Analýza dávkových limitů pro rektum při IMRT karcinomu prostaty

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Pokroky v radioterapii nádorů

Číslo abstraktu: 176

Autoři: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; Ing. Milan Zouhar; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; MUDr. Miloslava Vaculíková; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.; dis. Petr Tuček; David Kadečka

Východiska a cíl
Porovnat různé kombinace dávkových limitů pro rektum a vyvinout jednoduché vstupní parametry pro radioterapii s modulovanou intenzitou (IMRT) u karcinomu prostaty.

Pacienti a metody
IMRT plány byly vytvořeny u 10 pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty. Kromě konvenčních cílových objemů a rizikových orgánů byla jako zvláštní objem (pomocný objem, HV) konturována zadní část rekta. Dávka 78 Gy byla specifikována do izocentra při energii fotonů 6 MV. Pro inverzní plánování byly navrženy tři kombinace vstupních parametrů pro rektum s postupně narůstajícími prioritami (25-50-75-90): 1. dávkově-objemové limity vymezující maximální objem rekta zatížený dávkou 50, 60, 70 a 75 Gy na 50, 40, 20 a 10 % (VP plány); 2. limit pro maximální dávku v rektu 74,1 Gy (MP plány); 3. limit pro maximální dávku v HV ve výši 50 Gy (HP plány). Fotonové záření bylo modulováno pomocí mnoholistového kolimátoru a pro každý plán byly vypočítány dávkově-objemové histogramy. Byla zaznamenána homogenita dávky v plánovacím cílovém objemu (PTV) a objemy rekta zatížené dávkou 50 Gy (RV50), 60 Gy (RV60), 70 Gy (RV70), respektive 75 Gy (RV75).

Výsledky
Dle očekávání se šetření rekta zlepšovalo u všech plánů s narůstající prioritou. Zatímco MP plány vykazovaly nejnižší hodnoty RV75, HP plány měly minimální hodnoty RV50-70. Plány byly pokládány za přijatelné, jestliže 95 % předepsané dávky pokrývalo minimálně 98 % PTV. V jednotlivých sestavách plánů, VP75, MP75 a HP50 plány spolu s kombinovanými plány VP50+MP75 a HP50+MP75 vyhověly tomuto kritériu a vykazovaly nejnižší dávky v rektu. Kombinovaný plán HP50+MP75 umožnil optimální šetření rekta (RV50 51,6 %, RV60 38,5 %, RV70 26,0 % a RV75 9,1 %).

Závěr
Byla vyvinuta optimální kombinace dávkových limitů pro rektum (maximální dávka v rektu 74,1 Gy, maximální dávka v HV
50 Gy). Uvedené parametry jsou pokládány za výchozí při optimalizaci IMRT plánu u karcinomu prostaty.

Podporováno grantem IGA NR/8061 a grantem GAUK 137/2004 C

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005