CHIRURGIE V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ KARCINOMU PLIC

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXIII/7

Autoři: MUDr. Adam Peštál; Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.; MUDr. Zdeněk Chovanec; MUDr. Michal Benej

Chirurgické vyšetřovací metody slouží především k exaktnímu histologickému stanovení N stadia karcinomu plic. Je možno je ale využít i ke stanovení parametru T i M. V případě jinak histologicky neverifikovatelných plicních lézí je možno stanovit diagnózu primárního plicního nádoru též na podkladě resekce ložiska a jeho histologického vyšetření, zpravidla peroperačně. Jedná se zejména o léze nedostupné pro bronchoskopickou verifikaci či transparietální navigovanou biopsii. N stadium plicního karcinomu v případě podezření na N2 nemoc by mělo být histologicky verifikováno. Verifikace je indikována na podkladě CT, resp. PET/CT vyšetření. Metodou volby je transbronchiální biopsie nejlépe EBUS navigovaná nebo VMS - videomediastinoskopie. VMS je nadále považovaná za chirurgický standard v diagnostice lymfadenopatie. Metoda zavedena Carlensem již v roce 1959. V rámci diagnostiky N stadia je nadále dostačující tzv. klasická tedy nerozšířená VMS, dnes za použití videotechniky. Pro biopsii jsou dostupné uzliny stanic 2, 4 a 7 dle Mountain-Dresslerovy mapy lymfatických uzlin mediastina. V případě již terapeutického zákroku je možná i lymfadenektomie těchto stanic - 2002 Hurtgen VAMLA, či stanic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 2004 Zielinski TEMLA. Videotorakoskopie VTS, VAST je indikovaná k diagnostice N stadia minimálně. VATS je přínosná předně pro diagnostiku maligních výpotků, postižení parietální či mediastinální pleury, k posouzení vztahu tumoru k strukturám mediastina, bránice. Možné jsou i diagnostické resekce periferních lézí. V indikovaných případech, jež jsou dány pomocí jasných kritérií, je dnes možno provádět i anatomické plicní resekce. VATS dnes již téměř zcela nahradila histologickou verifikaci tumorů předního mediastina, vč. možného karcinomu plic, pomocí přední parasternální mediastinotomie dle Chamberleina. I tato mediastinotomie však může mít i dnes v indikovaných případech svoji diagnostickou cenu. Chirurgická léčba karcinomu plic má nadále v léčebném algoritmu své pevné místo. Je jak kurabilní, tak paliativní. Kurabilní léčba si klade za cíl dosažení R0 resekce. Terapeutický léčebný postup, vč. volby léčebné modality i souslednosti použitých metod je nadále exaktně stanovena dle TNM stážování. V případě indikace k chirurgické plicní resekci je nadále v naší populaci za standard přípustná, co se rozsahu týče, minimálně nadále jen lobektomie. Součástí výkonu je i systematická mediastinální lymfadenektomie. Operace se provádí z torakotomie, typů je více, záleží jak na T a N parametru, tak i případně na zvyklostech pracoviště.

Datum přednesení příspěvku: 27. 4. 2016