Aplikace technologie CIPHERGEN pro proteomickou profilaci krevního séra a plazmy onkologických diagnóz

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Pokroky v molekulární biologii nádorů

Číslo abstraktu: 041

Autoři: P. Češková; Š. Helánová; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Včasná detekce nádoru je klíčová pro léčbu a prevenci onemocnění. V mnoha případech je nádor diagnostikován a léčen až po průniku nádorových buněk do okolních tkání a vzniku metastáz. Proteomické analýzy časných stádií nádorů mohou poskytnout nový pohled na změny, které se objevují v ranných stádiích karcinogeneze a mohou vést k nalezení nové skupiny kandidátních biomarkerů počátečního stadia onemocnění.
Cílem této studie bylo zhodnotit potenciál technologie Ciphergen pro detekci změn v sérech pacientů s nádorovým onemocněním. Provedli jsme analýzu (i) skupiny žen se IV. stadiem metastazujícího karcinomu prsu léčených v Masarykově onkologickém ústavu (projekt A) a (ii) děti s akutní lymfoblastickou leukémií léčených ve FN Brno (projekt B).

PROJEKT A
V této studii byla použita archivovaná krevní séra z období 2000-2002 uchovávané při teplotě –200C se stanovenou koncentrací Her2 rozpustné domény. Pro analýzu sér byl použit proteinový čip IMAC s vázaným mědnatým kationtem. Paralelně byla zpracována kontrolní séra (i) od pacientů s neonkologickou diagnózou bez zjevných klinických abnormalit v séru a (ii) směsná séra kontrolních neonkologických pacientek a pacientek s karcinomem prsu.

PROJEKT B
Provedli jsme analýzu krevní plazmy dětí s akutní lymfoblastickou leukémií, která byla původně využita při farmakokinetické studii spojené s léčbou vysokými dávkami methotrexátu. V rámci protokolu byly odebírány vzorky krve každých 6 hodin do zkumavek SARSEDT obsahujících K3EDTA, plazma byla uložena při teplotě –700C pro následnou analýzu. Proteinová spektra byla analyzována pomocí čipů CM10 (katex), Q10 (anex) a IMAC (chelatační čipy).

VÝSLEDKY
Kvalita získaných spekter byla přijatelná a informativní. Mezi proteinovými spektry kontrolní skupiny a pacientek se IV. stadiem metastazujícího karcinomu prsu byly pozorovány statisticky významné rozdíly. U skupiny s akutní lymfoblastickou leukémií krevní plazma odebraná v čase 0 léčby sloužila jako kontrola pro vzorky následné. Byly zaznamenány významné změny v proteinových profilech krevní plazmy v relativně krátkém časovém období 6 hodin po podávání metotrexátu.

ZÁVĚR
Proteinová profilace s využitím technologie CIPHERGEN nabízí nový přístup ke studiu dynamických změn v běžně dostupném klinickém materiálu jako je krevní sérum a plazma. Ačkoli je nezbytná přísná kontrola protokolu analýzy, věříme, že tato technologie může přinést důležité informace v diagnostice, prognóze nemoci a odpovědi na chemoterapii.

Tato práce byla podpořena grantem GA ČR 301/04/P023, výzkumným záměrem MZ 000209805 a firmou Astra Zeneca.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005