ADENOKARCINOM KARDIE – KAZUISTIKA, TAKTIKA CHIRURGICKÉ LÉČBY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: VIII. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: 131

Autoři: MUDr. Adam Peštál; Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.; doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.; MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Chovanec; MUDr. Michal Benej

Východiska:

Nadále pozorujeme nárůst incidence adenokarcinomu kardie – EGJ (esofagogastrické junkce). Léčba je dána stadiem nemoci. Ke kurabilní chirurgické léčbě nemoci je určeno stadium I. a II. Stadium III se indikuje k resekci zpravidla jen v případě příznivé odpovědi na indukční onkologickou léčbu. U objemných tumorů v oblasti EGJ může být problematické stanovit typ resekčního chirurgického výkonu. Možným návodem může být rozdělení tumorů EGJ dle prof. Siewerta. Pro typ I. je doporučena subtotální ezofagektomie, pro typ II. a III. je indikována totální gastrektomie s resekcí distálního jícnu. Součástí výkonu je resekce velkého i malého omenta a lymfadenektomie typu nejméně D1 o počtu více než 15 odstraněných LU či lépe typu D2. Splenektomie není rutinní součástí resekce. Tzv. proximální resekce žaludku je onkologicky nedostatečná. Velké extenzivní výkony typu totální gastrektomie se subtotální ezofagektomií s koloplastikou nepřináší vyšší onkologický benefit. Operace jsou prováděny jak otevřenou technikou, tak za předpokladu dodržení R0 re-sekce méně traumatizujícím miniinvazivním přístupem. Doporučován je ale jen pro nádory s parametrem N0.

Popis případu:

Pacient, muž 76 let, BMI 27,8, 12 let DM II. typu, hypertonik, ICHS, stav po implantaci stentu do RIA, duální antiagregační terapie, opakované polypektomie žaludku. Pacient hospitalizovaný na I. chirurgické klinice FN u sv. Anny od 15. 12. do 31. 12. 2013. Operace – totální gastrektomie s resekcí distálního jícnu do výšky plicního hilu z levostranné torakofrenolaparotomie. Rekonstrukce tenkou kličkou modo Rouxe, anastomóza semimechanicky modo Orringer, operační čas 4,5 hodiny. Nutrice kombinovaně, enterálně provlečenou sondou za distální anastomózu. Rána zahojena p.p.i. Těsnost a průchodnost anastomózy ověřena rtg pasáží. Dietní zatížení plně od 7. pooperačního dne. Velikost tumoru 110 × 80 × 70 mm, pT2pN0MX, vyšetřeno 31 LU, intestinální typ dle Laurénovy klasifikace, dle WHO tubulárně papilární typ, tumor středně až nízce diferencovaný. Hospitalizační průběh bez významných komplikací.

Závěr:

Chirurgická léčba karcinomu EGJ by měla být provedena na pracovišti s erudicí hrudní chirurgie. Zkušenosti minimalizují rizika. Stanovení léčebného postupu by mělo být určeno multioborovou indikační komisí i s přihlédnutím na možnou indukční léčbu, zajištění nutrice, potřebná doplňující vyšetření atd. Resekabilitu tumoru by měl posoudit erudovaný hrudní chirurg. Korektní indikace k operaci, správné posouzení interního stavu pacienta a pečlivá předoperační příprava jsou základní kritéria úspěchu chirurgické léčby.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014