Nové možnosti vzdělávání českých chirurgů v onkochirurgii

Tímto sdělením chceme informovat o novém vzdělávacím programu v oboru chirurgické onkologie (onkochirurgie) v České republice, který od roku 2011 umožňuje chirurgům získat v této oblasti oficiální specializaci.

Cílem specializačního vzdělávání je získat vysokou kvalifikaci pro léčbu solidních nádorů. Předpokládá to splnění následujících požadavků:

 • zvládnutí teoretických základů oboru onkologie a základních principů diagnostiky nádorových chororb
 • zvládnutí multidisciplinárního přístupu v léčbě nádorových onemocnění a seznámit se se základy chemoterapie a radioterapie s důrazem na moderní zásady neo- a adjuvantní léčby
 • ovládat indikační kritéria radikální i paliativní chirurgické léčby, indikační kritéria miniinvazivních postupů a znalost principů léčby i u hraničících oborů, jako je intervenční radiologie a endoskopie
 • ovládat samostatně prakticky všechny typy onkochirurgických operací v oblasti chirurgie, kterou se onkochirurg zabývá, včetně miniinvazivních endoskopických technik. V oblastech onkochirurgie, které nejsou předmětem jeho pravidelné pracovní náplně zvládnout přincipy této léčby
 • ovládat základy vědecké práce a pravidla pro vedení odborných diskuzí a seznámit se s potřebnou zdravotnickou legislativou
 • podílet se na odborné výchově a dalším vzdělávání spolupracovníků, být schopen podílet se na koordinaci a řízení interdisciplinárních týmů

Pracovní skupina členů výboru České chirurgické společnosti a výboru sekce Onkochirurgie České onkologické společnosti při vytvoření tohoto programu vycházela ze zahraničních zkušeností s touto specializaci v Evropě a USA (1, 2, 3, 4) a z vlastní dlouholeté praxe v onkochirurgii (5,6,7) . Zpracovaný materiál byl podroben diskusi  a  upraven podle připomínek ve Výboru České chirurgické společnosti.

V současnosti stále více do popředí vystupuje snaha o dosažení maximální kvality v poskytování diagnostické a léčebné péče a zlepšování výsledků v chirurgii. Je nezbytnou nutností sledovat a kontrolovat kvalitu péče a dosažené výsledky. Řada studií prokazuje, zvláště pak u složitějších operací, že kvalita a výsledky se zlepšují úměrně s počtem prováděných operací. Tento princip „high volume hospitals“ vede k nutnosti soustřeďovat specializovanou onkochirurgii do větších center (8). Tato tendence se postupně začíná prosazovat i u nás. Jednoznačně se již prosadila v oblasti specializované medikamentózní léčby a aktinoterapie vytvořením Onkologických center v ČR, kam se soustřeďuje péče o nejzávažnější onkologické pacienty(9). Nepochybně se tak bude zmenšovat proti současnosti i počet chirurgických pracovišť, kde se budou operovat onkologičtí nemocní a bude docházet k jejich větší koncentraci ve smyslu principu „high volume hospitals „. Bude tak přibývat chirurgů, jejichž převažující pracovní náplní se stane péče o onkochirurgické pacienty. Z toho vyplývá naléhavá potřeba vyšší specializace v onkochirugii.

Navrhovaný vzdělávací program v oboru chirurgické onkologie (onkochirurgie) je koncipován jako nadstavbová specializace všeobecné chirurgie, jejímž cílem je získat vysokou kvalifikaci pro léčbu solidních nádorů. Doba školení je 3 roky a je zaměřena na získání teoretických a klinických poznatků o nádorových onemocněních. Samozřejmě, že při dnešním stupni specializace nemůže existovat universální onkochirurg, který by zvládl operace všech solidních nádorů. V průběhu školení v onkochirurgii se požaduje získání širokého teoretického základu v onkochirurgii a znalostí a praktických zkušeností v samostatném provedení komplexu onkochirurgických operací v rozsahu specializace školence. Cílem školení je získání zkušeností v diagnostických postupech, v provedení radikálních či paliativních resekcích nádorů, lymfadenektomii a důležitých paliativních postupech. Počet operací není přesně určen, ale doporučuje se počet potřebný k získání dostatečných potřebných zkušeností.

Doporučuje se nejméně 120 onkochirurgických operací. K průkazu potřebných zkušeností musí školenec dosáhnout nejméně 180 bodů. Užívá se tohoto skórovacícho systému:

 • asistence u velké onkochirurgické operace      
1 bod
 • provedení velké chirurgické operace
2 body
 • asistence mladšímu chirurgovi u velké onkochirurgické operace   
3 body

Nejméně polovina ze 120 operací musí být provedena školencem. Operace musí být dokumentovány v záznamu o průběhu školení, tzv. „logbook“.

Požadavky na získání praktických zkušeností je možno rozdělit do následujících modulů a školenec musí získat praktické zkušenosti nejméně z jednoho modulu. Pokud praxe zahrnuje více modulů, nejméně  80% získaných bodů musí být z jednoho modulu:

 • Melanomy a sarkomy
 • Gastrointestinální chirurgie
 • Endokrinní chirurgie
 • Chirurgie prsu
 • Hrudní chirurgie

Závěr: Zpracovaný návrh vzdělávacího programu v oboru chirurgické onkologie (onkochirurgie) v České republice byl koncem roku 2008 předán na MZ ČR a po schválení akreditační komise vešel v platnost vydáním ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, ročník 2011, částka 6,  vydaného 29. 6. 2011. Postgraduální vzdělání chirurgu v onkochirurgii bude probíhat na pracovištích akreditovaných pro onkochirurgii a organizačně ho bude zajišťovat nově vzniklá subkatedra onkochirurgie IPVZ Praha kam je možno podávat přihlášky o zařazení do oboru onkochirugie (www.ipvz.cz).

Klíčová slova: onkochirurgie, specializace v onkochoirurgii

Literatura:

 1. Americká chirurgická společnost, sekce pro onkochirurgii (American College of  Surgeons Oncology Group – ACOSOG) www.fasc.org
 2. Evropská společnost pro onkochirurgii (European Society of Surgical Oncology – ESSO) www.esso-surgeonline.be
 3. Becker HD, Hohenberg W, Junginger T, Sehlag PH, editors. Chirurgická Onkologie. Praha: Grada Publishing; 2005. (Překlad německé monografie: Chirurgische onkologie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 2002. Vedoucí překladatelského kolektivu Duda M.)
 4. Sabel MS, Diehl KM, Chang AE. Principles of Surgical Therapy in Oncology. In: Chang AE, Ganz PA, Hayes DF, Kinsella T, Pass HI, Schiller JH, Stone RM, Strecher V, editors. Oncology An evidence-Based Approach. Berlin Heidelberg New York: Springer; 2006.
 5. Duda M, Žaloudík J, Ryska M, Dušek L. Surgical Onkology In: in Dusek L. et al. Czech cancer care in number 2008-2009. Praha: Grada Publishing; 2009. p. 283 – 291.
 6. Duda M, Žaloudík J, Ryska M, Dušek L. Chirurgická léčba solidních nádorů v České republice. Rozhl Chir. 2010; 89(10): 588-593.
 7. Duda M, Ryska M, Žaloudík J. Specializace v chirurgické onkologii v České republice. Rozhl Chir. 2010; 89(10): 619-624.
 8. Siewert JR, Siest MA. High Volume Hospitál. Über den Zusammenhang von Fallzahlen und Ergebnissqualiät in der Chirurgie. Chirurg 2003; 74: 278 – 281.
 9. Síť onkologické péče v České republice. Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky. Částka 6, srpen 2006.

Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
II. chirurgická klinika  LF a FN Olomouc,
I. P Pavlova 6 , 775 20 Olomouc
e-mail: miloslavduda@klikni.cz