástí sekce byl i křest knihy Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů. Publikace je dílem autorského kolektivu pod vedením doc. MUDr. S. Vokurky, Ph.D.

V onkologii se paliativní léčba stává naprosto nedílnou součástí algoritmu léčby zhoubných onemocnění. Také paliativní seminář pod vedením MUDr. A. Aschermannové byl velmi zajímavou součástí kolokvia.

Páteční program pak vrcholil neuroonkologickou sekcí, zaměřenou především na léčbu mozkových tumorů, chirurgickou i radiační, a to včetně léčby protonové.


Vědecký výzkum
v oblasti onkologie pak představila další část kolokvia zasvěcená imunoonkologii, nanovlákenným konstruktům pro aplikaci léčiv, HPV asociovaným nádorům, genetickým otázkám a chemorezistenci nádorů.

Letošní 8. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO bylo jednoznačně velmi přínosným setkáním všech účastníků, které splnilo své vědecké, praktické i společenské cíle.

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně České onkologické společnosti
e-mail: jana.prausova@fnmotol.cz