BOOST FORMOU PERIOPERATIVNÍ INTERSTICIÁLNÍ 3D BRACHYTERAPIE U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU – PĚTILETÉ VÝSLEDKY

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 21

Autoři: prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; MUDr. Karel Šťastný; MUDr. Tereza Kohlová; MUDr. Dana Dvořáková; MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kroulík; Dis. Lubica Jalcová; Gabriela Kohoutková

Úvod:

Brachyterapie je možností volby aplikace boostu u pacientek s karcinomem prsu podstupujících prs zachovávající léčebnou strategii. Významným faktorem ovlivňujícím výskyt lokální recidivy je věk. Největší benefit eskalace dávky na lůžko tumoru mají dle EORTC 22881-10882 mladé ženy (redukce lokální recidivy u žen do 40 z 19, 3% na 9,5 %, u pacientek starších 60 let z 3,9 % na 2,1 %). Jelikož významná část mladých pacientek v současnosti podstupuje neoadjuvantní systémovou léčbu, je třeba mít na paměti rovněž výsledky NSABP B18 srovnávající podání AC před a po operaci. V této studii při době sledování 9 let měli pacientky do 50 let v rameni s adjuvantní léčbou lokální recidivu v 10,7 % zatímco v rameni s neoadjuvantním režimem v 15,2 %.

Na našem pracovišti provádíme eskalaci dávky na lůžko tumoru u mladých rizikových pacientek podstupujících neoadjuvantní chemoterapii pomocí intersticiální 3D brachyterapie. Vzhledem ke snaze o maximálně přesnou aplikaci dávky do lůžka tumoru je zavádění afterloadingových katetrů prováděno peroperačně přímo na operačním sále.

Metodika:
Perioperační 3D brachyterapie lůžka tumoru byla provedena u 23 pacientek s verifikovaným rizikovým karcinomem prsu. Všechny nemocné podstoupily neadjuvantní chemoterapii (viz tabulka).

 Věk (roky)

46   (34-59)

 Klinická velikost tumoru (cm)

3.9  (3.1-4.8)

 Patologická velikost tumoru (cm)

1.9  (0-3.0)

 Klinický status LU

   Pozitivní (%)


82.6

Patologický status LU

  Pozitivní (%)


43.5

 Grade

   G1 (%)

   G2 (%)

   G3 (%)


0

52.2

47.8

 Hormonální receptory

   Estrogen pozitivní (%)

   Progesteron pozitivní (%)


27   (0-80)

32   (0-90)

 HER2/neu amplifikace

   Pozitivní (%)


14.3

 Ki67 (%)

35   (10-90)

 EIC (%)

38.1

 Patologické okraje

   Pozitivní (%)

   Negativní (%)


0

100

 Neoadjuvantní chemoterapie (%)

100

 Disekce axily (%)

100

Tabulka: Charakteristika pacientů

Před zahájením systémové léčby bylo provedeno u všech nemocných kromě detailní specifikace lokalizace a rozsahu primárního tumoru rovněž označení jeho hranic tuší.

Při následné parciální mastektomii po odstranění nádoru s lemem byly aplikovány do lůžka tumoru afterloadingové katetry. Po dokončení aplikace byly do lůžka rovněž zavedeny klipy. Vlastní histologický preparát byl označen smluvenými značkami na 3 standardních místech (ventrálně, mediálně a laterálně).

V odstupu 7-14 dnů od operace bylo provedeno plánovací CT a následně vlastní plán. Brachyterapie byla provedena v odstupu 10-21 dnů od operace po zhojení jizev dávkou 4x3Gy bid. Následně pacientky absolvovaly teleterapii.

Výsledky:

Akutní a pozdní toxicita byla hodnocena dle RTOG Common Toxicity Criteria, kosmetické výsledky dle Harvard Criteria. Nezaznamenali jsme žádné závažné perioperativní komplikace. U jedné pacientky (4,4 %) došlo k infekci jizvy, která byla vyléčena antibiotiky bez nutnosti ukončení brachyterapie či odstranění katetrů. Pouze u 3 nemocných (13 %) jsme pozorovali akutní kožní toxicitu prvního stupně. Při mediánu sledování 51,3 měsíce nebyly zaznamenány teleangiektázie ani pigmentace. Kosmetický efekt při poslední kontrole byl hodnocen jako excellent/good, fair, resp. poor u 82.6 %, 13 %, and 4.4 % žen. U jedné pacientky (s nízce diferencovaným hormonálně independentním tumorem) byla v odstupu 11 měsíců od ukončení léčby potvrzena lokální recidiva. U jedné ženy byl diagnostikován duplicitní karcinom kontralaterálního prsu.

Závěr:

Perioperativní intersticiální 3D brachyterapie umožňuje cílenou eskalaci dávky u vysoce rizikových pacientek s karcinomem prsu. Pětileté kosmetické výsledky i lokální kontrola jsou příznivé, další sledování je však nezbytné.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013