CHLORELLA PYRENOIDOSA V CHEMOPREVENCII EXPERIMENTÁLNEJ MAMÁRNEJ KARCINOGENÉZY U SAMÍC POTKANOV

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 007

Autoři: Mgr. Andrea Kapinová; doc. RNDr. Peter Kubatka; doc. MUDr. Karol Kajo, Ph.D.; Doc. MUDr. Martin Péč, Ph.D.; Nadežda Stollárová; RNDr. Bianka Bojková, Ph.D.; doc.RNDr. Monika Kassayová, CSc.; RNDr. Peter Orendáš, Ph.D.

Východiska:

V posledných rokoch sa v experimentálnej a klinickej onkológii zvýšil záujem o látky prírodného pôvodu vyznačujúce sa možným antineoplastickým účinkom. Epidemiologické, in vitro a in vivo štúdie zamerané na výskum nádorových ochorení zretelne poukazujú na protektívne účinky bioaktívnych nenutričných rastlinných zložiek - fytochemikálií. Chlorella pyrenoidosa (Chlorella p.) je sladkovodná riasa zaujímavá obsahom rôznych druhov fytochemikálií. Chemopreventívne účinky Chlorelly p. boli zaznamenané voči chemicky indukovanej hepatokarcinogenéze u potkanov, ako i v dalších experimentálnych prácach.

Materiál a metódy:

Experimentálnu vzorku zvierat tvorilo 75 samíc potkana kmeňa Sprague-Dawley vo veku 32-36 dní. Celkový počet zvierat bol rozdelený do troch experimentálnych skupín. Chlorella p. bola aplikovaná zvieratám v potrave v dvoch koncentráciách: 3 g/kg (CHLO 0,3) a 30 g/kg po­travy (CHLO 3). Tretia skupina bola kontrolná, bez chemopreventíva (KONT). Chemoprevencia začala u zvierat 7 dní pred aplikáciou karcinogénu a trvala až do ukončenia experimentu. K indukcii mamárnej karcinogenézy bol použitý karcinogén N-methyl-N-nitrosourea, aplikovaný intraperitoneálne v jednorázovej dávke 50 mg/kg hmotnosti zvieraťa v priemere na 42. postnatálny deň. V závere experimentu došlo k excízii mamárnych tumorov, ktoré boli pripravené na histologické vyšetrenie. V experimentálnych skupinách boli štatisticky vyhodnotené vybrané parametre mamárnej karcinogenézy. Analyzované boli histopatologické zmeny a lipidový profil u potkanov v sére.

Výsledky:

V skupine CHLO 3 sme pozorovali signifikantný 61% pokles vo frekvencii nádorov na sku­pinu a signifikantné predíženie latencie nádorov o 12,5 dňa v porovnaní s KONT. Chlorella p. v skupine CHLO 3 nesignifikantne znížila priemerný objem ná­dorov o 28,5 % v porovnaní s KONT. Bol pozorovaný mierny účinok Chlorelly p. na plazmatický lipidový profil zvierat. Sérové hodnoty LDL-cholesterolu sa po aplikácii Chlorelly p. v skupine CHLO 3 signifikantne znížili o 25 % v porovnaní s KONT. V skupine CHLO 3 zvieratami prijímané fytofarmakum znížilo nesigni­fikantne hodnoty sérových TAG o 20 % a hodnoty VLDL-cholesterolu o 19 % voči KONT. Histopatologická klasifikácia mamárnych nádorov preukázala posun v pomere slabo diferencovaných (high grade) a dobre diferencovaných (low grade, LG) nádorov ku vyššiemu zastúpeniu LG tumorov po aplikácii Chlorelly p. v oboch liečených skupinách.

Záver:

V prípade našej štúdie ide o prvú správu o tumorsupresívnom vplyve Chlorelly p. v experimentálnej rakovine prsníka u samíc potkanov kmeňa Sprague-Dawley.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013