Antiangiogenní a biodiferenciační terapie COMBAT pilotní studie u dětí s refrakterními či recidivujícími non-CNS solidními nádory.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XXVIII. Nádorová onemocnění dětského věku

Číslo abstraktu: 241

Autoři: MUDr. Peter Múdry, Ph.D.; MUDr. Danica Bronišová; MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; MUDr. Pavel Mazánek; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; MUDr. Petr Lokaj; MUDr. Tomáš Kepák; Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Cíle
Léčba progredujících nebo vysoce rizikových solidních nádorů dětského věku je v dětské onkologii velkou výzvou. Terapeutické postupy tzv. druhé volby, které jsou relativně účinné např. v léčbě leukemií nebo germinálních nádorů, selhávají u řady jiných solidních tumorů dětského věku. Cílem této práce bylo vyhodnotit toxicitu a odpovědi na léčbu u podané antiangiogenní a biodiferenciační terapie COMBAT na pilotním souboru pacientů, kteří neměli jinou léčbu vyšší priority.

Metody
Pacientům s progredujícími solidními non-CNS nádory, kteří měli vyčerpanou efektivní léčbu první volby a měli nádor refrakterní na dosavadní léčbu nebo dosáhli remise, ale nedokončili protokolární léčbu z důvodu toxicity a jejich prognóza udržení remise byla méně než 50% (ve srovnání s historickými kontrolami), byla v období nabídnuta účast v této non-profitní akademické studii. Léčebné schéma je založeno na kombinaci perorálních antiangiogenních dávek celecoxibu, fenofibrátu a nízcedávkovaných chemoterapeutik spolu s prodiferenciačními biologicky aktivními kyselinou cisretinovou a ergokalciferolem; u sarkomů měkkých tkání modifikované doplněním vinorelbinu. Při symptomatických metastázách nebo lokálních progresích byla spolu s terapií COMBAT zahájena i radioterapie.

Výsledky
Celkem bylo do souboru zařazeno 21 pacientů s refrakterními nebo progredujícími non-CNS solidními nádory neuroblastomy (5), kostními sarkomy (8), sarkomy měkkých tkání (5), hepatocelulárním karcinomem (1), metastatickým obrovskobuněčným kostním nádorem (1) maligním karcinoidem (1). Pacienti byli do studie zařazení se stavem: 1. kompletní remise (2), parciální remise (3) a progredující onemocnění (16). Radiologicky prokazatelný nádor v době zahájení terapie COMBAT mělo 16 pacientů. Z nich 2 dosáhli kompletní remise (CR), 5 parciální remise (PR), 1 smíšené odpovědi (MR), 1 stabilní onemocnění (SD), u 6 byla dokumentována refrakterita na podanou léčbu (PD), u 1 pacienta dosud nebyla efektivita hodnocena.

Závěr
Podaná léčba byla pacienty dobře tolerována. Dokumentované odpovědi (CR+PR+MR) bylo dosaženo u 50% pacientů. Vzhledem k heterogenitě diagnóz je t.č. obtížné analyzovat, u kterých diagnóz je terapie COMBAT přínosem pro přežití. Délka trvání dosažené odpovědi je předmětem další analýzy, ve které bude vyhodnocena i kvalita života zařazených pacientů metodou strukturovaného rozhovoru s použitím informací z více zdrojů („multi-informant perspective“). Vzhledem k míře dosažených odpovědí je léčba COMBAT samostatně případně spolu s lokální léčbou vhodnou kombinací, která není založena na maximálně tolerovaných dávkách (MTD) chemoterapie. Pro pacienty, kteří mají vyčerpanou efektivní léčbu první linie a refrakteritu na MTD chemoterapeutické režimy, může být vhodnou nabídkou ve srovnání se symptomatickou léčbou.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008