Chirurgie lokálně pokročilého adenokarcinomu středního a dolního rekta po neoadjuvantní chemoradioterapii

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 101

Autoři: doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.; MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.

Úvod a cíl
Radikální operační výkon zůstává základní součástí léčebného algoritmu u adenokarcinomu konečníku jako nejefektivnější způsob léčby. Řada nových skutečností však vedla ke konzervativnějšímu chirurgickému postupu ve smyslu zachování pasáže per vias naturales i u nízce položených nádorů konečníku. Jedním z přístupů, které vedou k sfinkter šetřícím výkonům a redukují lokální recidivy, je předoperační konkomitantní chemoradioterapie.

Cílem práce je zhodnocení výsledků chirurgické léčby souboru nemocných operovaných v MOÚ v letech 2002 – 2003 pro lokálně pokročilý karcinom dolních dvou třetin konečníku.

Metoda
Do souboru byli zařazeni pacienti léčení komplexně v MOÚ pro nemetastazující adenokarcinom rekta stadií T3-4 a/nebo N+ podle transrektální endosonografie. Předoperační chemoradioterapie spočívala v podávání kapecitabinu v dávce 825 mg/m2 dvakrát denně s konkomitantní radioterapií na oblast pánve v denní dávce 1,8 Gy (25 dní) s následným boostem do 50,4 Gy. Chirurgický výkon zahrnoval, podle vzdálenosti od anu, nízkou přední resekci, ultranízkou přední resekci nebo abdominoperineální amputaci. Vždy byla provedena TME, zásadní pozornost byla věnována radiálním resekčním okrajům (CRM). K anastomozám byla užita staplerová technika (simple, double, triple stapling). U ultranízkých resekcí byl v některých případech založen pouch typu transversální koloplastiky. Odlehčující ileostomie byla používána jen ojediněle.

Výsledky
Operováno bylo celkem 40 pacientů, 29 mužů a 11 žen, průměrného věku 59,4 roků (range 33-76). Karcinom dolní třetiny rekta mělo 23 pacientů v průměrné vzdálenosti 3,4 cm od anodermální (AD) linie, karcinom střední třetiny byl diagnostikován u 17 pacientů v průměrné vzdálenosti 8,7 cm od AD linie. Abdominoperineální resekce (APR) byla provedena u 16 pacientů, sfinkter zachovávají resekce u 24 nemocných. Pouze u dvou pacientů s karcinomem středního rekta byla provedena APR (oba muži) u ostatních vždy sfinkter šetřící resekční výkon.

Závěr
Přesný předoperační staging, konkomitantní chemoradioterapie neoadjuvantní formou a precizní ale dostatečně radikální operační technika znamenají zvýšení počtu kurativních R0 resekcí a sfinkter šetřících operací i u lokálně pokročilých karcinomů aborálních dvou třetin rekta s uspokojivými funkčními výsledky. Lokální rekurence i křivky přežití přitom mohou dosahovat lepších výsledků než je tomu u abdominoperineálních amputací. Vzhledem ke komplexnosti problematiky a zásadnímu významu pro kvalitu života pacientů (stomie) je nutné léčbu karcinomu konečníku centralizovat do specializovaných ústavů.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004