AKTUÁLNÍ ÚDAJE O EPIDEMIOLOGII NÁDORŮ U DĚTÍ A MLADISTVÝCH – DOPLNĚNÍ NOR

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: III. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: III/ 151

Autoři: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; Ing. Daniela Kodytková; MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; MUDr. Vratislav Šmelhaus; Mgr. Iveta Janotová; Aleš Lukš; Alena Vrzalová; Mgr. Denisa Malúšková; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Východiska:

Dětská nádorová onemocnění patří na rozdíl od nádorových onemocnění dospělých k vzácným onemocněním s incidencí kolem 140 dětí na milion. K dalším specifikům patří vlastní klasifikace onemocnění International Classification of Childhood Cancer označovaná zkráceně jako ICCC, vlastní klasifikace klinických stadií v některých ICCC podskupinách a výrazně odlišný terapeutický přístup založený na léčebných protokolech. Léčbu v ČR zajišťují dvě centra: KDO FN Motol a KDO FN Brno, v případě leukemií ještě dalších šest dětských klinik. Uvedená centra vedou společnou klinickou databázi, jejíž struktura je přizpůsobena zmíněným specifikům.

Soubor pacientů a metody:

V roce 2014 byl proveden kompletní audit klinické databáze, který zahrnoval validaci dat, doplnění, aktualizaci a standardizaci. Data byla doplněna o administrativní data vykazovaná zdravotním pojišťovnám, o data z Registru zemřelých a populační data ČSÚ. Zpracován byl soubor všech pacientů diagnostikovaných v období 1993–2013. Data byla statisticky zpracována a epidemiologická část byla připravena formou interaktivního webového reportingu.

Výsledky:

Reporting je součástí nového internetového portálu věnovaného onkologickým onemocněním dětského věku, který je dostupný na adrese www.detskaonkologie.cz. Na portále je prezentován soubor 5 789 pacientů do 19 let věku za období 1993–2013, z toho je 2 379 pacientů s hematoonkologickou diagnózou a 3 410 pacientů se solidním nádorem. Pacientů do 15 let věku je 4 672, tedy přibližně 80 % z celkového počtu. Interaktivní reporting nabízí grafické a tabulární výstupy, které je možné filtrovat dle ICCC klasifikace, dle MKN-10 klasifikace, pohlaví, věku a kraje bydliště. K dispozici jsou sestavy o absolutních počtech, incidenci, mortalitě, věkově specifické incidenci a mortalitě a regionální srovnání incidence a mortality. Incidence i mortalita je k dispozici v přepočtu na evropský i světový věkový standard.

Závěr:

Prezentovaný datový soubor poskytuje informace o reálné epidemiologické situaci dětských nádorových onemocnění v ČR za posledních 20 let. Zbývá dořešit jeho vložení do Národního onkologického registru, což vyžaduje odborné posouzení jeho specifik a nalezení technického řešení pro vlastní migraci.

Podpořeno MZ ČR – Národní akční plány a koncepce na rok 2014.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015