Bisfosfonáty v péči o pacientky s karcinomem prsu metastazujícím do kostí – dotazníkový průzkum na pracovištích České onkologické společnosti ČLS JEP.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 102

Autoři: V. Vokatá; prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; A. Kuběna; prof. RNDr. Jiří Vlček (1954-), CSc.

Kostní metastázy jsou závažnou komplikací pokročilého karcinomu prsu, jsou příčinou tzv. „skeletal related events“ (SRE’s) jako je patologická fraktura, radioterapie kostí, komprese míchy či hyperkalcemie. Kostní metastázy a s nimi spojené komplikace zatěžují pacienty velkou bolestivostí a výrazně snižují i jejich kvalitu života. Bisfosfonáty (BP) představují účinná léčiva zpomalující osteolýzu. V randomizovaných studiích prokázaly nejen snížení rizika výskytu kostních komplikací, ale i jejich oddálení.
Na mezinárodní úrovni existuje několik doporučených postupů pro podávání BP pacientkám s metastazujícím karcinomem prsu. V České republice jednotný přístup či přímo doporučení České onkologické společnosti (ČOS) chybí. Nicméně i doporučení mezinárodních společností jsou velmi rozdílná a ve většině nejsou obsaženy podrobnější informace o načasování terapie bisfosfonáty, tzn. nasazení, délka podávání, přerušení či ukončení léčby.
Z výše popsaných důvodu jsme vytvořili dotazník, kterým jsme oslovili pracoviště ČOS v České republice s cílem získat informace o tom, jaká je současná situace v klinické onkologické praxi. Celkem bylo osloveno 65 pracovišť, do kterých bylo odesláno 310 výtisků dotazníku. Dotazník obsahoval celkem 23 otázek, které byly zaměřeny jednak na typ pracoviště, délku onkologické praxe lékaře a počet ošetřovaných pacientek s karcinomem prsu. Další část otázek se týkala způsobu diagnostiky kostních metastáz. Převážná část dotazů pak směřovala na podávání BP, konkrétněji pak na nasazení BP u pacientek s malými nebo žádnými bolestmi, u pacientek s méně častými blastickými metastázami či u pacientek s prognózou kratší než 6 měsíců. Dále jsme zjišťovali postup onkologů při výskytu SRE a větší bolestivosti kostí během terapie bisfosfonáty, zajímaly nás také četnost přerušení a důvody pro ukončení terapie. V neposlední řadě nás zajímalo do jaké míry jsou lékaři ovlivňováni faktory jako je nákladnost terapie, vedlejší účinky, konsensus pracoviště, tlak farmaceutických firem a individualita pacientek.
V době uzávěrky publikací pro Brněnské onkologické dny 2006 (BOD) nebyly výsledky provedeného dotazníkového průzkumu k dispozici a z tohoto důvodu budou zveřejněny v době konání BOD 2006.

Datum přednesení příspěvku: 13. 5. 2005