Akútna toxicita hypofrakcionovanej rádioterapie karcinómu prostaty.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVI. Karcinom prostaty

Číslo abstraktu: 233

Autoři: doc.MUDr. Pavol Dubinský, Ph.D.; MUDr. Katarína Belánová; Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.; MUDr. Natália Janíčková; RNDr. Martin Jasenčak

Viaceré klinické údaje poukazujú na nízky α/β pomer (1 – 3Gy) pre karcinóm prostaty. Zvyčajne udávaná hodnota je 1,5Gy.
Vychádzajúc z tohto rádiobiologického predpokladu by ypofrakcionovaná schéma s rovnakou biologicky efektívnou dávkou ako konvenčne frakcionovaná, nemala zvýšiť neskoré následky (α/β = 3Gy) ani včasnú toxicitu (α/β = 10Gy). Nízka včasná a neskorá toxicita bola pozorovaná aj vo viacerých retrospektívne hodnotených súboroch pacientov, pričom efektivita liečby bola porovnateľná s konvenčnou frakcionáciou.
Vzhľadom na skutočnosť, že v klinickej praxi sme obmedzovaní zdrojmi pre 3D konformnú rádioterapiu, sme časť pacientov liečili hypofrakcionovane. Zvolená hypofrakcionačná schéma (52,8Gy v 16 frakciách po 3,3Gy) zodpovedala normalizovanej celkovej dávke 72Gy pre 2Gy frakcionáciu, pri predpokladanom α/β pomere 1,5Gy.

Cieľ
Hodnotenie včasnej toxicity hypofrakcionovanej schémy rádioterapie karcinómu prostaty.

Materiál a metódy
Hodnotili sme 27 pacientov s karcinómom prostaty v štádiu T1-T3N0M0 liečených rádioterapiou samostatne (6) alebo kombinovanou s krátkodobou (12) alebo s dlhodobou (9) hormonálnou liečbou. Medián veku bol 71 rokov (58 – 87 r.). Medián sledovania bol 5,5 mesiacov (1,5 – 11,3). Rozdelenie pacientov podľa T kódu, Gleason skóre, PSA a rizikovej skupiny (NCCN) je v tabuľke.
Tabulka
Tabuľka: Rozdelenie pacientov podľa rizikových faktorov

Klinický cieľový objem zahŕňal prostatu (pri nízkom riziku) a prostatu a bázu semenných mechúrikov (pri strednom a vysokom riziku). Okraj PTV bol 10 mm vo všetkých smeroch, okrem oblasti priľahlej ku konečníku, kde bol 5 mm. Plánované boli 4 polia tvarované mnoholistovým kolimátorom. Verifikácia bola robená portálovým ortogonálnym zobrazením kostných štruktúr úvodne a aspoň raz týždenne. Dávka bola špecifikovaná v izocentre, pričom minimálna dávka v PTV bola 95% izodóza dávky 52,8Gy.
Akútna gastrointestinálna (GIT) a genitourinárna (GUT) toxicita bola hodnotená pomocou Common terminology criteria (CTC) verzia 3 počas rádioterapie a 6 týždňov po jej ukončení. Výskyt toxicity bol porovnaný s retrospektívnymi údajmi 219 pacientov liečených konvenčne frakcionovanou, 2D plánovanou, dávkou žiarenia 70Gy.

Výsledky
Všetci pacienti mali podanú plánovanú dávku. Nebol zistený žiadny nežiaduci účinok stupňa 3 a 4. GIT ťažkosti stupňa 1 a 2 malo 74% a 11% pacientov, GUT ťažkosti stupňa 1 a 2 malo 78% a 7%. V porovnávanom retrospektívnom súbore bol výskyt akútnej toxicity 61% a 11% (GIT stupeň 1 a 2) a 61% a 21% (GUT stupeň 1 a 2). Väčšina ťažkostí vymizla do 6 týždňov po liečbe, kedy bol stupeň 1 GIT zaznamenaný v 7% a nebol žiadny výskyt stupňa 2 a stupeň 1 GUT v 26% a stupeň 2 v 7%. Pri krátkom mediáne sledovania po liečbe sa neobjavila žiadna neskorá GIT toxicita stupňa 2 a 3 a bola zaznamenaná GUT toxicita 2. stupňa v 7% a žiadna stupňa 3.

Záver
Akútna toxicita stupňa 1 a 2 bola zaznamenaná vo veľkej väčšine liečených pacientov. Jej výskyt bol porovnateľný s retrospektívne hodnoteným súborom s konvenčne frakcionovanou rádioterapiou s 2D plánovaním. Ťažkosti pacientov boli prechodné, väčšinou ustúpili do 6 týždňov po liečbe, kedy sme pozorovali len nízku GUT toxicitu a žiadnu GIT toxicitu 2. stupňa. Doba sledovania pacientov je zatiaľ príliš krátka na hodnotenie výskytu neskorých následkov našej frakcionačnej schémy.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008