BEVACIZUMAB V PRVNÍ LINII TERAPIE METASTATICKÉHO KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU S REŽIMY FOLFOX NEBO XELOX

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVI/ 125

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Věra Benešová; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; doc. MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Východiska:

Cílem naší retrospektivní studie založené na analýze dat z registru CORECT bylo zhodnotit možné rozdíly ve výsledcích léčby pacientů léčených bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií XELOX nebo FOLFOX v první linii.

Soubor pacientů a metody:

Celkem 2 191 pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem dostalo v první linii léčby bevacizumab v kombinaci režimem FOLFOX (n = 1 218, 55,6 %) nebo XELOX (n = 973, 44,4 %) a mělo hodnotitelné údaje. Průměrná doba sledování byla 15,9 měsíce (rozmezí 0,1–74,0 měsíce), k datu analýzy zůstávalo na léčbě první linie 300 pacientů z uvedeného souboru.

Výsledky:

Medián PFS byl 11,4 měsíce (95% CI 10,7–12,1 měsíce) u pacientů léčených kombinací bevacizumab/ FOLFOX a 11,5 měsíce (95% CI 10,8–12,3 měsíce) u pacientů léčených režimem bevacizumab/ XELOX (p = 0,337). Medián OS byl 27,0 měsíce (95% CI 24,6–29,5 měsíce) v rameni bevacizumab/ FOLFOX a 30,6 měsíce (95% CI 27,8–33,4 měsíce) u pacientů léčených bevacizumabem a chemoterapií XELOX (p = 0,281). Počet metastatických lokalit byl identifikován jako nejvýznamnější prediktor PFS a také OS. Nejčastějším nežádoucím účinkem bez ohledu na režim chemoterapie byla hypertenze. Byly hlášeny tři případy gastrointestinální perforace, všechny v kohortě FOLFOX/ bevacizumab.

Závěr:

Data z velké analýzy dat českého registru CORECT ukazují, že režimy XELOX a FOLFOX v kombinaci s bevacizumabem jsou ekvivalentní v první linii léčby mCRC. Počet metastatických lokalizací byl nejvýznamnějším prediktorem PFS a spolu s přítomností metastatického onemocnění v době stanovení diagnózy i OS.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015