BIOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA KARCINOMU PRSU U MLADÝCH ŽEN (POD 35 LET VĚKU)

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Epidemiologie a genetika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 026

Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; MUDr. Jaroslava Barkmanová; MUDr. Olga Přibylová, PhD.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onemocnění karcinomem prsu do 35 let je naštěstí vzácné, vyskytne se jen u necelé stovky mladých žen za rok. Nicméně se jedná o velmi závažnou diagnózu. Věk do 35 let je nezávislým špatným prognostickým znakem dle kriterií poslední konference ze St. Gallen. Zařazuje tedy nemocnou automaticky do rizikovější terapeutické skupiny.

Také biologická charakteristika nádoru bývá obvykle jiná než u nádorů starších žen. Jedná se zpravidla o dediferencované nádory s vyšším gradingem, angio- či lymfangioinvazí nebo perineurálním šířením a vyšší mitotickou aktivitou. Buňky nádoru mají kratší zdvojovací čas a větší metastatický potenciál. Nádorové buňky jsou častěji bez exprese estrogenních a progesteronových receptorů. Kombinace negativity receptorů a negativity her2 neu představuje zvlášť nepříznivý histologický typ tumoru, tzv. »triple negativní nádor«. Nádory mladých žen mají ale také často diagnostikovanou overexpresi receptoru her2 neu, což má dopad nejen na jejich prognózu, ale i volbu další onkologické léčby.

Na základě odlišné biologické charakteristiky nádoru prsu mladých žen a rizika, které představuje jejich mladý věk, je doporučováno věnovat péči o tyto nemocné zvláštní pozornost. Vzhledem k profesním a osobním závazkům těchto mladých pacientek, není ale možné léčit je v jednom jediném onkologickém centru. Z toho důvodu vznikla v roce 2005 iniciativa Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK, jejímž výsledkem je celostátní program EVA 35, který usiluje o zlepšení péče o mladé pacientky s nádorem prsu.

Centrální registrace nemocných, s možností zařazení biologické léčby a doplnění nutných nebo speciálních vyšetření s ušitím léčebného programu pro každou nemocnou na míru je hlavním cílem našeho projektu. Projekt je nabídnutou pomocnou rukou pro nemocné s nádorem prsu i jejich ošetřující lékaře.

Významným problémem léčby mladých pacientek s karcinomem prsu je i relativně pozdní záchyt onemocnění. To souvisí nejen s vyšší růstovou aktivitou nádoru, ale i s častým podceněním příznaků onemocnění u mladých žen.

Pokud by se kdokoliv chtěl připojit k našemu projektu, je možné získat informace a zaregistrovat pacientku na webové stránce www. EVA35.cz nebo www.koc.cz.

Datum přednesení příspěvku: 1. 12. 2006