18F-FDG PET/ CT POZITIVITA SILIKONOVÉHO GRANULOMU U PACIENTKY S NÁDOROVOU DUPLICITOU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXVIII/ 27

Autoři: MUDr. Renata Koukalová, Ph.D.; MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.; MUDr. Ludvík Bobot; Mgr. Markéta Procházková; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Východiska:

  Akumulace 18F-FDG vede v řadě nádorových onemocnění k rutinnímu používání PET a PET/ CT diagnostiky v nejrůznějších onkologických indikacích. Rovněž některá ložiska nenádorové etiologie mohou zvýšeně akumulovat 18F-FDG, mezi takové případy patří např. granulomy.

Popis případu:

Demonstrujeme případ 39leté pacientky, nositelky mutace genu BRCA2, s nádorovou duplicitou (karcinom prsu a děložního čípku). Pacientka byla léčena pro karcinom prsu před 7 lety, u pacientky byla provedena mastektomie oboustranně, přičemž vpravo profylakticky, s oboustrannou rekonstrukcí za použití silikonových implantátů. Po 5 letech došlo k ruptuře pravého silikonového implantátu a následné reoperaci – reimplantaci jiného typu implantátů oboustranně. V průběhu dalšího sledování pacientky s duplicitním nádorovým onemocněním bylo provedeno i 18F-FDG PET/ CT vyšetření. Toto vyšetření prokázalo zvýšeně akumulující ložiska v uzlinách pravé axily a parasternálně. V diferenciální diagnóze přicházela do úvahy malignita. Axilární uzliny byly punkčně ověřeny jako silikonové granulomy. Pacientka je nadále sledována a je bez příznaků progrese obou onkologických onemocnění.

Závěr:

  Tento případ ukazuje, že granulomy mohou způsobovat pozitivitu při 18F-FDG vyšetření, což komplikuje interpretaci nálezů zejména u pacientů s již pozitivní onkologickou anamnézou. Za vznikem granulomů často stojí předchozí léčebné zákroky nebo jejich komplikace.

Práce byla podpořena grantovým projektem MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015