BIOPSIE SENTINELOVÉ UZLINY PO NEOADJUVANTNÍ CHEMOTERAPII

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 052

Autoři: Doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.; MUDr. Bohumil Dudešek; Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.; MUDr. Jiří Duben, Ph.D.; Mgr. Anna Krátká

Východiska:

Biopsie sentinelové uzliny (SLNB) se stala bezpečnou a přesnou alternativou axilární disekce v chirurgické terapii časného karcinomu prsu. Neoadjuvantní chemoterapie byla zavedena do terapie s cílem změnit inoperabilní nádory v nádory operabilní a u nádorů určených k mastektomii provést kon­zervativní výkon. Součástí výkonu na prsu je po neoadjuvanci doporučována disekce axily. Neoadjuvantní chemoterapie je nasazována nyní u stále menších ná­dorů s klinicky negativnímu uzlinami, proto existuje dlouhodobě snaha využít biopsie sentinelové uzliny i po neoadjuvantní chemoterapii. Cílem naší studie bylo zjistit přesnost a bezpečnost SLNB po neoadjuvantní chemoterapii.

Soubor pacientů a metody:

Čtyřicet osm pacientů se čtyřiceti devíti nádory prsu (1x obou­stranný karcinom) podstoupilo neoadjuvantní chemoterapii pro pokročilý karcinom prsu. U všech byla následně provedena biopsie sentinelové uzliny, po které byla u všech provedena disekce axily I. a II. etáže.

Výsledky:

Sentinelové uzliny byly identifikovány u 47 ze 49 nádorů, což představuje přesnost detekce uzliny 96 %. Metastázy v axilárních uzlinách byla diagnostikována u 25 pacientek. U 12 pacientek byla sentinelová uzlina pozitivní. Současně s biopsií sentinelové uz­liny v axile byla provedena i biopsie čtyř intramamárních uzlin. V jednom případě byla diagnostikována mikrometastáza s negativním nálezem v axile. Falešně negativní uzliny byly registrovány dvakrát, což představuje 8 %.

Závěr:

Výsledky naší studie potvrdily, že i po neoadjuvantní chemoterapii je možné použít bio­psii sentinelové uzliny s rizikem prakticky odpovídajícím výsledkům biopsie sentinelové uzliny bez chemoterapie. Výběr pacientek by však měl být uvážlivý s kli­nicky negativními uzlinami. Pacientky by měly být poučeny, že se jedná o metodu, která ještě nebyla spolehlivě ověřena. Na rozdíl od provedení SLNB před che­moterapií, kdy jsou ženy automaticky u pozitivních uzlin směrovány, u SLNB po chemoterapii může dojít ke konverzi pozitivních uzlin na negativní, a ženy tak mohou být ušetřeny disekce axily.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2013