Analýza proteinových profilů karcinomu prsu metodou SELDI-TOF MS

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Nádorová genomika a proteomika

Číslo abstraktu: 050

Autoři: Mgr. Kristýna Brožková; Ing. Dana Knoflíčková; Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.; J. Faitová; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

S rozvojem moderních metod dochází k rozvoji personalizované medicíny umožňující přesnější diagnostiku, nejvhodnější výběr terapie, sledování průběhu onemocnění či brzké zachycení relapsu. Znalost kompletní sekvence lidského genomu umožňuje předpovědět dispozice k určitému onemocnění, ale teprve rozšíření na funkční jednotky – proteiny – poskytuje komplexní obraz stavu daného jedince.
Technologie Ciphergen® založená na principu SELDI-TOF MS (Surface Enhanced Laser Desorption/Ionisation Time of Flight Mass Spectrometry) umožňuje rychlou a efektivní analýzu komplexních proteinových směsí (moč, sérum/plazma, tkáňový lyzát). Část proteinů selektivně interaguje s chromatografickým sorbentem ukotveným na povrchu čipu a následně je analyzována metodou hmotnostní spektrometrie. Specifická interakce je založena buď na principu chemickém (iontoměniče, chelatační povrchy, hydrofóbní povrchy aj.) či biochemickém (vazba na specifický ligand v podobě oligonukleotidu, protilátky, receptoru apod.). Takto získaná proteinová spektra jsou pak vyhodnocována statistickým softwarem.
V první fázi celé studie jsme optimalizovali lyzi tkáně, povrch čipu a nastavení měření. Poté jsme provedli analýzu 110 vzorků nádorové tkáně pacientek s diagnosou karcinomu prsu a 110 odpovídajících vzorků zdravé tkáně prsu. Celý soubor je charakterizován na běžně stanovované klinické znaky spojené s danou diagnosou. Po optimalizaci vyhodnocovacího postupu byly hledány oblasti hmotností se statisticky významným rozdílem podle několika kritérií: morfologie, statutu estrogenních receptorů, progesteronových receptorů a dalších. Na základě statistických hodnocení byly pak vybrány některé píky k následné identifikaci (např. zvýšení v normální tkáni v oblasti 7920 Da či zvýšení v nádorové tkání v oblasti 8541 Da), která by mohla umožnit výběr aberantně exprimovaných proteinů a jejich další funkční studie.
Tato práce byla sponzorovaná granty IGA MZ CR NR/8338-3/2005 and MZO 00209805.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2006