CD4+CD25+ Treg lymfocyty jako možný prediktivní faktor recidivy či progrese u nemocných s kolorektálním karcinomem.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Imunologie nádorů

Číslo abstraktu: 217

Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.; MUDr. Jan Bouček, Ph.D.; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

T lymfocyty, které na svém povrchu konstitutivně exprimují jak CD4, tak CD 25, alfa řetězec receptoru IL-2, jsou esenciální pro toleranci k vlastním antigenům, prevenci autoimunních onemocnění, tím že inhibují aktivitu autoreaktivních lymfocytů. Tyto T lymfocyty vykonávají přirozenou imunosupresivní (regulační) funkci. V experimentu bylo prokázáno, že Treg (regulační) jsou velmi účinnými inhibitory protinádorové imunitní odpovědi.
Na buněčných liniích a zvířecích modelech bylo prokázáno, že nárůst počtu CD4+CD25+ T regulačních lymfocytů u progredujících tumorů je jednou z možných příčin neschopnosti rejekce nádoru vlastními T lymfocyty a může představovat překážku úspěšné protinádorové imunoterapie. V experimentu podání cyklofosfamidu vedlo k depleci CD4+CD25+ T lymfocytů a ke zvýšení efektivity aktivní tumor – specifické odpovědi. Potlačení aktivity CD4+CD25+ T lymfocytů může vést k překonání nádorem způsobené imunotolerance. Bylo jednoznačně prokázáno, že nemocní s epiteloidními maligními tumory mají signifikantně vyšší počet Treg v periferní krvi. Tato pozorování podporují hypotézu, že s vývojem maligního tumoru narůstá počet CD4+CD25+ Treg populace. V naší práci jsem se zaměřili na stanovení imunofenotypu lymfocytů z periferní krve u nemocných v různých stadiích kolorektálního karcinomu a sledování dynamiky počtu Treg v průběhu terapie jako možného časného prediktivního faktoru recidivy či progrese onemocnění. Aktualizovaná data budou prezentována.

Práce vznikla za finanč ní podpory MŠMT VZ č . 0021620813.

Datum přednesení příspěvku: 13. 5. 2006