ATM jako predispoziční faktor vzniku karcinomu prsu

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P016

Autoři: J. Prokopcová; RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.; doc. MUDr. Petr Pohlreich, CSc.

Úvod:
Ataxia-telangiectasia (A-T) je autozomálně recesivní onemocnění způsobené mutacemi v genu ATM (A-T mutated). Přibližně 70 % všech mutací odpovědných za A-T jsou mutace, které způsobují předčasné zkrácení proteinu. A-T je onemocnění charakterizované mozečkovou ataxií, okulokutánními telangiectasiemi, defekty imunitního systému, zvýšenou citlivostí k ionizujícímu záření a predispozicí ke vzniku nádorů. U nosičů mutace genu ATM, kteří tvoří 0,5–1 % běžné populace, bylo zjištěno vyšší riziko vzniku karcinomu prsu. Cílem studie bylo analyzovat výskyt mutací genu ATM u pacientů s dědičnou predispozicí ke karcinomu prsu a/nebo ovaria.
Materiál a metody:
Kódující sekvence genu ATM byla analyzována u pacientek z rizikových rodin s výskytem karcinomu prsu a/nebo ovaria s negativním výsledkem mutační analýzy hlavních predispozičních genů BRCA1/2. K analýze byla použita RNA izolovaná z lymfocytů periferní krve. Její sekvence byla zpětně přepsána do cDNA a amplifikována v sedmi překrývajících se fragmentech. Pre-screening mutací způsobujících předčasné zkrácení proteinu byl proveden pomocí PTT (Protein Truncation Test). Mutace byly potvrzeny automatickým sekvenováním.
Výsledky:
Bylo vyšetřeno 135 pacientek s karcinomem prsu a byly nalezeny 3 inaktivující mutace – nonsense mutace c.5932G>T a dvě sestřihové mutace: IVS36+1G>A a IVS43-9del5. Mutace c.5932G>T vede k předčasné terminaci translace v kodonu 1978. Tato mutace byla popsána jako příčina A-T. Mutace IVS36+1G>A, která vede k porušení 5´místa sestřihu a aberantnímu sestřihu exonu 36, nebyla dosud popsána ani u A-T pacienta, ani jako příčina vzniku nádoru. Druhá sestřihová mutace, IVS43-9del5, která porušuje polypyrimidinový úsek v intronu 43 a vede k sestřihu exonu 44, byla popsána u A-T pacienta v heterozygotním stavu. Obě mutace vedou k sestřihu sousedících exonů (36, resp. 44) a způsobují posun čtecího rámce a předčasné ukončení translace.
Diskuze:
Ve skupině 135 pacientek s dědičnou predispozicí ke karcinomu prsu byly zachyceny 3 mutace způsobující předčasné ukončení translace (2,2 %). Podobná četnost mutací ATM (2,6 %) byla nalezena i v rakouských vysoce rizikových rodinách. Obě studie shodně prokazují zvýšený výskyt ATM mutací v analyzovaných rodinách a naznačují úlohu tohoto genu při vývoji dědičného karcinomu prsu. Četnost dědičných mutací je ovšem výrazně nižší než četnost mutací hlavních predispozičních genů. Analýza vyššího počtu rizikových rodin bude nutná pro přesné určení úlohy genu ATM v tumorogenezi.
Poděkování: Studie byla podpořena grantem IGA MZ ČR, č. NC 7527-3 a Výzkumným záměrem MŠMT č. MSM0021620808

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005