Avastin v kombinaci s chemoterapií v první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu první výsledky účinnosti vycházející ze Specifického léčebného programu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: VIII. Biologická léčba nádorů

Číslo abstraktu: 074

Autoři: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; MUDr. Milan Kůta; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; MUDr. Vladimíra Stáhalová; MUDr. Hana Šiffnerová; doc. MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D.; MUDr. Martin Šafanda, PhD.

Záměr
Mezinárodní studie fáze III provedené u pacientů s diagnozou metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) ukazují, že bevacizumab (BV) podávaný společně s chemoterapií prodlužuje celkové přežití a dobu do progrese onemocnění. Naším záměrem bylo ověřit tuto skutečnost u nemocných české populace v rámci Specifického léčebného programu.

Způsob provedení
Mezi dubnem a listopadem r. 2005 byl zařazen plánovaný počet 100 pacientů s mCRC, kteří byli léčeni bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií standardně používanou pro léčbu těchto pacientů v první linii dle zvyku každého pracoviště. Program byl schválen ministerstvem zdravotnictví a SUKLem s tím, že bude sběr dat monitorován a výsledky budou průběžně vyhodnocovány a publikovány v odborných kruzích. Byli zařazeni nemocní s věkem nad 18 let; se stavem výkonnosti dle ECOG -01, bez klinicky závažného kardiovaskulárního onemocnění (tzn. např. s akutním či subakutním IM, medikamentozně nezvládnutelnou arytmií či hypertenzí. Výběr chemoterapie byl stanoven ošetřujícím onkologem. Byly sledovány nežádoucí příhody (neočekávané, závažné a specifické pro biologickou léčbu bevacizumabem). Stav onemocnění a bezpečnost podání byly vyšetřovány nejméně každé 3 měsíce za použití metod dle zvyku pracoviště. Doba do objevení se progrese byla vypočítána s pomocí KaplanMeierovy metodologie. K výpočtu všech parametrů byla použity metody deskriptivní statistiky a dvoustranné testy s úrovní významnosti α = 5 %.

Výsledky
Léčbu dostalo celkem 96 pacientů z 15 center. Pacienti byli sledováni po střední dobu 14,7 měsíců (median). Léčba byla ukončena v době hodnocení dat u 89 pacientů a 7 pacientů bylo stále léčeno. Nejčastěji používaným režimem chemoterapie byl FOLFOX4 u 41 nemocných (43 %), XELIRI u 19 nemocných (20 %) a XELOX u 17 nemocných (18 %). Střední hranice věku byla 56 let (rozmezí 2782), muži 65%, ženy 34%; výkonnostní stav dle ECOG (PS) 0 byl zaznamenán u 59% nemocných, PS 1 u 41%. U 96 nemocných bylo možno vyhodnotit bezpečnost podávání léčby. Střední délka doby do progrese onemocnění byla spočítána na 10,8 měsíců. Bylo zachyceno 91 nezávažných specifických nežádoucích účinků v možném spojení s léčbou bevacizumabem (hypertenze 29x; epistaxe nebo drobné krvácení 34x; mírná proteinurie 26x; nezávažné zhoršení hojení ran 2x). Bylo hlášeno 8 závazných nežádoucích účinků, které by rovněž mohly mít souvislost s léčbou bevacizumabem (arteriální tromboembolie 1x; žilní trombus 5x; krvácení 2x). Nebyla hlášená žádná perforace GIT či úmrtí spojené s léčbou bevacizumabem.

Závěr
První hodnocení účinnosti léčby bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií standardně používanou v první linii v české populaci nemocných s mCRC je srovnatelné s výsledky pivotních studií. Publikace aktualizace dalších výsledků (pokud bude přijata) je očekávána během června 2008 na 10 světovém kongresu o malignitách zažívacího traktu WCGC v Barceloně.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008