ANALÝZA PŘÍČIN POZDNÍ DIAGNOSTIKY NÁDORŮ U ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH - JAKÁ JE ROLE LÉKAŘE PRIMÁRNÍHO KONTAKTU?

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXVIII. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: XXVIII/330

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Východiska:

Celkové přežití v onkologii výrazně ovlivňuje délka trvání iniciálních příznaků a rozsah nemoci v čase diagnózy. U dospívajících téměř 75 % pa­cientů přichází s pokročilým nádorem a/nebo přítomnými metastázami. Příčin pozdní diagnózy je několik, a to na všech úrovních - nejenom na straně laické veřejnosti (pacienta a jeho rodiny), ale problém se může objevit i na straně profesionálů-zdravotníků (ošetřujícího lékaře či systému zdravotní péče).

Cíl:

Analýza příčin pozdní diagnózy nádorů u dospívajících na základě klinické zkušenosti a vlastního souboru pacientů. 1) Příčiny ze strany pacienta: osobnostní změny v rámci puberty, neznalost rizika a vlastního těla, nedostatečná zdravotní výchova, podcenění příznaků; 2) příčiny ze strany rodiny: neznalost, lhostejnost, nedostatek času, pozornost zaměřena na sociální otázky a vzdělání, socio-ekonomická úroveň rodiny není vždy zásadní; 3) příčiny ze strany ošetřujícího lékaře: neznalost, lhostejnost, vyhoření, povrchnost, rutina, nedostatek času, množství administrativní práce; 4) příčiny ze strany systému zdravotní péče: rigidní systém, striktní věkové hranice. Role lékaře primárního kontaktu je důležitá na všech úrovních - primární a sekundární prevence, edukace a zdravotní výchova, důvěrná znalost pacienta a prostředí, ve kterém žije, znalost rodiny, časný záchyt varovných příznaků, spolupráce s dětským onkologem.

Závěr:

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících úspěšnost léčby, prognózu pacienta a jeho šanci na vyléčení je včasná a správná diagnóza. Oddálení léčby v důsledku pozdního rozpoznání nemoci může mít často fatální následky. Velké procento dospívajících pacientů přesto přichází s pokročilou a metastatickou nemocí. Zlepšit stávající stav lze zásahem na všech úrovních - je nutné potencovat zdravotní osvětu a budovat u mladých lidí pocit odpovědnosti za své zdraví. Mnoho rezerv se skrývá v systému zdravotní péče. Lékař primárního kontaktu má mimořádnou důležitost v oblasti prevence (primární i sekundární). Jeho rozhodnutí může být pro mladého pacienta osudové.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016