ANTINEOPLASTICKÉ ÚČINKY OREGANA V MODELI EXPERIMENTÁLNEHO KARCINÓMU PRSNÍKA - MECHANIZMUS ÚČINKU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/135

Autoři: doc. RNDr. Peter Kubatka; MUDr. Desanka Výbohová, Ph.D.; doc. MUDr. Karol Kajo, Ph.D.; RNDr. Martin Kello, Ph.D.; prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.; Doc. MUDr. Martin Péč, Ph.D.; doc. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

Cieľom štúdie bolo analyzovat' protinádorový účinok oregana v preventívno/kuratívnom modeli mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov. Chemoprevencia začala 1 týždeň pred aplikáciou karcinogénu a trvala 14 týždňov až do ukončenia experimentu. Oregano podávané v potrave v nižšej dávke (0,3 %) signifikantne znížilo riziko vzniku karcinómu mliečnej žľazy o 55,5 % voči neliečenej kontrole. V tej istej skupine zvierat sme v nádoroch pozorovali signifikantný pokles expresie Ki-67, VEGFR-2, CD24 a EpCAM nárast kaspázy-3. Vysoká dávka oregana (3 %) signifikantne predížila latenciu nádorov o 12,5 dňa, tiež znížila expresiu Bcl-2, VEGFR-2, CD24 a EpCAM a zvýšila expresiu kaspázy-3 v bunkách karcinómov mliečnej žľazy. Oregano v oboch dávkach signifikantne zlepšilo prognózu mamárnych karcinómov. V našej štúdii sme pozorovali signifikantný tumorsupresívny efekt oregana, ktorý bol charakterizovaný antineoplastickým účinkom na nádorové kmeňové bunky, tiež proapoptotickým, antiangiogénnym a antiprolioferatívnym pôsobením v nádoroch mliečnej žľazy u potkanov.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016