Chyby v chirurgické léčbě karcinomu ovária

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Chyby a omyly v diagnostice a léčbě nádorů

Číslo abstraktu: 070

Autoři: prof. MUDr. David Cibula, CSc.; doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; MUDr. Daniela Fischerová, PhD.; MUDr. Pavel Mareš; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; Prof. MUDr. Jiří Sláma; Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Diagnóza karcinomu ovária, na rozdíl od nádoru děložního hrdla či těla, je stanovena až během operace, tedy tzv. stagingové laparotomie. Velká část pacientek je proto operována mimo onkochirurgická centra, často s nepřiměřenou radikalitou. Provedení adekvátního výkonu přitom ovlivňuje celkové přežití, kvalitu dalšího života i následný odstup od zahájení chemoterapie.

Během přednášky budou diskutovány některé chyby v operační léčbě:
 1. V časných stadiích není proveden optimální stagingový výkon, nedostatečná pozornost je věnována zachování celistvosti cystických nádorů.
  Provedení optimálního stagingu, stejně jako zabránění ruptuře pouzdra nádoru, mají v časných stadiích signifikantní význam pro prognózu onemocnění. Optimální rozsah výkonu zahrnuje inspekci a palpaci peritoneálních povrchů; biopsii všech suspektních ložisek; peritoneální laváž; omentektomie; random biopsie (diafragma, pravý a levý parakolický prostor, bilaterálně pánevní stěna, přední a zadní plika), pánevní a paraaortální lymfadenektomii.
 2. Postup je příliš radikální, u mladých žen není využita možnost provedení konzervativního výkonu.
  Za přesně stanovených podmínek, se souhlasem pacientky, lze provést konzervativní výkon se zachováním možnosti otěhotnění. Kritéria pro konzervativní výkon jsou: plánovaná snaha o graviditu; serozní, mucinozní či endometroidní histotyp; kompletní stagingová operace; zaručený pečlivý follow-up; stadium IA grade 1 (event. stadia IB, IC grade 2, 3).
 3. Není dosaženo optimálního výkonu.
  Dosažená cytoredukce během primárního výkonu je významným prognostickým faktorem pouze za předpokladu kompletního odstranění makroskopických ložisek nebo ponechání ložiska menšího než 1 – 2 cm. Stejný princip platí i pro IDS (interval debulking surgery), tedy operaci po 3 – 4 cyklech chemoterapie u pacientek se suboptimálním primárním výkonem.
 4. K získání histologie není využíváno méně invazivních postupů.
  U pacientek ve špatném celkovém stavu nebo při pokročilém onemocnění bez možnosti dosažení optimálního výkonu zhoršuje probatorní laparotomie kvalitu života a často oddaluje začátek chemoterapie. K získání histologie lze využít laparoskopii nebo biopsii pod ultrazvukovou nebo CT kontrolou.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005