Charakteristika pacientů s testikulárními tumory pohledem urologa – data z jednoho pracoviště

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat

Číslo abstraktu: 17

Autoři: MUDr. Michal Pešl; MUDr. Otakar Čapoun; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Zuzana Vaľová; MUDr. Monika Purmová (Szakácsová); MUDr. Tomáš Hradec; MUDr. Mária Stevens (Kardošová); MUDr. Lenka Plincelnerová; MUDr. Lucie Vávřová; Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.; MUDr. Lenka Bauerová; prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

 Úvod:

 Cílem této práce je zhodnotit epidemiologickou charakteristiku pacientů s testikulárními tumory operovanými na Urologické klinice VFN v Praze v posledních 13 letech. Dále je naší snahou zjistit, zda v uvedeném období došlo ke změnám v péči o tyto pacienty ze strany urologů.

Metoda a pacienti:

  Retrospektivně jsme hodnotili soubor 260 pacientů s nově zjištěným testikulárním tumorem. Průměrný věk byl 36,6 let (11-81 rok). V průběhu sledování zemřelo 14 pacientů

Výsledky:

  Tumor postihoval v 131 případech pravé varle, v 129 levé varle. U 5 (2 %) pacientů se jednalo o metachronní bilaterální postižení. U 8 pacientů bylo tumorem postiženo solitární varle, v 4 případech byl proveden záchovný výkon, u všech ostatních radikální orchiektomie. Průměrná doba trvání příznaků byla 96 dní (minim. 1 den, max. 1.800 dní). U pacientů se základním vzděláním byla průměrná doba příznaků 123 dny, u středoškoláků 72 dny a u vysokoškoláků 127 dní. Seminomová složka byla přítomna v 141 případech, o čistý seminom se jednalo v 126 případech. Další histologické typy: 70x smíšený germinální tumor, 27x embryonální karcinom, 16x teratom, 10x lymfom, 3x sarkom, 3x stromální tumor, 3x sarkom, 1x melanom, 1x spinocelulární karcinom, u dvou pacientů se nepodařilo histologický typ dohledat. Nejvíce pacientů – 187 (72 %) bylo diagnostikováno v 1. klinickém stadiu, 21 pac. v 2. stadiu a 26 pac. v 3. stadiu. Šedesátšest (25 %) pacientů uvedlo abusus nikotinu, kryptorchismus uvedlo 21 (8 %) pacientů. Implantaci testikulární protézy jsme provedli pouze u 4 pacientů, možnosti kryoprezervace využilo 68 pacientů.

Závěry:

  I přes zvyšující se informovanost veřejnosti se průměrná doba obtíží vedoucích pacienta k urologovi stále pohybuje v řádu měsíců. Neprokázali jsme souvislost doby trvání příznaků se stupněm dosaženého vzdělání. Nejčastějším histologickým typem zůstává seminom. Většina pacientů je diagnostikována v prvním klinickém stadiu. Drtivá většina pacientů po radikální orchiektomii nemá zájem o testikulární protézu.

Práce byla podpořena grantem PRVOUK P27/LF1/1

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2014