Cesta k predikcím počtu léčených onkologických pacientů v ČR z populačních a klinických dat.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: XIV. Informační systémy v onkologii

Číslo abstraktu: 124

Autoři: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; RNDr. Eva Gelnarová; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Souhrn a cíle projektu
Příspěvek sumarizuje analýzy dostupných populačních dat ČR s cílem odhadnout incidenci a prevalenci onkologických pacientů pro rok 2008 a další období. Dále je představena metodika zajišťující predikci počtu pacientů, kteří v daném roce pravděpodobně absolvují protinádorovou terapii. Odhady respektují věk pacienta a pokročilost onkologického onemocnění, a jsou provedeny s ohledem na měnící se demografické parametry populace. Epidemiologické odhady jsou korigovány pomocí modelů přežití. Zvláštní pozornost je věnována nově diagnostikovaným onemocněním a dále relapsům a progresím dříve diagnostikovaných onemocnění. Základem jsou epidemiologická data (Národní onkologický registr ČR, viz též www.svod.cz), demografická data ČR a data klinických registrů. Odhady slouží k hodnocení populační zátěže, k analýze rizik a k optimalizaci ekonomických nákladů souvisejících s péčí o onkologické pacienty. Odhadnuté počty léčených pacientů dále slouží k posuzování nákladů pro jednotlivé modality protinádorové terapie. Populační hodnoty jsou upřesňovány a lokalizovány pro podmínky regionů ČR...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008