Avastin v první linii kolorektálního karcinomu a bezpečnost léčby v podmínkách široké české onkologické praxe.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 149

Autoři: MUDr. Martin Šafanda, PhD.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Jiří Bartoš, MBA; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; MUDr. Milan Kůta; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; MUDr. Vladimíra Stáhalová; MUDr. Hana Šiffnerová; doc. MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Bevacizumab (Avastin) je prvním klinicky ověřeným inhibitorem angiogeneze. Avastin prodlužuje jak celkové přežití (OS) tak přežití bez progrese onemocnění (PFS), je-li přidán ke standardní chemoterapii v první i ve druhé linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu, jak je potvrzeno ve studiích fáze III a dalších rozsáhlých mezinárodních souborech čítajících k 14) FN Ostravadnešnímu datu kolem 9 000 pacientů. Specifický léčebný program přinesl stovce českých pacientů – ještě před evropskou 15) MOÚ Brnoregistrací – možnost léčby Avastinem v českých podmínkách. Vzhledem k pečlivému sběru dat v tomto programu a jeho monitorování jsme nyní schopni publikovat první ucelenou českou zkušenost s tolerancí této léčby a také první data o účinnosti léčby v české populaci. Účastnilo se celkem 15 pracovišť. Sponzorem programu byla firma Roche.

Cíl
Zajištění léčby bevacizumabem (Avastin) v kombinaci s chemoterapií na bázi fluoropyrimidinů pro pacienty s metastazujícím kolorektálním karcinomem v 1. linii a sledování a následné vyhodnocení parametrů účinnosti léčby (doba do progrese onemocnění, celková doba přežití) a výskyt nežádoucích účinků. Sledovány byly i demografické charakteristiky pacientů.

Metoda
Bevacizumabem bylo léčeno 96 pacientů v kombinaci s chemoterapií na bázi fluoropyrimidinů dle zvyku každého pracoviště (u 4 pacientů nebyla léčba zahájena). Léčba byla k 1.2.2007 ukončena u 84 pacientů, u 12 pacientů pokračuje. Nejčastěji podaným režimem byl FOLFOX4 -19 pacientů (20%), XELIRI – 16 pacientů (16,8%) a XELOX 13 pacientů (13,7%).

Výsledky
Demografické charakteristiky a bezpečnost léčby jsou zpracovány u 96 pacientů, medián sledování 9,9 měsíce. Do souboru byli zařazeni pacienti ve věkovém rozmezí od 27 do 82 let, 65% tvoří muži a 34% ženy, 59% pacientů mělo PS 0 a 41% pacientů PS 1. V roce 2006 byly hlášeny celkem 4 závažné nežádoucí účinky ve vztahu k bevacizumabu (tromboembolická příhoda, infarkt myokardu, metrorrhagie a krvácení z okolí anastomózy) a 20 nezávažných nežádoucích účinků ve vztahu k bevacizumabu. Aktualizované výsledky bezpečnosti léčby a první data o účinnosti léčby budou prezentována během kongresu.

Závěr
Léčba bevacizumabem v kombinaci s jakýmkoli režimem standardně používaným v České republice je bezpečnou, účinnou a dobře tolerovanou léčbou pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem v první linii.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007