Analýza In vivo indukce proteinu p53 v karcinomech děložních čípků po gama-záření a potencionální metodika pro studium funkčnosti p53 v nádorovétkáni

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Molekulární a laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 26

Autoři: MUDr. Renata Kalábová; MUDr. Milan Anton, CSc.; Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.; Š. Helánová; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Ve více než 90% nádorů děložního čípku je funkce antionkogenu p53 narušena lidským papilomavirem (HPV). HPV je řazen mezi epilotropní DNA viry a je značně rozšířen u lidské populace. Po vstupu virové DNA do hostitelské buňky dochází k její integraci do buněčného genomu, k interakci virových onkoproteinů E6 a E7 vysoce rizikových HPV typů s proteinem p53 a k jeho funkční inaktivaci. Protein E6 se podílí na regulaci degradace proteinu p53 čímž inhibuje stabilizaci a aktivaci funkčního proteinu p53, který by se za normálních okolností indukoval při odpovědi na expresi proteinu E7. HPV infekce jsou hlavním faktorem vzniku onemocnění karcinomů děložního čípku, jež jsou celosvětově druhým nejběžnějším typem gynekologického nádorového onemocnění u žen.
Podrobné analýzy zabývající se korelací mezi infekcí HPV a výskytem mutací v p53 u nádorů děložního čípku ukázaly, že mutovaná forma p53 se vyskytuje pouze u HPV negativních případů těchto karcinomů. Protein E6 inaktivuje protein p53 čímž nevzniká u daného typu onemocnění potřeba jiné formy inaktivace tohoto antionkogenu. Rozdílné typy stresů, jako jsou poškození DNA, hypoxie, heat shock a aktivace onkogenů, indukují zvýšenou expresi stabilního a funkčního nemutovaného proteinu p53. Novější studie rovněž prokázaly, že v nádorech děložního čípku kde je protein E6 exprimován pod kontrolou jeho přirozeného promotoru, je hladina tohoto proteinu relativně nízká což vede k výskytu zbytkové aktivity wild-type proteinu p53. Tyto výsledky jednoznačně ukazují na skutečnost, že množství exprimovaného proteinu E6 je úměrné inhibici aktivity proteinu p53. Z výše uváděných poznatků vyplývá, že obnovení funkčnosti nemutovaného proteinu p53 v těchto nádorech (pomocí stabilizace funkčně aktivního nemutovaného proteinu p53) bude závislé na inhibici transkripce proteinu E6 nebo/a na stabilizaci nemutované formy proteinu p53 pomocí různých stresových stimulů, které by měly podpořit selektivní terapeutický efekt.

Podpora IGA MZ ČR 7131-3
S využitím imunochemických metod bylo analyzováno 25 dvojic bioptických vzorků získaných od pacientek s diagnostikovaným nádorovým onemocněním děložního čípku. Jednalo se o vzorky získané před započatou radioterapií a 3 hodiny po prvním cyklu gozařování – zářením. Naše data potvrdily rozdíly v úrovni indukce proteinu p53 po ozáření u 40% analyzovaných biopsií. Z této gstudie vyplývá, že – záření indukuje aktivní protein p53 v nádorových buň kách děložního čípku, tudíž změna rovnováhy mezi proteiny E6 a p53 na úrovni exprese je ve prospěch nemutovaného proteinu p53 co by nádorového supresoru, což může mít za následek obnovení funkce proteinu p53 v nádorových buň kách. Tyto výsledky ukazují na možnost využití při individualizaci léčebné strategie v terapii karcinomů děložního čípku s indukovatelnou hladinou p53.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004