BUDOU GLYKANOVÉ STRUKTURY POMÁHAT V PROGNOSTICE LÉČBY NÁDORU VAJEČNÍKŮ?

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/188

Autoři: Mgr. Martina Zahradníková; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.; prof. RNDr. Miloš Novotný, DrSc.; Prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

Východiska:

Rakovina vaječníků často přezdívaná jako „tichý vrah” je sedmou nejčastěji diagnostikovanou rakovinou v ženské populaci na světě. Současná léčba zahrnuje chirurgické odstranění nádorové masy, radioterapii nebo chemoterapii. K chemoterapeutické léčbě se nejčastěji využívá kombinace platino­vých derivátů a paclitaxelu, na něž může vzniknout rezistence, kterou před podáním léčby není možné u pacientky zjistit. Jednou z možností jak vznik rezi­stence sledovat, je odvětví glykomiky zabývající se studiem oligosacharidových struktur (glykanů), které hrají důležitou roli v biologických a biochemických procesech v těle. Ze změn v glykanových profilech zjištěných ze sér pacientek lze tudíž tyto informace zjistit.

Materiál a metody:

Do studie byly vybrány pacientky se serózním charakterem nádoru vaječníků, po chirurgickém zákroku bylo ponecháno reziduum a byly léčeny platinovými deriváty. Z biologické banky MOÚ bylo získáno 27 vzorků sér (12 senzitivních na léčbu, 5 rezistentních a 10 kontrol) a 15 tkáňových vzorků (12 senzitivních a 3 rezistentní). Pro kom­pletní glykanový profil bylo použito pouze 2,5 μl séra a B-5 mg tkáně. Glykanové struktury byly získány enzymatickým odštěpením glykanové části PNGázou F z denaturovaných proteinů a po dalších úpravách byly měřeny na hmotnostním spektrometru MALDI-TOF/TOF MS (Applied Biosystems).

Výsledky:

Ze všech vzorků byla získána hmotnostně spektrometrická data, která jsou hodnocena statistickými nástroji: ANOVA, Analýza hlavních komponent, Shluková analýza aj.

Závěr:

Z dosavadních dat je patrné, že rozdíly mezi skupinami pacientek s nádorem vaječníků a kontrolami jsou statisticky významné pro několik specifických glykanových struktur, které by mohly pomáhat v prognostice léčby tohoto onemocnění. Výsledky budou dále validovány na větších souborech pacientek a je možné v budoucnu předpokládat jejich přímý dopad pro klinickou praxi.

Práce je podpořena projektem MŠMT - NPUI - LO1413, MZ ČR - RVO (MOÚ, 00209805) a GAČR 16-04496S. Práce je dále podporována z programu NVVaV pro podporu výzkumu v MOÚ v roce 2015, PPV 5/2015.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016