„Boostovať či neboostovať“ v rádioterapii?

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: Novinky v radioterapii

Číslo abstraktu: 036

Autoři: Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.; RNDr. Ján Končík

Úvod

Možnosti zvýšenia terapeutického účinku rádioterapie konvenčnou frakcionáciou sú v súčasnosti vyčerpané. Klinický výskum sa sústreďuje na skúšanie nekonvenčných postupov vrátane rôznych variácii tzv. „boostov“ s dôrazom na konformálnu terapie a IGRT/IMRT.

Prof. G.H. Fletcher [1] definoval „boost“ ako „dávku dodanú cez malé portale na reziduum ochorenia“

Ciele
  • poskytnúť stručný prehºad o variantách boostovania, na rádiobiologickom modeli interpretovať ich možný dopad na liečbu

  • porovnaním liečebných výsledkov vs. nežiadúce účinky z klinických trialov dokázať ich terapeutický benefit

  • cez výpočet hodnôt BED, TCP a NTCP poukázať na možnosť predikcie lokálnej kontroly, skorých a neskorých toxických účinkov na normálne tkanivá


Materiál a metódyObrázok 1. Varianty „boostov“ (R. Suwinsky, 2005)
Jednotlivé boostové varianty boli použité v rôznych klinických triáloch, ale s rôznou kvalitou záverov [2, 3, 4]. Väčšina obsahuje krivky celkového prežívania, bezrelapsového prežívania, ale len malý počet podáva informácie o lokálnej kontrole, výskyte skorých a neskorých reakcii podºa RTOG a iných stratifikačných systémov pre identifikáciu toxických efektov liečby. Ale práve tieto informácie sú nutné pre vyhodnocovanie biologickej účinnosti uvedených boostov, porovnanie výsledkov s predikciami (modelovaním) lokálnej kontroly (TCP) a neskorých toxických efektov liečby (NTCP).

Výsledky
Autori sa demonštrujú „off-line“ vyhodnotenie multicentrickej štúdie P. Antognoni et al., Phase II Accelerated radiation therapy for locally advanced SQCa of oral cavity and oropharynx selected according to tumour cell kinetics – testujúcej konvenčný boost (rameno A, CF – konvenčná frakcionácia) u pacientov s Tpot < 5 dni versus konkomitantný boost (rameno B, typ boostu B1, AF – akcelerovaná frakcionácia) u pacientov Tpot > 5 dni.Obrázok 2. Liečebné schémy použité v štúdii


Obrázok 3. Lokoregionálna kontrola v ramenách analyzovaného trialu
(CF - konvenčná frakcionácia s boostorn
AF - akcelerovaná frakcionácia)

Výsledky

Na obr. 4a a 4b sú výstupy z programu BioGray získané analýzou dát predmetnej štúdie.


Obrázok 4a.
Vývoj TCP a NTCP v ramene konvenčnej frakcionácieObrázok 4b.
Vývoj TCP a NTCP v ramene akcelerovanej frakcionácie

Diskusia a záver

Zavádzanie nekonvenčnej frakcionácie s využitím rádiobiologicky opodstatnených boostov v súčasných podmienkach konformálnej RT prináša dokázateºný benefit v lokálnej kontrole pri akceptovateºnej hladine tolerancie okolitých kritických orgánov a tkanív. Ešte výraznejší zisk sa očakáva pri použití IGRT/IMRT.

Kvalitne spracované výstupy z klinických triálov (lokálnej kontroly, kvantifikované výstupy adverzných neskorých efektov a iné) umožňujú využiť potenciál biofyzikálnych modelov pre simultánnu analýzu a skúmanie korelácie klinických výstupov s parametrami BED, TCP a NTCP.

Vyhodnocovanie rádiobiologických aspektov triálov vyžaduje splnenie špecifických podmienok. Cieºom je dosahovanie korelácie klinických výsledkov s predikciami rádiobiologického modelu, nielen samotný výpočet BED, TCP, NTCP, BF. A tento cieº je dosiahnuteºný trvalým procesom upresňovania rádiobiologických konštánt z klinických výstupov. Dosiahnutie korelácie môže urýchliť návrh účinnejších liečebných postupov s predvídateºným benefitom (BFBioGray = Uncomplicated Control Probability = TCP * (1-NTCP))).

Literatúra
  1. Fletcher G.H. Text book of radiotherapy, Florida, 1966
  2. Budach V. et al. Hyperfractional accelerated Chemoradiation with concurrent FU/MMC is more effective than dose – escalated hyperaccelerated RT: Final results of the German Cancer Society 95-06 prospective randomized trial. J. of Clinical Oncology, Vol.23, No.6, Febr. 20, 2005
  3. Fu K.K. et al.: RTOG 9003 Phase III. Randomized study to compare hyperfractionation and two variants of accelerated fractionation to standard fractionation therapy for Head and Neck squamous cell carcinomas. Int.J.Raddiation Oncology Biol.Phys. Vol.48, No.1. pp.7-16, 2000
  4. Antognoni P. et al. Phase II Accelerated radiation therapy for locally advanced SQCa of oral cavity and oropharynx selected according to tumour cell kinetics Int. J. Radiation Oncol. Biol. Phys. Vol.36, 1996

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2005