Celoštátny projekt detekciu stavu HER2 v novodiagnostikovaných prípadoch karcinómu mliečnej žľazy v intervale 1. 1. 2003 – 30. 10. 2005

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 01. Predikce účinnosti léčiv směřovaných do EGFR/HER rodiny

Číslo abstraktu: 002

Autoři: RNDr. Martina Barthová, Ph.D.; Ľuboslava Janáková; doc. MUDr. Karol Kajo, Ph.D.; Ing. Zuzana Kviatkovská; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

S cieľom zaistenia detekcie stavu HER2 vo všetkých novodiagnostikovaných prípadoch v SR bol k 1. januáru 2003 spustený celoslovenský projekt založený na spolupráci všetkých pracovísk slovenskej patológie. Podstatou projektu je štandardizácia bioptickej diagnostiky a regionálna centralizácia prípadov do 8 centier (vrátane nášho ústavu), ktoré štandardizovaným postupom (HercepTest fy. DAKOCytomation) verifikujú expresiu proteínu HER2 v nádorovom tkanive. Pozitívne prípady sú zasielané do nášho pracoviska ako koordinačného centra projektu s cieľom zaistenia detekcie amplifikácie génu HER2 metódou FISH (kit fy. DAKOCytomation) alebo CISH (kit fy. ZYMED). V doterajšom priebehu projektu bolo k 31. 10. 2005 v projekte zaregistrovaných 3467 prípadov, v ktorých bola verifikovaná expresia HER2 v proteínu. Súčasťou projektu bola aj kontrola kvality laboratórneho postupu imunohistochemických vyšetrení vo všetkých zainteresovaných centrách, ako aj kontrola kvality interpretácie imunohistochemickej expresie HER2 proteínu s následným celoslovenským edukačným seminárom. Posledné komplexné zhodnotenie expresie HER2 proteínu prípadov projektu bolo za obdobie 1. 1. 2003 – 31. 12. 2004. V ňom bolo v súbore 2260 prípadov karcinómu mliečnej žľazy verifikovaných 523 prípadov s pozitívnou expresiou HER2 proteínu (23,1 % všetkých), a to 240 prípadov s pozitivitou 2+ (10,6% všetkých) a 283 prípadov s pozitivitou 3+ (12,5% všetkých prípadov). Doteraz bolo v období posledného 1,5 roka vyšetrených metódou FISH 32 prípadov a metódou CISH 45 prípadov. Pri použití metódy CISH boli testované prípady s rôznou úrovňou proteínovej expresie, a to nasledovne: z 11 testovaných prípadov s expresiou HER2 proteínu na úrovni 1+ boli všetky bez amplifikácie, z 26 testovaných prípadov s expresiou proteínu 2+ bolo 11 bez amplifikácie a 12 s amplifikáciou génu (3× so slabou a 9× so silnou amplifikáciou) a z 8 prípadov s expresiou proteínu 3+ všetky preukázali amplifikáciu génu HER2 (2× so slabou a 6× so silnou amplifikáciou). V analýze bola overená aj dobrá korelácia výsledkov detekcie amplifikácie HER2 génu metódou FISH a CISH.
Získané výsledky v korelácii s ďalšími prognosticky významnými faktormi sú nápomocné pri stratifikácii pacientov do prognosticky relevantných skupín a při voľbe vhodného terapeutického manažmentu. Poďakovanie: Autori ďakujú všetkým zainteresovaným slovenským patológom za kooperáciu na celoštátnom projekte a firme ROCHE Slovensko s.r.o. za podporu projektu.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005